รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดพิจิตร ภาค ๔
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๑๔๐๐๗ - วัดท่าช้าง
ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก พิจิตร

แสดง 1 ถึง 38 จาก 38 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอนุศิษฏ์วรรณศรีฐิตธมฺโมวัดวังตะกูคณะจังหวัดพิจิตร
2พระวีรพลประทุมทองจิรวฑฺฒโนวัดท่าช้างคณะจังหวัดพิจิตร
3พระศราวุฒิศรีสนธ์กิตฺติภทฺโทวัดท่าช้างคณะจังหวัดพิจิตร
4พระศุภกิตติ์ฉิมจิ๋วธนปาโรวัดหนองกอไผ่คณะจังหวัดพิจิตร
5พระสมสุขวงศ์รุจินันท์ปริสุทโธวัดหนองสะเดาคณะจังหวัดพิจิตร
6พระสุพจน์เพ็ญต่ายสิริธโรวัดท่าช้างคณะจังหวัดพิจิตร
7พระสุพรชัยสุขประเสริฐสนฺติกโรวัดหนองครกเหนือคณะจังหวัดพิจิตร
8พระสุวรรณศรีนาคสุขนาคสุโขวัดราษฎร์สามัคคีคณะจังหวัดพิจิตร
9พระสุเทพจันทบาลฐานิสสฺโรวัดท่าหอยคณะจังหวัดพิจิตร
10พระอนันจุ้ยโตฐานุตฺตโรวัดหอไกรคณะจังหวัดพิจิตร
11พระล้วนบุญสะอาดอินทโชโตวัดห้วยคตคณะจังหวัดพิจิตร
12พระอนุสรณ์จุ้ยโตปภสฺสโรวัดหอไกรคณะจังหวัดพิจิตร
13พระอภิสิทธิ์ทับงามเตชปญฺโญวัดบางมูลนากคณะจังหวัดพิจิตร
14พระอภิสิทธิ์ทับงามเตชปญฺโญวัดหอไกรคณะจังหวัดพิจิตร
15พระอำนาจโตเปรมอมโรวัดห้วยเรียงกลางคณะจังหวัดพิจิตร
16พระเกียรติศักดิ์ดาขามเปี้ยวิสุทโธวัดป่าศรีวิไลย์คณะจังหวัดพิจิตร
17พระเทพพิชัยบุตรเลิศภิรมผลไชยโชติญาโญวัดลำประดาใต้คณะจังหวัดพิจิตร
18พระแดงสายหินกองตปสมฺปนฺโณวัดบางมูลนากคณะจังหวัดพิจิตร
19พระโสภณสุขแซวอมโรวัดวังตะกูคณะจังหวัดพิจิตร
20สามเณรนวพลเกษรบัววัดวังกร่างคณะจังหวัดพิจิตร
21สามเณรจตุพลศรีประหลาดวัดป่าศรีวิไลย์คณะจังหวัดพิจิตร
22พระจำลองเดือนพงษ์อาสโภวัดสถานีดงตะขบคณะจังหวัดพิจิตร
23พระจเรต้นอินทร์อติฉนฺโทวัดพฤกษะวันคณะจังหวัดพิจิตร
24พระชัชวาลจันทร์ศรีขนฺติสาโรวัดบางมูลนากคณะจังหวัดพิจิตร
25พระณัฐพงษ์วงษ์ทวีเพิ่มลาภฐิตลาโภวัดพฤกษะวันคณะจังหวัดพิจิตร
26พระณัฐพลโพธิ์เรืองกนฺตสีโลวัดวังสำโรงคณะจังหวัดพิจิตร
27พระดำรงรักษ์นิ่มนวลเตชปญฺโญวัดเวฬุวาศรีประสิทธิ์คณะจังหวัดพิจิตร
28พระธวัชชัยทับหนุนอาภาธโรวัดปากคลองไข่เน่าคณะจังหวัดพิจิตร
29พระนพอนันต์เถาลอยdoB9luF]วัดวังสำโรงคณะจังหวัดพิจิตร
30พระกฤษดาสุขสถิตย์ขนฺติสาโรวัดสถานีดงตะขบคณะจังหวัดพิจิตร
31พระบุญทิ้งอ้วยสุดอรุโณวัดพฤกษะวันคณะจังหวัดพิจิตร
32พระบุญยืนจันทร์โพศรีกนฺตธมฺโมวัดพฤกษะวันคณะจังหวัดพิจิตร
33พระปัญญาพึ่งบัวปญฺญาวุโธวัดวังน้ำเต้าคณะจังหวัดพิจิตร
34พระพระอัมรินทร์เสนาะรัตนมณีอติภทฺโทวัดพฤกษะวันคณะจังหวัดพิจิตร
35สามเณรภูธนพัฒน์นิลนภาวัดป่าศรีวิไลย์คณะจังหวัดพิจิตร
36พระภูธเนศบุญรอดจนฺธสีโรวัดราษฎร์ศรัทธาทรงธรรมคณะจังหวัดพิจิตร
37สามเณรมงคลสังข์เจริญวัดป่าศรีวิไลย์คณะจังหวัดพิจิตร
38พระรักประสิทธิ์ฤทธิ์เต็มสุจิณฺโณวัดหนองเต่าคณะจังหวัดพิจิตร