รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดพิจิตร ภาค ๔
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๑๔๐๐๘ - วัดสำนักขุนเณร
ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ พิจิตร

แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระนครินทร์ดีสุกนาถกโรวัดเกาะแก้วคณะจังหวัดพิจิตร
2สามเณรฐิติพงษ์ล้ออวยพรวัดสำนักขุนเณรคณะจังหวัดพิจิตร
3สามเณรกฤตภาสโมลาวันวัดสำนักขุนเณรคณะจังหวัดพิจิตร
4พระวิเชียรจิ๋วสุขชวนปญฺโญวัดวังหว้าคณะจังหวัดพิจิตร
5พระมูลสารีคำฐานิโยวัดวังหว้าคณะจังหวัดพิจิตร
6พระอุทัยจิ๋วสุขกิตฺติภทฺโทวัดวังหว้าคณะจังหวัดพิจิตร
7พระบรรพตผาสุขสมจิตฺโตวัดหนองสองห้องคณะจังหวัดพิจิตร
8พระฉัตรชัยแก้วอ่อนรตนโชโตวัดหนองสองห้องคณะจังหวัดพิจิตร
9พระรัตนชัยเทศแก้วธมฺมธโรวัดห้วยน้ำโจนคณะจังหวัดพิจิตร
10พระนันทศักดิ์เหล่างามจนฺทโชโตวัดห้วยน้ำโจนคณะจังหวัดพิจิตร
11พระสรวิศไชยตาดีตปสีโลวัดห้วยน้ำโจนคณะจังหวัดพิจิตร
12พระกำธรสุคัณฑกุลจนฺทูปโมวัดห้วยน้ำโจนคณะจังหวัดพิจิตร
13พระเนติพงศ์ศรีอ่วมตปสีโลวัดธรรมสังเวชคณะจังหวัดพิจิตร
14พระรามิลน้อยธรรมราชกนฺตวีโรวัดธรรมสังเวชคณะจังหวัดพิจิตร