รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดพิจิตร ภาค ๔
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๑๔๐๑๑ - วัดหาดมูลกระบือ
ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร พิจิตร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 84 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระบุญเสริมจิราพงษ์ปโชโตวัดสมาบาปคณะจังหวัดพิจิตร
2พระพิทักษ์สงพูลเขมวโรวัดท่าข่อยคณะจังหวัดพิจิตร
3พระสุเทพสุขสวัสดิ์เขมวโรวัดขนุนคณะจังหวัดพิจิตร
4พระสุเชษฐ์ถาวรศักดิ์ถาวโรวัดสมาบาปคณะจังหวัดพิจิตร
5พระสมคิดสังกรณ์อนาลโยวัดวังกลมคณะจังหวัดพิจิตร
6พระเลียงเดชสนธิทีปธมฺโมวัดวังกลมคณะจังหวัดพิจิตร
7พระไพศาลคะระนันท์กิจฺจธโรวัดวังกลมคณะจังหวัดพิจิตร
8พระชฎาวุฒิแตงเจริญโชคอธิปญฺโญวัดวังกลมคณะจังหวัดพิจิตร
9พระนนทนันท์ขันโอจกฺกธมฺโมวัดบ้านบุ่งโพธิ์งามคณะจังหวัดพิจิตร
10พระมาวิเศษปิยสีโลวัดบ้านน้อยคณะจังหวัดพิจิตร
11พระธนุศักดิ์สาระรักษ์ชิตมาโรวัดบ้านน้อยคณะจังหวัดพิจิตร
12พระสุรเชษฐวงศ์ชื่นกนฺตปญฺโญวัดบ้านน้อยคณะจังหวัดพิจิตร
13พระชนังสินอยู่ขนฺติพโลวัดดงหวายคณะจังหวัดพิจิตร
14พระอภิเชษฐยกให้อภินนฺโทวัดหนองถ้ำคณะจังหวัดพิจิตร
15สามเณรสุเมศเพ็ญสรี-วัดแหลมยางคณะจังหวัดพิจิตร
16พระชัยพัชร์ศรีนิธิศาสตรากรปญฺญาภรโณวัดฆะมังคณะจังหวัดพิจิตร
17พระสำเริงจรุญศักดิ์นาควโรวัดฆะมังคณะจังหวัดพิจิตร
18พระธนาธิปบุญวัฒน์อมโรวัดหัวดงคณะจังหวัดพิจิตร
19พระสงกรานต์แสงนิลปญฺญาทีโปวัดหัวดงคณะจังหวัดพิจิตร
20พระวินิจต่อทับปญฺญาวุโธวัดหัวดงคณะจังหวัดพิจิตร
21พระปฐมพรวิเชียรสรรค์ปภาธโรวัดหัวดงคณะจังหวัดพิจิตร
22พระบุญสงค์สมานทองฐิติโกวัดเปี่ยมเจริญราษฎร์คณะจังหวัดพิจิตร
23พระวสันต์บุญสว่างนาถกโรวัดบางเพียรวิลัยรัตน์คณะจังหวัดพิจิตร
24พระธงชัยสงแจ้งสุจิตฺโตวัดสามขาคณะจังหวัดพิจิตร
25พระสาลี่อินทโชติปภากโรวัดสามขาคณะจังหวัดพิจิตร
26สามเณรธนพลปกนาง-วัดหัวดงคณะจังหวัดพิจิตร
27สามเณรธนภัทรคชานันท์-วัดหัวดงคณะจังหวัดพิจิตร
28พระเอกสิทธิ์ทาศรีสาทโรวัดเนินยาวคณะจังหวัดพิจิตร
29พระธงพลยุติธรรมฐิตปญฺโญวัดน้ำโจนเหนือคณะจังหวัดพิจิตร
30พระนิติภูมิผลธรรมอินฺทโชโตวัดน้ำโจนเหนือคณะจังหวัดพิจิตร
31พระพีระยุทธจั่นอุไรจิรธมฺโมวัดน้ำโจนเหนือคณะจังหวัดพิจิตร
32พระอภิเดชตาบทองสมฺปนฺโนวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดพิจิตร
33พระณัฐพงษ์ศรีนวลจันทร์วุฑฺฒิธมฺโมวัดดงป่าคำคณะจังหวัดพิจิตร
34พระพีรพันธุ์กิตติตุงคะสิริโชติปุญฺโญวัดโรงช้างคณะจังหวัดพิจิตร
35พระบุญเหลือจำเนียรชยธมฺโมวัดโรงช้างคณะจังหวัดพิจิตร
36พระวิชัยทองมั่นเตชธมฺโมวัดถ้ำชาละวันคณะจังหวัดพิจิตร
37พระนิกรเพ็งผลวรปญฺโญวัดคลองคะเชนทร์คณะจังหวัดพิจิตร
38พระมนตรีธรรมโชติชยธมฺโมวัดคลองคะเชนทร์คณะจังหวัดพิจิตร
39พระภัทรพงศ์นันทธีรเกียรติชยธมฺโมวัดดงชะพลูคณะจังหวัดพิจิตร
40พระรัฐกรถาวรศักดิ์ฐิตสีโรวัดดงชะพลูคณะจังหวัดพิจิตร
41พระพัทธกานต์ไฉนนุชสมาหิโตวัดดงชะพลูคณะจังหวัดพิจิตร
42พระวงศกรสืบเหล่ารบเทวธมฺโมวัดดงชะพลูคณะจังหวัดพิจิตร
43พระชัยยุทธ์สะใบแก้วสุธมฺโมวัดคลองโพธิ์คณะจังหวัดพิจิตร
44พระวัฒนาจันเทศพโลวัดดงชะพลูคณะจังหวัดพิจิตร
45พระสมใจลำภูพวงโชติวโรวัดคลองโพธิ์คณะจังหวัดพิจิตร
46พระสมพงษ์อินเมฆอาทโธวัดคลองคะเชนทร์คณะจังหวัดพิจิตร
47พระสมบัติถาวรพาถาวโรวัดคลองคะเชนทร์คณะจังหวัดพิจิตร
48พระรังสรรทรงพิมพ์ฐิตพโลวัดคลองโนนคณะจังหวัดพิจิตร
49พระพิทักษ์คำคล้ายปภงฺกโรวัดวังมะเดื่อคณะจังหวัดพิจิตร
50พระสุทธิพงษ์วงศ์ห้วยแก้วนิมฺมโลวัดวังกระดี่ทองคณะจังหวัดพิจิตร