รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๑๕๐๐๕ - วัดน้ำวิ่ง
ตำบลบัววัฒนา อำเภอหนองไผ่ เพชรบูรณ์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 128 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระพัทยาแก้วดอกสุขิโตวัดคลองยางคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
2พระสมควรคำแอดชุตินฺธโรวัดคลองยางคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
3พระสงกรานต์ใหม่จันทร์กิตฺติสาโรวัดคลองยางคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
4พระปัญญาสร้อยตาโชติธมฺโมวัดคลองยางคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
5พระนิรันดร์วันสวัสดิ์ฉนฺทกาโมวัดคลองยางคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
6พระชัยชาญกะสีสิทฺธิญาโณวัดคลองยางคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
7พระเจียมอุ่นไทยธมฺมสาโณวัดคลองยางคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
8พระดำรงค์วันเพ็งอมโรวัดคลองยางคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
9พระอดิศรวรทัดญาณสาโรวัดคลองยางคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
10พระชัยภิรมย์ปานจันทร์จกฺกธมฺโมวัดราษฎร์สามัคคีธรรมคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
11พระเพิ่มอรรถอังกาบศรีฐิตสํวโรวัดราษฎร์สามัคคีธรรมคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
12พระภาคินแย้มศิริวรลาโภวัดราษฎร์สามัคคีธรรมคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
13พระบรรณพัชร์ตรัยรัตนเมธีมหาปุญฺโญวัดราษฎร์สามัคคีธรรมคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
14พระเข็มเพชรคำล่าปิยสีโลวัดราษฎร์สามัคคีธรรมคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
15พระธีรวุฒิอุดอาดสิริสาโรวัดราษฎร์สามัคคีธรรมคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
16พระกิตติจำเริญทิพทิวงศ์อินฺทญาโณวัดราษฎร์สามัคคีธรรมคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
17พระภิวัฒน์พลดีเกตุญาณธโรวัดราษฎร์สามัคคีธรรมคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
18พระศรันณ์บุญปานปญฺญาวุโธวัดราษฎร์สามัคคีธรรมคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
19พระกิตติศักดิ์ฝ่ายเทศเตชวโรวัดราษฎร์สามัคคีธรรมคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
20พระบุญเสริมสวนสุวรรณ์ปุญฺญผโลวัดราษฎร์สามัคคีธรรมคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
21พระลำชลัมพลลกฺขโณวัดราษฎร์สามัคคีธรรมคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
22พระครูปลัดพิชิตขีดวันสนฺติโกวัดหนองไลย์คณะจังหวัดเพชรบูรณ์
23พระอธิการสง่าปริยานนย์สมาจาโรวัดยางงามคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
24พระสุธีร์ศิริประการสนฺมโณวัดหนองไลย์คณะจังหวัดเพชรบูรณ์
25พระบุญมีจินดามังปุญฺญผโลวัดหนองไลย์คณะจังหวัดเพชรบูรณ์
26พระวัชรพงษ์เนตรเจริญสุภาจาโรวัดหนองไลย์คณะจังหวัดเพชรบูรณ์
27พระชำนาญศรีตะปัญยะอภิชาโนวัดหนองไลย์คณะจังหวัดเพชรบูรณ์
28พระลำเอียงน้อยกองฉนฺติโกวัดเนินพัฒนาคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
29พระสมัยนนท์สิงห์สุขิโตวัดเนินพัฒนาคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
30พระทวีพรมเมฆสุนนฺโทวัดเนินพัฒนาคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
31พระสายนต์กีเกียงสุจิตฺโตวัดเนินพัฒนาคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
32พระแสงวิจิตรนาดีธมฺมสโรวัดเนินพัฒนาคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
33พระธันวาสติดีฐิตธมฺโมวัดเนินพัฒนาคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
34พระธนายุทธเหล่าอันธมฺมวโรวัดเนินพัฒนาคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
35สามเณรภัทรเชื้อนิล-วัดธรรมเสมาคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
36สามเณรคำมณีคามจังหาร-วัดธรรมเสมาคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
37พระกำแหงปะสาวะเทกิตฺติปญฺโญวัดทุ่งเรไรคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
38พระนรสิงห์ปั้นทองธมฺมสาโรวัดทุ่งเรไรคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
39พระอนันต์พันพลกนฺตสาโรวัดทุ่งเรไรคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
40พระโยธาแก้วมาวรธมฺโมวัดทุ่งเรไรคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
41พระณรงค์ศักดิ์คิดมาปสนฺโนวัดสว่างคงคาคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
42พระหนูแนมบุญจูมฐิตาโภวัดสว่างคงคาคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
43พระรณชัยคำนึงบุญชุติวณฺโณวัดสว่างคงคาคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
44พระกิตตินันท์ชาญบรรพตถาวโรวัดสว่างคงคาคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
45พระไพรบูลย์คำพิมพ์คุณวีโรวัดสว่างคงคาคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
46พระสุรัตน์พรมจันทึกโชติญาโณวัดสว่างคงคาคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
47พระชูชาติแสงทาจารุวณฺโณวัดสว่างคงคาคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
48พระทรงกลดนาคคำกนฺตสาโรวัดสว่างคงคาคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
49สามเณรสรสิชหิมรางวันวัดสว่างคงคาคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
50พระสมนึกน้อยกุลปญฺญาธโรวัดสว่างคงคาคณะจังหวัดเพชรบูรณ์