รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค ๔
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๑๕๐๐๒ - วัดสว่างอารมณ์
ตำบลหนองสว่าง อำเภอหล่มสัก เพชรบูรณ์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 175 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระณรงค์ชัยแร่พรมยติกโรวัดมะเดื่องามคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
2พระสมพงษ์ทองอินทร์สุจิตฺโตวัดทุ่งสว่างนาจารย์คณะจังหวัดเพชรบูรณ์
3พระบรรจบคำก่อปริสุทโธวัดศรีษะเกตุคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
4พระสุรัตน์วังยายฉิมปํญญาวชีโรวัดศรีษะเกตุคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
5พระเคื่อมทองหม่อมสนฺตจิตฺโตวัดเนินโกกน้อยคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
6พระนิพลแก้วสุวรรณปัญญาวชีโรวัดเนินโกกน้อยคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
7สามเณรธนาวุฒิอยู่ยืนวัดศรีษะเกตุคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
8พระสุดใจทองแบบสุวโจวัดสว่างราษฎร์สามัคคีคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
9สามเณรเอกราชคำอ้ายวัดสว่างราษฎร์สามัคคีคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
10สามเณรธีรชัยเสาร์ทนวัดสว่างราษฎร์สามัคคีคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
11สามเณรสุทินวังคีรีวัดสว่างราษฎร์สามัคคีคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
12สามเณรภานุศักดิ์บัวภาวัดสว่างราษฎร์สามัคคีคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
13พระอานนท์กลิ่นลูกอินทร์อินฺทโชโตวัดศรีภูมิคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
14พระชัยวัฒน์ชัยชมภูอภินนฺโทวัดศรีภูมิคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
15พระมงคลเขียวมาสุมงฺคโลวัดศรีภูมิคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
16สามเณรกิตติธรเทพพิทักษ์วัดศรีภูมิคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
17สามเณรอัครเดชภูมิคอนสารวัดศรีภูมิคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
18สามเณรธนศักดิ์แก้วศรีจันทร์วัดศรีภูมิคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
19พระชัชวาลพิมพ์ภาพฐิตธมฺโมวัดศรีทองคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
20พระอาทิตย์ไพแก่นอกิญฺจโนวัดศรีทองคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
21พระเฉลิมศักดิ์อ่อนตาเขมะจาโรวัดศรีทองคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
22พระวันชนะชัยศรีมหาปญฺโญวัดศรีทองคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
23สามเณรอุดมศักดิ์หาญวิเศษวัดศรีทองคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
24สามเณรพัทธนันท์ทะนานใจวัดศรีทองคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
25สามเณรเสาร์เกิดรังมาวัดศรีทองคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
26สามเณรพัชรพลบัวลาวัดศรีทองคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
27สามเณรอาทิตย์หาญรักษ์วัดศรีทองคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
28สามเณรเอกสิทธิ์วรขันธ์วัดศรีทองคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
29พระวิชัยมีสีสีลจิตโตวัดศรีจันดาธรรมคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
30พระอำนาจขันยศขนฺติพโลวัดน้ำคำเหนือคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
31พระไมตรีตะวังทันเมตฺวโรวัดศรีสุพลวนารามคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
32พระสุเมธบุญกล่ำสุเมโธวัดจอมมณีคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
33สามเณรสันติพงษ์รัตนะเมืองคูณวัดลัฏฐิวนารามคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
34สามเณรรัตนินกุระสุนทรวัดศรีสะอาดวรารามคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
35พระสัมฤทธิพิมพาพลวโรวัดศรีสมบูรณ์คณะจังหวัดเพชรบูรณ์
36พระคำแสนบุญแพงปนฺนภาโรวัดศรีสมบูรณ์คณะจังหวัดเพชรบูรณ์
37พระวิไชยชนิดนาฐานิสฺสโรวัดศรีสมบูรณ์คณะจังหวัดเพชรบูรณ์
38พระอลงกรณ์พงษ์พันธ์ปวโรวัดศรีสมบูรณ์คณะจังหวัดเพชรบูรณ์
39พระอำนวยประภาษ๊จกฺกวโรวัดศรีสมบูรณ์คณะจังหวัดเพชรบูรณ์
40พระธนกรคำพิมพ์ฐิตธมฺโมวัดศรีสมบูรณ์คณะจังหวัดเพชรบูรณ์
41พระพงศธรทาราชขนฺติโกวัดศรีสมบูรณ์คณะจังหวัดเพชรบูรณ์
42สามเณรวัชรินทร์แสงคำกุลวัดศรีสมบูรณ์คณะจังหวัดเพชรบูรณ์
43พระโสภีใจใสสมจิตโตวัดไตรภูมิคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
44พระสำราญส้อยคำอริโยวัดไตรภูมิคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
45พระสุฤทธิ์สร้อยมีสุเมโธวัดไตรภูมิคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
46พระมานัสจั่นจำรูญโธตโกวัดชลประทานคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
47พระศักดิ์ชัยมาลีวรรณ์ธมฺมวุฑฺโฒวัดชลประทานคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
48พระธเนสจันทร์อ่อนอุปสนฺโตวัดสันติวิหารคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
49พระสาครสีสดคุณากโรวัดชัยวรรณพัฒนารามคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
50พระจักรรินทร์แก้วโยอธิจิตฺโตวัดชัยวรรณพัฒนารามคณะจังหวัดเพชรบูรณ์