รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดพิจิตร ภาค ๔
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๑๔๐๑๒ - วัดทับปรูพัฒนาราม
ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน พิจิตร

แสดง 1 ถึง 34 จาก 34 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระประเสริฐพิจิตรศิริสิรินฺธโรวัดพฤกษะวันโชติการามคณะจังหวัดพิจิตร
2พระอนุรักษ์ผ่องจิตฐิติสมฺปนฺโนวัดหาดแตงโมคณะจังหวัดพิจิตร
3สามเณรวิริยะพรมจันทึก-วัดหาดแตงโมคณะจังหวัดพิจิตร
4พระสมชายทองเงินเตชปญฺโญวัดไทรโรงโขนคณะจังหวัดพิจิตร
5พระณรงค์สุขเกษมชุตินฺธโรวัดหนองพยอมคณะจังหวัดพิจิตร
6พระสุรศักดิ์อ่อนราชถิรจิตฺโตวัดสันติพลารามคณะจังหวัดพิจิตร
7พระนัทหลิ่มเทศจนฺทสุทฺโธวัดต้นชุมแสงคณะจังหวัดพิจิตร
8พระประสารชะนะมารมนฺตคุตฺโตวัดต้นชุมแสงคณะจังหวัดพิจิตร
9สามเณรสมรักส์รักบัวขาววัดต้นชุมแสงคณะจังหวัดพิจิตร
10พระจักรราชหนูยิ้มซ้ายปญฺญาวุฑฺโฒวัดปิ่นสุทธาวาสคณะจังหวัดพิจิตร
11พระสุดใจโสภินกมฺมสุทโรวัดปิ่นสุทธาวาสคณะจังหวัดพิจิตร
12สามเณรนพเดชฉิมเทศน์วัดตะพานหินคณะจังหวัดพิจิตร
13สามเณรภานุวัฒน์คุ้มเวชวัดงิ้วรายคณะจังหวัดพิจิตร
14พระอำนาจคำหมู่อภิวฒฺโณวัดธงไทยารามคณะจังหวัดพิจิตร
15พระปีใหม่อาจเอี่ยมฐิตธมฺโมวัดธงไทยารามคณะจังหวัดพิจิตร
16พระพงศกรหมู่มากกิตฺติปญฺโญวัดวังหว้าคณะจังหวัดพิจิตร
17พระเวทีทับวิธรทีปงฺกโรวัดยางคลีคณะจังหวัดพิจิตร
18พระณัฐพงษ์วงษ์ษาไชยฐิตโสภโณวัดมหาวนารามคณะจังหวัดพิจิตร
19พระสุนทรแก้วทองสุนฺทโรวัดราษฎร์เจริญคณะจังหวัดพิจิตร
20พระอานนท์ทองขาวญาณวโรวัดแก้วศิริธรรมารามคณะจังหวัดพิจิตร
21พระมานัดทะธาศรัยสุนฺทโรวัดใหม่สำราญคณะจังหวัดพิจิตร
22พระถาวรหมื่นทีญาณธโรวัดดงตะขบคณะจังหวัดพิจิตร
23พระจักราสระทองอออาภากโรวัดไผ่หลวงคณะจังหวัดพิจิตร
24พระศราวุฒิพันพินธมฺมวโรวัดไผ่หลวงคณะจังหวัดพิจิตร
25พระเชาวฤทธิ์ป้องพาฐานวีโรวัดประชุมชนสิตารามคณะจังหวัดพิจิตร
26พระตี๋จีนบางช้างจนฺทสาโรวัดอ้อมหล่มคณะจังหวัดพิจิตร
27พระตรีวิทย์เจิมทาสติสมฺปญฺโนวัดอ้อมหล่มคณะจังหวัดพิจิตร
28สามเณรธนาธิปสว่างแก้ว-วัดเทวประสาทคณะจังหวัดพิจิตร
29พระประทวนอ่ำรักษ์สุจิตฺโตวัดคลองทองหลางคณะจังหวัดพิจิตร
30พระปะหยัดเสนาอาจจารุวณฺโณวัดพนมยอคณะจังหวัดพิจิตร
31พระชะเอมประมวลทรัพย์จกฺกวโรวัดบึงประดู่คณะจังหวัดพิจิตร
32พระวีระคำมีมหาวีโรวัดบึงประดู่คณะจังหวัดพิจิตร
33พระรัชชานนท์ทับทองนนฺทิวฑฺฒโนวัดทับปรูพัฒนารามคณะจังหวัดพิจิตร
34พระกิติพัฒน์จันทร์ทรัพย์กิตฺติภทฺโทวัดทับปรูพัฒนารามคณะจังหวัดพิจิตร