รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดพิจิตร ภาค ๔
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๑๔๐๐๙ - วัดมงคลทับคล้อ
ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ พิจิตร

แสดง 1 ถึง 39 จาก 39 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระจิรายุสุกหลวงจิรวฑฺฒโนวัดมงคลทับคล้อคณะจังหวัดพิจิตร
2พระสายเทียนแก้วทองอนีโฆวัดมงคลทับคล้อคณะจังหวัดพิจิตร
3พระสมนึกอุบลรัตน์ปริปุณฺโณวัดมงคลทับคล้อคณะจังหวัดพิจิตร
4สามเณรฉัตรชัยเจริญธรรมวัดมงคลทับคล้อคณะจังหวัดพิจิตร
5สามเณรณชานันทร์โพธิ์ค่าวัดมงคลทับคล้อคณะจังหวัดพิจิตร
6พระศุภกิจโพธิ์แก้วหาสกโรวัดทับคล้อคณะจังหวัดพิจิตร
7พระบุณยกรภู่ทองปสาโทวัดทับคล้อคณะจังหวัดพิจิตร
8พระศุภกรจิรังกรณ์ผาสุกโรวัดทับคล้อคณะจังหวัดพิจิตร
9พระดิเรกปัญญายงวรปญฺโญวัดทับคล้อคณะจังหวัดพิจิตร
10พระพระดิษย์ธนาคันทองชาติธมฺโมวัดทับคล้อคณะจังหวัดพิจิตร
11พระคณธวัชยอดหล้าฐิตมโนวัดป่าเรไรย์คณะจังหวัดพิจิตร
12พระสมชายภูมิศรีจันทร์ธมฺมทีโปวัดป่าเรไรย์คณะจังหวัดพิจิตร
13พระสมบัติสุดสายอภิปาโลวัดป่าเรไรย์คณะจังหวัดพิจิตร
14พระวิเชียรหลูมณีถิรจิตฺโตวัดทรงธรรมคณะจังหวัดพิจิตร
15พระรุ่งโรจน์ศรีสวรรค์เทวธมฺโมวัดทรงธรรมคณะจังหวัดพิจิตร
16พระณรงค์กรบังอรคมฺภีรธมฺโมวัดคามวาสีคณะจังหวัดพิจิตร
17พระโรจน์ศักดิ์ศรีภูมิรตนญาโณวัดเขาทรายคณะจังหวัดพิจิตร
18พระแดนแก้วช้างธมฺมสโรวัดเขาทรายคณะจังหวัดพิจิตร
19พระเชื้อคำจายอตฺถกาโรวัดวังแดงคณะจังหวัดพิจิตร
20พระกลาบอโนสีสิริธโรวัดวังแดงคณะจังหวัดพิจิตร
21พระนิคมใจเอี่ยมขนฺติธมฺโมวัดเกาะแก้วลำประดาคณะจังหวัดพิจิตร
22พระสุนทรนกคำสิริธโรวัดหนองพงษ์คณะจังหวัดพิจิตร
23พระทศพรตุ่นทองธีรปญฺโญวัดหนองพงษ์คณะจังหวัดพิจิตร
24พระเอกชัยถุงเงินจนฺทธมฺโมวัดหนองพงษ์คณะจังหวัดพิจิตร
25พระประทีปน้อยไม้ปญฺญาทีโปวัดสัตตศิลาอาสน์คณะจังหวัดพิจิตร
26พระศราวุฒิปัณณะขะศรีเทวธมฺโมวัดประชาบำรุงคณะจังหวัดพิจิตร
27สามเณรพิเชษฐาสุทธิโชติวัดประชาบำรุงคณะจังหวัดพิจิตร
28พระสารี่กองพันธ์สนฺติกโรวัดคายน้อยคณะจังหวัดพิจิตร
29พระนพรุจกะติยะการโชติธมฺโมวัดคายน้อยคณะจังหวัดพิจิตร
30พระไพมาชื่นจิรธมฺโมวัดคลองห้วยหลัวคณะจังหวัดพิจิตร
31พระกัมพลแกมทองปริปุณฺโณวัดศรีสุทธาวาสคณะจังหวัดพิจิตร
32พระสมควรพุททรัพย์วฑฺฒธมฺโมวัดศรีสุทธาวาสคณะจังหวัดพิจิตร
33พระธาครัตน์ไชยชะนะสิทฺธิเตโชวัดศรีเบญจคาลัยคณะจังหวัดพิจิตร
34พระพลรบฉิมมาเลขธมฺโมวัดศรีเบญจคาลัยคณะจังหวัดพิจิตร
35พระสมชายดิษฐสมธมฺมจารีวัดศรีเบญจคาลัยคณะจังหวัดพิจิตร
36พระธนเทพศ์สุคำมายตินฺธโรวัดศรีเบญจคาลัยคณะจังหวัดพิจิตร
37พระอัครเดชเพ็งลอยอคฺคธมฺโมวัดศรีเบญจคาลัยคณะจังหวัดพิจิตร
38พระทองใบอุทะจันทร์มหาปญฺโญวัดท้ายทุ่งคณะจังหวัดพิจิตร
39พระธวัชชัยกระสายทองฐานวีโรวัดท้ายทุ่งคณะจังหวัดพิจิตร