รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดพิจิตร ภาค ๔
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๑๔๐๐๗ - วัดท่าช้าง
ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก พิจิตร

แสดง 1 ถึง 38 จาก 38 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรจตุพลศรีประหลาดวัดป่าศรีวิไลย์คณะจังหวัดพิจิตร
2สามเณรมงคลสังข์เจริญวัดป่าศรีวิไลย์คณะจังหวัดพิจิตร
3สามเณรภูธนพัฒน์นิลนภาวัดป่าศรีวิไลย์คณะจังหวัดพิจิตร
4สามเณรนวพลเกษรบัววัดวังกร่างคณะจังหวัดพิจิตร
5พระนพอนันต์เถาลอยdoB9luF]วัดวังสำโรงคณะจังหวัดพิจิตร
6พระบุญยืนจันทร์โพศรีกนฺตธมฺโมวัดพฤกษะวันคณะจังหวัดพิจิตร
7พระณัฐพลโพธิ์เรืองกนฺตสีโลวัดวังสำโรงคณะจังหวัดพิจิตร
8พระศราวุฒิศรีสนธ์กิตฺติภทฺโทวัดท่าช้างคณะจังหวัดพิจิตร
9พระชัชวาลจันทร์ศรีขนฺติสาโรวัดบางมูลนากคณะจังหวัดพิจิตร
10พระกฤษดาสุขสถิตย์ขนฺติสาโรวัดสถานีดงตะขบคณะจังหวัดพิจิตร
11พระภูธเนศบุญรอดจนฺธสีโรวัดราษฎร์ศรัทธาทรงธรรมคณะจังหวัดพิจิตร
12พระวีรพลประทุมทองจิรวฑฺฒโนวัดท่าช้างคณะจังหวัดพิจิตร
13พระสุเทพจันทบาลฐานิสสฺโรวัดท่าหอยคณะจังหวัดพิจิตร
14พระอนันจุ้ยโตฐานุตฺตโรวัดหอไกรคณะจังหวัดพิจิตร
15พระอนุศิษฏ์วรรณศรีฐิตธมฺโมวัดวังตะกูคณะจังหวัดพิจิตร
16พระณัฐพงษ์วงษ์ทวีเพิ่มลาภฐิตลาโภวัดพฤกษะวันคณะจังหวัดพิจิตร
17พระแดงสายหินกองตปสมฺปนฺโณวัดบางมูลนากคณะจังหวัดพิจิตร
18พระศุภกิตติ์ฉิมจิ๋วธนปาโรวัดหนองกอไผ่คณะจังหวัดพิจิตร
19พระสุวรรณศรีนาคสุขนาคสุโขวัดราษฎร์สามัคคีคณะจังหวัดพิจิตร
20พระปัญญาพึ่งบัวปญฺญาวุโธวัดวังน้ำเต้าคณะจังหวัดพิจิตร
21พระอนุสรณ์จุ้ยโตปภสฺสโรวัดหอไกรคณะจังหวัดพิจิตร
22พระสมสุขวงศ์รุจินันท์ปริสุทโธวัดหนองสะเดาคณะจังหวัดพิจิตร
23พระเกียรติศักดิ์ดาขามเปี้ยวิสุทโธวัดป่าศรีวิไลย์คณะจังหวัดพิจิตร
24พระสุพรชัยสุขประเสริฐสนฺติกโรวัดหนองครกเหนือคณะจังหวัดพิจิตร
25พระสุพจน์เพ็ญต่ายสิริธโรวัดท่าช้างคณะจังหวัดพิจิตร
26พระรักประสิทธิ์ฤทธิ์เต็มสุจิณฺโณวัดหนองเต่าคณะจังหวัดพิจิตร
27พระจเรต้นอินทร์อติฉนฺโทวัดพฤกษะวันคณะจังหวัดพิจิตร
28พระพระอัมรินทร์เสนาะรัตนมณีอติภทฺโทวัดพฤกษะวันคณะจังหวัดพิจิตร
29พระโสภณสุขแซวอมโรวัดวังตะกูคณะจังหวัดพิจิตร
30พระอำนาจโตเปรมอมโรวัดห้วยเรียงกลางคณะจังหวัดพิจิตร
31พระบุญทิ้งอ้วยสุดอรุโณวัดพฤกษะวันคณะจังหวัดพิจิตร
32พระธวัชชัยทับหนุนอาภาธโรวัดปากคลองไข่เน่าคณะจังหวัดพิจิตร
33พระจำลองเดือนพงษ์อาสโภวัดสถานีดงตะขบคณะจังหวัดพิจิตร
34พระล้วนบุญสะอาดอินทโชโตวัดห้วยคตคณะจังหวัดพิจิตร
35พระอภิสิทธิ์ทับงามเตชปญฺโญวัดบางมูลนากคณะจังหวัดพิจิตร
36พระอภิสิทธิ์ทับงามเตชปญฺโญวัดหอไกรคณะจังหวัดพิจิตร
37พระดำรงรักษ์นิ่มนวลเตชปญฺโญวัดเวฬุวาศรีประสิทธิ์คณะจังหวัดพิจิตร
38พระเทพพิชัยบุตรเลิศภิรมผลไชยโชติญาโญวัดลำประดาใต้คณะจังหวัดพิจิตร