รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกำแพงเพชร ภาค ๔
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๑๓๐๐๘ - วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี กำแพงเพชร

แสดง 1 ถึง 37 จาก 37 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระเจริญเพชรแสนฐิตาจาโรวัดแสงสุริยารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
2พระสำเนียงจันทร์พัพจนฺทสโรวัดพงษ์สักคณะจังหวัดกำแพงเพชร
3พระสหรัฐฤทธิ์ฤาชัยจนฺทวํโสวัดพงษ์สักคณะจังหวัดกำแพงเพชร
4พระไพรศาลพรมลีสนฺตจิตฺโตวัดป่าวังชะโอนคณะจังหวัดกำแพงเพชร
5พระชัยวัฒน์แน่จริงคุณวีโรวัดป่าวังชะโอนคณะจังหวัดกำแพงเพชร
6พระวรากรกตะศรีลาธมฺมธีโรวัดป่าวังชะโอนคณะจังหวัดกำแพงเพชร
7พระไพทูรย์สารมะโนฐิตาโลโกวัดบึงสามัคคีคณะจังหวัดกำแพงเพชร
8พระดวงพันธ์อังคะโลเตชพโลวัดบึงสามัคคีคณะจังหวัดกำแพงเพชร
9พระสุนทรสดุดีสุนฺทโรวัดบึงสามัคคีคณะจังหวัดกำแพงเพชร
10พระสมนึกจันทร์พุฒสิริธมฺโมวัดบึงสามัคคีคณะจังหวัดกำแพงเพชร
11พระพันเจริญราชปิยธมฺโมวัดวังผึ้งคณะจังหวัดกำแพงเพชร
12พระคฑาวุธเพ็งสมบูรณ์ฐิตสุโภวัดบึงบ้านคณะจังหวัดกำแพงเพชร
13พระภูมิภัทรผองคำโชติปญฺโญวัดบึงบ้านคณะจังหวัดกำแพงเพชร
14พระเอื้อเกตุอินทรเกตุธมฺโมวัดบึงบ้านคณะจังหวัดกำแพงเพชร
15พระเสน่ห์ศรีพงรตนโชโตวัดบึงบ้านคณะจังหวัดกำแพงเพชร
16พระแมนชมภูใสถิรจิตฺโตวัดบึงบ้านคณะจังหวัดกำแพงเพชร
17พระวินลมาศทองมีฐิตเมโธวัดทุ่งสร้างวนารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
18พระมงคลชัยบาลไธสงฆ์มงฺคลิโกวัดหนองไทรคณะจังหวัดกำแพงเพชร
19พระสมยศพิลึกญาโณภาโสวัดป่าหนองหมีคณะจังหวัดกำแพงเพชร
20พระธนพลสิงห์ทองสีหรตโนวัดทุ่งสนุ่นรัตนารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
21พระศุภกิจพันธีสุภรตโนวัดทุ่งสนุ่นรัตนารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
22พระจิณณวัตรภูวิชิตภูริรตโนวัดทุ่งสนุ่นรัตนารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
23พระสุวัฒน์หน่อสุริวงศ์สุวฑฺฒโนวัดทุ่งสนุ่นรัตนารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
24พระหวังมูลสันชยธมฺโมวัดเกษประชาสรรค์คณะจังหวัดกำแพงเพชร
25พระสมชายเขียวอ่อนสหชฺโชวัดเกษประชาสรรค์คณะจังหวัดกำแพงเพชร
26พระชำนาญอินทนะธมฺมปาโลวัดเกษประชาสรรค์คณะจังหวัดกำแพงเพชร
27พระณัฐพงศ์จุ้ยปานกิตฺติวณฺโณวัดเกษประชาสรรค์คณะจังหวัดกำแพงเพชร
28พระปิยนันท์บุญเพ็ชรอาภสฺสโลวัดเกษประชาสรรค์คณะจังหวัดกำแพงเพชร
29พระปภาสพึ่งมอญอภิญาโณวัดเกษประชาสรรค์คณะจังหวัดกำแพงเพชร
30สามเณรอิทธิพันธ์โพธิ์ศรี-วัดเกษประชาสรรค์คณะจังหวัดกำแพงเพชร
31พระพีรพงษ์อุบลอุปลวํโสวัดศรีพรหมคณะจังหวัดกำแพงเพชร
32พระนัฐพงษ์คงดีสิริปญฺโญวัดศรีพรหมคณะจังหวัดกำแพงเพชร
33พระศักดิ์สิทธิ์พรชื่นสุธมฺโมวัดก้องประชาราษฎร์คณะจังหวัดกำแพงเพชร
34พระวิศรุตพรมศรีธนปุญฺโญวัดวังเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร
35พระธวัชชัยพานิชย์ปญฺญาธโรวัดบึงลาดคณะจังหวัดกำแพงเพชร
36พระณัฏฐสิทธิ์ปลื้มกมลจารุธมฺโมวัดบึงลาดคณะจังหวัดกำแพงเพชร
37พระอภิเชษฐมีช่อธมฺมวุฑโฒวัดศรีพรหมคณะจังหวัดกำแพงเพชร