รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดพิจิตร ภาค ๔
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๑๔๐๐๗ - วัดท่าช้าง
ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก พิจิตร

แสดง 1 ถึง 38 จาก 38 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกฤษดาสุขสถิตย์ขนฺติสาโรวัดสถานีดงตะขบคณะจังหวัดพิจิตร
2สามเณรจตุพลศรีประหลาดวัดป่าศรีวิไลย์คณะจังหวัดพิจิตร
3พระจำลองเดือนพงษ์อาสโภวัดสถานีดงตะขบคณะจังหวัดพิจิตร
4พระจเรต้นอินทร์อติฉนฺโทวัดพฤกษะวันคณะจังหวัดพิจิตร
5พระชัชวาลจันทร์ศรีขนฺติสาโรวัดบางมูลนากคณะจังหวัดพิจิตร
6พระณัฐพงษ์วงษ์ทวีเพิ่มลาภฐิตลาโภวัดพฤกษะวันคณะจังหวัดพิจิตร
7พระณัฐพลโพธิ์เรืองกนฺตสีโลวัดวังสำโรงคณะจังหวัดพิจิตร
8พระดำรงรักษ์นิ่มนวลเตชปญฺโญวัดเวฬุวาศรีประสิทธิ์คณะจังหวัดพิจิตร
9พระธวัชชัยทับหนุนอาภาธโรวัดปากคลองไข่เน่าคณะจังหวัดพิจิตร
10พระนพอนันต์เถาลอยdoB9luF]วัดวังสำโรงคณะจังหวัดพิจิตร
11สามเณรนวพลเกษรบัววัดวังกร่างคณะจังหวัดพิจิตร
12พระบุญทิ้งอ้วยสุดอรุโณวัดพฤกษะวันคณะจังหวัดพิจิตร
13พระบุญยืนจันทร์โพศรีกนฺตธมฺโมวัดพฤกษะวันคณะจังหวัดพิจิตร
14พระปัญญาพึ่งบัวปญฺญาวุโธวัดวังน้ำเต้าคณะจังหวัดพิจิตร
15พระพระอัมรินทร์เสนาะรัตนมณีอติภทฺโทวัดพฤกษะวันคณะจังหวัดพิจิตร
16สามเณรภูธนพัฒน์นิลนภาวัดป่าศรีวิไลย์คณะจังหวัดพิจิตร
17พระภูธเนศบุญรอดจนฺธสีโรวัดราษฎร์ศรัทธาทรงธรรมคณะจังหวัดพิจิตร
18สามเณรมงคลสังข์เจริญวัดป่าศรีวิไลย์คณะจังหวัดพิจิตร
19พระรักประสิทธิ์ฤทธิ์เต็มสุจิณฺโณวัดหนองเต่าคณะจังหวัดพิจิตร
20พระล้วนบุญสะอาดอินทโชโตวัดห้วยคตคณะจังหวัดพิจิตร
21พระวีรพลประทุมทองจิรวฑฺฒโนวัดท่าช้างคณะจังหวัดพิจิตร
22พระศราวุฒิศรีสนธ์กิตฺติภทฺโทวัดท่าช้างคณะจังหวัดพิจิตร
23พระศุภกิตติ์ฉิมจิ๋วธนปาโรวัดหนองกอไผ่คณะจังหวัดพิจิตร
24พระสมสุขวงศ์รุจินันท์ปริสุทโธวัดหนองสะเดาคณะจังหวัดพิจิตร
25พระสุพจน์เพ็ญต่ายสิริธโรวัดท่าช้างคณะจังหวัดพิจิตร
26พระสุพรชัยสุขประเสริฐสนฺติกโรวัดหนองครกเหนือคณะจังหวัดพิจิตร
27พระสุวรรณศรีนาคสุขนาคสุโขวัดราษฎร์สามัคคีคณะจังหวัดพิจิตร
28พระสุเทพจันทบาลฐานิสสฺโรวัดท่าหอยคณะจังหวัดพิจิตร
29พระอนันจุ้ยโตฐานุตฺตโรวัดหอไกรคณะจังหวัดพิจิตร
30พระอนุศิษฏ์วรรณศรีฐิตธมฺโมวัดวังตะกูคณะจังหวัดพิจิตร
31พระอนุสรณ์จุ้ยโตปภสฺสโรวัดหอไกรคณะจังหวัดพิจิตร
32พระอภิสิทธิ์ทับงามเตชปญฺโญวัดบางมูลนากคณะจังหวัดพิจิตร
33พระอภิสิทธิ์ทับงามเตชปญฺโญวัดหอไกรคณะจังหวัดพิจิตร
34พระอำนาจโตเปรมอมโรวัดห้วยเรียงกลางคณะจังหวัดพิจิตร
35พระเกียรติศักดิ์ดาขามเปี้ยวิสุทโธวัดป่าศรีวิไลย์คณะจังหวัดพิจิตร
36พระเทพพิชัยบุตรเลิศภิรมผลไชยโชติญาโญวัดลำประดาใต้คณะจังหวัดพิจิตร
37พระแดงสายหินกองตปสมฺปนฺโณวัดบางมูลนากคณะจังหวัดพิจิตร
38พระโสภณสุขแซวอมโรวัดวังตะกูคณะจังหวัดพิจิตร