รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดพิจิตร ภาค ๔
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๑๔๐๐๗ - วัดท่าช้าง
ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก พิจิตร

แสดง 1 ถึง 38 จาก 38 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสุเทพจันทบาลฐานิสสฺโรวัดท่าหอยคณะจังหวัดพิจิตร
2พระชัชวาลจันทร์ศรีขนฺติสาโรวัดบางมูลนากคณะจังหวัดพิจิตร
3พระบุญยืนจันทร์โพศรีกนฺตธมฺโมวัดพฤกษะวันคณะจังหวัดพิจิตร
4พระอนันจุ้ยโตฐานุตฺตโรวัดหอไกรคณะจังหวัดพิจิตร
5พระอนุสรณ์จุ้ยโตปภสฺสโรวัดหอไกรคณะจังหวัดพิจิตร
6พระศุภกิตติ์ฉิมจิ๋วธนปาโรวัดหนองกอไผ่คณะจังหวัดพิจิตร
7พระเกียรติศักดิ์ดาขามเปี้ยวิสุทโธวัดป่าศรีวิไลย์คณะจังหวัดพิจิตร
8พระจเรต้นอินทร์อติฉนฺโทวัดพฤกษะวันคณะจังหวัดพิจิตร
9พระอภิสิทธิ์ทับงามเตชปญฺโญวัดบางมูลนากคณะจังหวัดพิจิตร
10พระอภิสิทธิ์ทับงามเตชปญฺโญวัดหอไกรคณะจังหวัดพิจิตร
11พระธวัชชัยทับหนุนอาภาธโรวัดปากคลองไข่เน่าคณะจังหวัดพิจิตร
12สามเณรภูธนพัฒน์นิลนภาวัดป่าศรีวิไลย์คณะจังหวัดพิจิตร
13พระดำรงรักษ์นิ่มนวลเตชปญฺโญวัดเวฬุวาศรีประสิทธิ์คณะจังหวัดพิจิตร
14พระภูธเนศบุญรอดจนฺธสีโรวัดราษฎร์ศรัทธาทรงธรรมคณะจังหวัดพิจิตร
15พระล้วนบุญสะอาดอินทโชโตวัดห้วยคตคณะจังหวัดพิจิตร
16พระวีรพลประทุมทองจิรวฑฺฒโนวัดท่าช้างคณะจังหวัดพิจิตร
17พระปัญญาพึ่งบัวปญฺญาวุโธวัดวังน้ำเต้าคณะจังหวัดพิจิตร
18พระรักประสิทธิ์ฤทธิ์เต็มสุจิณฺโณวัดหนองเต่าคณะจังหวัดพิจิตร
19พระสมสุขวงศ์รุจินันท์ปริสุทโธวัดหนองสะเดาคณะจังหวัดพิจิตร
20พระณัฐพงษ์วงษ์ทวีเพิ่มลาภฐิตลาโภวัดพฤกษะวันคณะจังหวัดพิจิตร
21พระอนุศิษฏ์วรรณศรีฐิตธมฺโมวัดวังตะกูคณะจังหวัดพิจิตร
22พระสุวรรณศรีนาคสุขนาคสุโขวัดราษฎร์สามัคคีคณะจังหวัดพิจิตร
23สามเณรจตุพลศรีประหลาดวัดป่าศรีวิไลย์คณะจังหวัดพิจิตร
24พระศราวุฒิศรีสนธ์กิตฺติภทฺโทวัดท่าช้างคณะจังหวัดพิจิตร
25สามเณรมงคลสังข์เจริญวัดป่าศรีวิไลย์คณะจังหวัดพิจิตร
26พระแดงสายหินกองตปสมฺปนฺโณวัดบางมูลนากคณะจังหวัดพิจิตร
27พระสุพรชัยสุขประเสริฐสนฺติกโรวัดหนองครกเหนือคณะจังหวัดพิจิตร
28พระกฤษดาสุขสถิตย์ขนฺติสาโรวัดสถานีดงตะขบคณะจังหวัดพิจิตร
29พระโสภณสุขแซวอมโรวัดวังตะกูคณะจังหวัดพิจิตร
30พระบุญทิ้งอ้วยสุดอรุโณวัดพฤกษะวันคณะจังหวัดพิจิตร
31สามเณรนวพลเกษรบัววัดวังกร่างคณะจังหวัดพิจิตร
32พระจำลองเดือนพงษ์อาสโภวัดสถานีดงตะขบคณะจังหวัดพิจิตร
33พระนพอนันต์เถาลอยdoB9luF]วัดวังสำโรงคณะจังหวัดพิจิตร
34พระสุพจน์เพ็ญต่ายสิริธโรวัดท่าช้างคณะจังหวัดพิจิตร
35พระเทพพิชัยบุตรเลิศภิรมผลไชยโชติญาโญวัดลำประดาใต้คณะจังหวัดพิจิตร
36พระพระอัมรินทร์เสนาะรัตนมณีอติภทฺโทวัดพฤกษะวันคณะจังหวัดพิจิตร
37พระอำนาจโตเปรมอมโรวัดห้วยเรียงกลางคณะจังหวัดพิจิตร
38พระณัฐพลโพธิ์เรืองกนฺตสีโลวัดวังสำโรงคณะจังหวัดพิจิตร