รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดพิจิตร ภาค ๔
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๑๔๐๐๖ - วัดโพธิ์ไทรงาม
ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง พิจิตร

แสดง 1 ถึง 38 จาก 38 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระจรรยงค์เอมสมบูรณ์ขนฺติสาโรวัดบึงนารางคณะจังหวัดพิจิตร
2พระเสถียรโฉมเรืองถิรธมฺโมวัดบึงนารางคณะจังหวัดพิจิตร
3พระทอนแก้วผัดญาณสาโรวัดบึงนารางคณะจังหวัดพิจิตร
4พระเกรียงศักดิ์พรหมเมศกนฺตสีโลวัดบึงนารางคณะจังหวัดพิจิตร
5พระกฤตย์ชานนท์อักษราภัคทรีสินอคฺควฺณโณวัดบึงนารางคณะจังหวัดพิจิตร
6พระไสวคำนนท์กนฺตวีโรวัดบึงนารางคณะจังหวัดพิจิตร
7สามเณรพีรพลประเสริฐ-วัดบึงนารางคณะจังหวัดพิจิตร
8สามเณรรัชพลขุนทอง-วัดบึงนารางคณะจังหวัดพิจิตร
9สามเณรธวัชชัยโพป้อม-วัดบึงนารางคณะจังหวัดพิจิตร
10สามเณรธนากรภูมิเอี่ยม-วัดบึงนารางคณะจังหวัดพิจิตร
11สามเณรศรายุทรศรีมี-วัดบึงนารางคณะจังหวัดพิจิตร
12พระสุชาญรัตนปภาสินปนุนภาโรวัดคุณพุ่มคณะจังหวัดพิจิตร
13สามเณรกฤษฎาคะชินทร-วัดคุณพุ่มคณะจังหวัดพิจิตร
14สามเณรกิตติพัฒน์บุญกา-วัดคุณพุ่มคณะจังหวัดพิจิตร
15สามเณรขจรพงษ์เจนสาริกิจ-วัดคุณพุ่มคณะจังหวัดพิจิตร
16สามเณรอิทธิพลหาเหม-วัดคุณพุ่มคณะจังหวัดพิจิตร
17พระพิบูลย์น้ำนุชอนาวิโรวัดห้วงศรัทธารามคณะจังหวัดพิจิตร
18พระณฐกรมิ่งใหญ่ขนฺติโกวัดห้วงศรัทธารามคณะจังหวัดพิจิตร
19พระจันดีกัญญาโพธิ์จนฺทปุณฺโณวัดแหลมรังวนารามคณะจังหวัดพิจิตร
20พระสุธนเจียมอยู่ขนฺติพโลวัดแหลมรังวนารามคณะจังหวัดพิจิตร
21พระภาคีนัยอ่วมอิ่มฐิตฺตวีริโยวัดแหลมรังวนารามคณะจังหวัดพิจิตร
22พระสุทธิชัยฤทธิ์กระจายฉนฺทโกวัดโป่งวัวแดงคณะจังหวัดพิจิตร
23พระปรเมษฐ์นิมิตวันทองโชติปญฺโญวัดโป่งวัวแดงคณะจังหวัดพิจิตร
24พระหนูจันทร์มูลมีมาสนฺตมโนวัดทุ่งเจริญพรคณะจังหวัดพิจิตร
25สามเณรธนโชติกิ่งขำ-วัดหนองแขมคณะจังหวัดพิจิตร
26พระเลื่อนวิชามณีขวัญถิรธมฺโมวัดบึงทับจั่นคณะจังหวัดพิจิตร
27พระบุญธรรมอินตาโสภีอิทฺธิโตโชวัดบึงทับจั่นคณะจังหวัดพิจิตร
28พระแสงเดือนสระทองแป้นถาวโรวัดห้วยแก้วคณะจังหวัดพิจิตร
29พระประสิทธิ์อนุรุ่งเรืองจิรสุโภวัดวังตะโกกธรรมารามคณะจังหวัดพิจิตร
30พระสมชายอนุรุ่งเรืองจตฺตมโลวัดวังตะโกกธรรมารามคณะจังหวัดพิจิตร
31พระนครล้อมวงษ์สนฺตกาโยวัดวังตะโกกธรรมารามคณะจังหวัดพิจิตร
32พระมนตรีเที่ยงธรรมฐิตมโนวัดวังพร้าวคณะจังหวัดพิจิตร
33สามเณรเฉลิมพลเรื่องวงษ์ดี-วัดวังพร้าวคณะจังหวัดพิจิตร
34สามเณรศราวุฒิพูลเขตกัน-วัดวังพร้าวคณะจังหวัดพิจิตร
35พระวรวูฒิฉายเพชรอธิปญฺโญวัดวังกระสูบคณะจังหวัดพิจิตร
36พระพงค์ธรชุมชอบกิตฺติวุฑโฒวัดโพธิ์ไทรงามคณะจังหวัดพิจิตร
37พระสุนทรบุตรศรีอคฺคปญฺโญวัดโพธิ์ไทรงามคณะจังหวัดพิจิตร
38พระพลวัฒย์สิงห์เถื่อนจนฺทโชโตวัดใหม่มงคลทุ่งกระทั่งคณะจังหวัดพิจิตร