รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดพิจิตร ภาค ๔
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๑๔๐๐๒ - วัดหนองยาง
ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน พิจิตร

แสดง 1 ถึง 26 จาก 26 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวีรศักดิ์เขตต์ประทุมธมฺมธโรวัดคลองสะแกคณะจังหวัดพิจิตร
2พระบุญสืบทองคำปิยธมฺโมวัดคลองสะแกคณะจังหวัดพิจิตร
3พระประสงค์มหะพรมฐิตธมฺโมวัดเขาขมิ้นคณะจังหวัดพิจิตร
4พระบุญฤทธิ์เพ็ชรล้อมทองปภาโตวัดใดน้ำขุ่นคณะจังหวัดพิจิตร
5พระวรรลภระมั่งน้อยอุตฺตมโชโตวัดบ่อแต้คณะจังหวัดพิจิตร
6พระราเชนทร์จันทร์สงเคราะห์ญาณธมฺโมวัดหนองพระคณะจังหวัดพิจิตร
7พระณรงค์ศักดิ์เพ็ญเดือนปุญฺญคโมวัดหนองพระคณะจังหวัดพิจิตร
8สามเณรชนภัทรพุ่งพงษ์-วัดหนองพระคณะจังหวัดพิจิตร
9พระอาทิตย์พาเภาอรุโณวัดดงพลับคณะจังหวัดพิจิตร
10พระมาโนชคงสมบูรณ์อานนฺโทวัดมุจลินทารามคณะจังหวัดพิจิตร
11พระมนัสคนธากุสลจิตฺโตวัดมุจลินทารามคณะจังหวัดพิจิตร
12พระศิริพงษ์หอมสมบัติถาวโรวัดวังแสงคณะจังหวัดพิจิตร
13พระนัฐพลพรมชัยอคฺคปญฺโญวัดวังแสงคณะจังหวัดพิจิตร
14พระนาวิลลุนสาอาภทฺธโรวัดวังแสงคณะจังหวัดพิจิตร
15พระชัชทรกรชัยมาดีอคฺคธมฺโมวัดหนองโพธิ์คณะจังหวัดพิจิตร
16พระมารุตประทิศธิตมโลวัดหนองโพธิ์คณะจังหวัดพิจิตร
17พระธนภัทรบุตรดีฐิตธมฺโมวัดหนองโพธิ์คณะจังหวัดพิจิตร
18พระภาณุเดชกัญญารัตน์สีลวฑฺโฒวัดเขตมงคลคณะจังหวัดพิจิตร
19พระสมจิตรพัฒนาคปภากโรวัดตากแดดคณะจังหวัดพิจิตร
20พระสมคิดดาแปชุตินฺธโรวัดตากแดดคณะจังหวัดพิจิตร
21พระสมศักดิ์พลเยี่ยมกนฺตวณฺโณวัดหนองยางคณะจังหวัดพิจิตร
22พระบุญเลิศแสนแสบมหาญาโณวัดวังทับไทรคณะจังหวัดพิจิตร
23พระสมพงษ์ทองเทศฐานิโยวัดวังทับไทรคณะจังหวัดพิจิตร
24พระเสน่ห์มูลไธสงค์สุเมโธวัดหนองปล้องคณะจังหวัดพิจิตร
25พระชัยวัฒน์สละใสชยวุฒโฒวัดหนองโพธิ์คณะจังหวัดพิจิตร
26พระไพศาลทองอินทร์ยติกโรวัดหนองปลาไหลคณะจังหวัดพิจิตร