รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกำแพงเพชร ภาค ๔
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๑๓๐๑๐ - วัดไตรภูมิ
ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย กำแพงเพชร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 62 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระเกรียงศักดิ์อุดธงธมฺมรตโนวัดกุฏิการามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
2พระสุรชัยอุดมสุขรณญฺชโยวัดกุฏิการามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
3พระณัฐวุฒิอนุสนธิ์ญาญวัฑฺฒโนวัดกุฏิการามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
4พระดุษิตไพโรจน์ตุฏฺฐจิตฺโตวัดกุฏิการามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
5พระขจรเกียติเกษีโชติกโรวัดกุฏิการามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
6พระสิทธิพงษ์หงษ์ร่อนอินฺทวํโสวัดกุฏิการามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
7พระณัชพลชนะใหญ่มหพฺพโลวัดกุฏิการามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
8พระวัฒนาเข็มแอ็ตวฑฺฒโนวัดกุฏิการามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
9พระธนากรคงจุ้ยถิรปญฺโญวัดเขาคีริสคณะจังหวัดกำแพงเพชร
10พระบุญช่วยจันทร์เยี่ยมชยธมฺโมวัดคลองพิไกรคณะจังหวัดกำแพงเพชร
11พระอนุชิตเพ็ชรกลมปริปุณฺโณวัดคลองพิไกรคณะจังหวัดกำแพงเพชร
12พระกฤษฎานาคบุญสุตธมฺโมวัดคลองพิไกรคณะจังหวัดกำแพงเพชร
13พระชาญชัยโพธิ์แก้วปิยธมฺโมวัดคลองพิไกรคณะจังหวัดกำแพงเพชร
14พระรัตนชัยจงกลมอินฺทวีโรวัดคลองพิไกรคณะจังหวัดกำแพงเพชร
15พระสุทัศน์อ่ำอิ่มอภิปุณฺโณวัดคลองราษฎร์เจริญคณะจังหวัดกำแพงเพชร
16พระสุกฤษฎิ์ปะกังลำภูปิยธมฺโมวัดคลองราษฎร์เจริญคณะจังหวัดกำแพงเพชร
17พระนทีเดชะผลกมฺมสุทฺโธวัดคลองราษฎร์เจริญคณะจังหวัดกำแพงเพชร
18พระครสวรรค์พิลาธมฺมทินฺโนวัดคลองราษฎร์เจริญคณะจังหวัดกำแพงเพชร
19พระไชยยาอินทร์ลับฐานทินฺโนวัดคลองราษฎร์เจริญคณะจังหวัดกำแพงเพชร
20พระปฏิภานสิทธิโม่งโชติปาโลวัดคลองราษฎร์เจริญคณะจังหวัดกำแพงเพชร
21พระพัชรพลบดีรัฐเตชธมฺโมวัดคลองราษฎร์เจริญคณะจังหวัดกำแพงเพชร
22พระสุริยาวัฒนะสิริวฑฺฒโนวัดคลองราษฎร์เจริญคณะจังหวัดกำแพงเพชร
23พระสาธิตมาน้อยสนฺตกาโยวัดโคศิรการามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
24พระสิทธิชัยนาโตนดสนฺตจิตโตวัดโคศิรการามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
25พระวิชัยกาเรียนปภาโสวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
26พระปองกฤษฎามีศรีมานิโตวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
27พระยิ่งยศแสงเหลาวรลาโภวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
28พระวิชากลิ่นจันทร์ปิยาจาโรวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
29พระวรฉัตรมีศรีสวัสดิ์อิทฺธิเตโชวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
30พระวราวุฒครุธแก้วกิตฺติธโรวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
31พระสันติเมฆีสิริภทฺโทวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
32พระกิตตินนทธีรภัทรสุขิโตวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
33พระพงษ์พันธ์แซ่น้าพลวโรวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
34พระสุรชัยโพธิบัลลังค์จนฺทโชโตวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
35พระอชิตพลไพโรจน์ชยธมฺโมวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
36พระบัณฑิตย์ศรีคะเรศฐานิโยวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
37พระสามารถพลอาชาสมาหิโตวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
38พระธเนศน้อยพงษ์สีลธโรวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
39พระวัชระพลาพลนิพฺภโยวัดไตรภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
40พระประกายเพชรหญ้าลาภสีลสุทฺโธวัดเทพสโมสรคณะจังหวัดกำแพงเพชร
41พระชัญธวัฒน์วรรธนาบดีรัชด์อภิปุญฺโญวัดเทพสโมสรคณะจังหวัดกำแพงเพชร
42พระกริชนะถมทองถิรธมฺโมวัดบางลาดคณะจังหวัดกำแพงเพชร
43พระสุทธิศักดิ์ถาวรกิตฺติสาโรวัดบางลาดคณะจังหวัดกำแพงเพชร
44พระวศินโพธิบัลลังก์ธมฺมวโรวัดพระนอนคณะจังหวัดกำแพงเพชร
45พระญาณกิตต์สะสมจนฺทสีโลวัดพระนอนคณะจังหวัดกำแพงเพชร
46พระสมานอินกรัดฐิตสาโรวัดรัตนปทุมคณะจังหวัดกำแพงเพชร
47พระสุริยาสรฤทธิ์อํสุธมฺโมวัดรัตนปทุมคณะจังหวัดกำแพงเพชร
48พระนาถสุริแสงนาถปุญฺโญวัดรัตนปทุมคณะจังหวัดกำแพงเพชร
49พระสรศักดิ์พุกเข้มสิริมงฺคโลวัดรัตนปทุมคณะจังหวัดกำแพงเพชร
50พระอดิศักดิ์แผ่ทองยสวฑฺฒโนวัดรัตนปทุมคณะจังหวัดกำแพงเพชร