รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดพิจิตร ภาค ๔
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๑๔๐๐๗ - วัดท่าช้าง
ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก พิจิตร

แสดง 1 ถึง 38 จาก 38 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสุพจน์เพ็ญต่ายสิริธโรวัดท่าช้างคณะจังหวัดพิจิตร
2พระวีรพลประทุมทองจิรวฑฺฒโนวัดท่าช้างคณะจังหวัดพิจิตร
3พระศราวุฒิศรีสนธ์กิตฺติภทฺโทวัดท่าช้างคณะจังหวัดพิจิตร
4สามเณรนวพลเกษรบัววัดวังกร่างคณะจังหวัดพิจิตร
5พระเกียรติศักดิ์ดาขามเปี้ยวิสุทโธวัดป่าศรีวิไลย์คณะจังหวัดพิจิตร
6สามเณรมงคลสังข์เจริญวัดป่าศรีวิไลย์คณะจังหวัดพิจิตร
7สามเณรจตุพลศรีประหลาดวัดป่าศรีวิไลย์คณะจังหวัดพิจิตร
8สามเณรภูธนพัฒน์นิลนภาวัดป่าศรีวิไลย์คณะจังหวัดพิจิตร
9พระแดงสายหินกองตปสมฺปนฺโณวัดบางมูลนากคณะจังหวัดพิจิตร
10พระอภิสิทธิ์ทับงามเตชปญฺโญวัดบางมูลนากคณะจังหวัดพิจิตร
11พระชัชวาลจันทร์ศรีขนฺติสาโรวัดบางมูลนากคณะจังหวัดพิจิตร
12พระอภิสิทธิ์ทับงามเตชปญฺโญวัดหอไกรคณะจังหวัดพิจิตร
13พระอนุสรณ์จุ้ยโตปภสฺสโรวัดหอไกรคณะจังหวัดพิจิตร
14พระอนันจุ้ยโตฐานุตฺตโรวัดหอไกรคณะจังหวัดพิจิตร
15พระบุญยืนจันทร์โพศรีกนฺตธมฺโมวัดพฤกษะวันคณะจังหวัดพิจิตร
16พระพระอัมรินทร์เสนาะรัตนมณีอติภทฺโทวัดพฤกษะวันคณะจังหวัดพิจิตร
17พระจเรต้นอินทร์อติฉนฺโทวัดพฤกษะวันคณะจังหวัดพิจิตร
18พระบุญทิ้งอ้วยสุดอรุโณวัดพฤกษะวันคณะจังหวัดพิจิตร
19พระณัฐพงษ์วงษ์ทวีเพิ่มลาภฐิตลาโภวัดพฤกษะวันคณะจังหวัดพิจิตร
20พระธวัชชัยทับหนุนอาภาธโรวัดปากคลองไข่เน่าคณะจังหวัดพิจิตร
21พระอำนาจโตเปรมอมโรวัดห้วยเรียงกลางคณะจังหวัดพิจิตร
22พระสุวรรณศรีนาคสุขนาคสุโขวัดราษฎร์สามัคคีคณะจังหวัดพิจิตร
23พระสุพรชัยสุขประเสริฐสนฺติกโรวัดหนองครกเหนือคณะจังหวัดพิจิตร
24พระศุภกิตติ์ฉิมจิ๋วธนปาโรวัดหนองกอไผ่คณะจังหวัดพิจิตร
25พระภูธเนศบุญรอดจนฺธสีโรวัดราษฎร์ศรัทธาทรงธรรมคณะจังหวัดพิจิตร
26พระณัฐพลโพธิ์เรืองกนฺตสีโลวัดวังสำโรงคณะจังหวัดพิจิตร
27พระนพอนันต์เถาลอยdoB9luF]วัดวังสำโรงคณะจังหวัดพิจิตร
28พระโสภณสุขแซวอมโรวัดวังตะกูคณะจังหวัดพิจิตร
29พระอนุศิษฏ์วรรณศรีฐิตธมฺโมวัดวังตะกูคณะจังหวัดพิจิตร
30พระเทพพิชัยบุตรเลิศภิรมผลไชยโชติญาโญวัดลำประดาใต้คณะจังหวัดพิจิตร
31พระสมสุขวงศ์รุจินันท์ปริสุทโธวัดหนองสะเดาคณะจังหวัดพิจิตร
32พระปัญญาพึ่งบัวปญฺญาวุโธวัดวังน้ำเต้าคณะจังหวัดพิจิตร
33พระล้วนบุญสะอาดอินทโชโตวัดห้วยคตคณะจังหวัดพิจิตร
34พระสุเทพจันทบาลฐานิสสฺโรวัดท่าหอยคณะจังหวัดพิจิตร
35พระดำรงรักษ์นิ่มนวลเตชปญฺโญวัดเวฬุวาศรีประสิทธิ์คณะจังหวัดพิจิตร
36พระรักประสิทธิ์ฤทธิ์เต็มสุจิณฺโณวัดหนองเต่าคณะจังหวัดพิจิตร
37พระจำลองเดือนพงษ์อาสโภวัดสถานีดงตะขบคณะจังหวัดพิจิตร
38พระกฤษดาสุขสถิตย์ขนฺติสาโรวัดสถานีดงตะขบคณะจังหวัดพิจิตร