รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดพิจิตร ภาค ๔
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๑๔๐๐๕ - วัดทะนง
ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล พิจิตร

แสดง 1 ถึง 49 จาก 49 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระพัฒรายุทธแถวทิมอริยวํโสวัดเนินโพธิ์คณะจังหวัดพิจิตร
2พระชัยวัฒน์ยอดคำอตฺถกาโมวัดเนินโพธิ์คณะจังหวัดพิจิตร
3สามเณรณัฐดนัยหมั่นหลำวัดเนินโพธิ์คณะจังหวัดพิจิตร
4สามเณรธานินทร์แหลมทองวัดเนินโพธิ์คณะจังหวัดพิจิตร
5พระนิทัศน์แก้วน้อยโชติปาโลวัดกระบังดินคณะจังหวัดพิจิตร
6พระเฉลิมอัคราทิตฺตญาโณวัดกระบังดินคณะจังหวัดพิจิตร
7พระอิทธิพงศ์เกถีงามสิริปญฺโญวัดกระบังดินคณะจังหวัดพิจิตร
8พระธวัชชัยด้วงโท้สิริปญฺโญวัดป่าวิเชียรโพธิญาณคณะจังหวัดพิจิตร
9พระอนุวัฒน์แซ่ตั้งญาณธีโรวัดป่าวิเชียรโพธิญาณคณะจังหวัดพิจิตร
10พระคุณากรพูนหมีสีลธโรวัดทุ่งน้อยคณะจังหวัดพิจิตร
11พระเช้าเที่ยงตรงฐิตธมฺโมวัดเถรน้อยคณะจังหวัดพิจิตร
12พระณัฐพงษ์จาดฤทธิ์กิตฺติสาโรวัดเถรน้อยคณะจังหวัดพิจิตร
13พระรัฐสิทธิ์พวงสมบัติสิริปญฺโญวัดทับทิมคณะจังหวัดพิจิตร
14พระธีรวัตร์ชัยชาญดีรัตน์ธีรภทฺโทวัดหลวงคณะจังหวัดพิจิตร
15พระชัยรัตน์แสงจันทร์รุ่งขนฺติพโลวัดหลวงคณะจังหวัดพิจิตร
16พระอุบลสังสะดีชาคโรวัดหลวงคณะจังหวัดพิจิตร
17พระอาทิตย์สิมลีธีรปญฺโญวัดหลวงคณะจังหวัดพิจิตร
18พระอักษรแดนคำสารโชติปญฺโยวัดหลวงคณะจังหวัดพิจิตร
19พระสุระชัยลุ่มยิ้มภทฺทวโรวัดหลวงคณะจังหวัดพิจิตร
20พระธีระพงษ์บุตะเคียนธีรปญฺโญวัดหลวงคณะจังหวัดพิจิตร
21พระธีรศักดิ์สุโนธีรปญฺโญวัดหลวงคณะจังหวัดพิจิตร
22พระจรินทร์คชแสงสรรขนฺติโกวัดหลวงคณะจังหวัดพิจิตร
23พระณคุณประภัสสรย์โสภณคุโณวัดหลวงคณะจังหวัดพิจิตร
24พระวิเนตรเจียมงามคุณวีโรวัดหลวงคณะจังหวัดพิจิตร
25พระอิทธิกรธรรมชาติฐานิสฺสโรวัดหลวงคณะจังหวัดพิจิตร
26พระชัชวาลต้นจันทน์ชุตินฺธโรวัดท่าบัวคณะจังหวัดพิจิตร
27พระจงชนะคงเจริญมงฺคโลวัดวังแดงคณะจังหวัดพิจิตร
28พระสมพงษ์นิคมเขตธมฺมปาโลวัดหิรัญญารามคณะจังหวัดพิจิตร
29พระสุวรรณ์คมขำปภสฺสโรวัดหิรัญญารามคณะจังหวัดพิจิตร
30พระนเรศมาภัยอภิวณฺโณวัดโพธิ์ศรีคณะจังหวัดพิจิตร
31พระสงบพรหมศรีชาตวีโรวัดท่าขมิ้นคณะจังหวัดพิจิตร
32สามเณรธนวินท์บุญธรรม-วัดท่าขมิ้นคณะจังหวัดพิจิตร
33พระธงชัยสุขจันทร์ธนชโยวัดห้วยยาวราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดพิจิตร
34พระพชรสุวรรณ์คุณงฺกโรวัดห้วยยาวราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดพิจิตร
35พระศิริพงษ์พุทธอิ่มกิตฺติธโรวัดหนองคล้าคณะจังหวัดพิจิตร
36พระสุวัทชัยกุลพานิชฐิตสีโลวัดหนองดงคณะจังหวัดพิจิตร
37พระพงศ์วุธาวันรุ่งสมจิตฺโตวัดหนองดงคณะจังหวัดพิจิตร
38พระชัยกรไตรศรขนฺติวโรวัดหนองดงคณะจังหวัดพิจิตร
39พระภัทราวุธด้วงหวังยโสธโรวัดหนองดงคณะจังหวัดพิจิตร
40พระนฤนาทพรหมเนตรอรุโนวัดหนองดงคณะจังหวัดพิจิตร
41พระประการบุญทาจิรวฑฺฒโนวัดพร้าวคณะจังหวัดพิจิตร
42พระศิริพงศ์ภู่น้อยมหาปญฺโญวัดพร้าวคณะจังหวัดพิจิตร
43พระเที่ยงกัณฑ์จูอุตฺตโมวัดขวางคณะจังหวัดพิจิตร
44พระฌาธวัชช่วยประดิษฐ์อินทรียฺสฺวโรวัดขวางคณะจังหวัดพิจิตร
45พระสุเมธจันท์เม้าเมธโสวัดขวางคณะจังหวัดพิจิตร
46พระวิชัยสุขเกษมธมรโสวัดบ้านตาลคณะจังหวัดพิจิตร
47พระสมานพึ่งไชยวิวังโสวัดบ้านตาลคณะจังหวัดพิจิตร
48พระไพบูรณ์ปานศรีสุมโนวัดบ้านตาลคณะจังหวัดพิจิตร
49พระประจวบแพรสีทองอนุตฺตโรวัดบ้านตาลคณะจังหวัดพิจิตร