รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกำแพงเพชร ภาค ๔
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๑๓๐๐๗ - วัดไทรงามใต้
ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม กำแพงเพชร

แสดง 1 ถึง 38 จาก 38 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระบุญมีผึ้งน้ำฐิตปุญฺโญวัดคงคารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
2พระบุญส่งทับงามธมฺมสาโรวัดหัวยางคณะจังหวัดกำแพงเพชร
3พระอนันต์กลิ่นจันทร์ปิยธมฺโมวัดจิกลาดคณะจังหวัดกำแพงเพชร
4พระแถมปานแก้วอลีโนวัดหนองไม้กองคณะจังหวัดกำแพงเพชร
5พระรัตนกรแก้วทองรตนากโรวัดทีฆายุการามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
6พระพจนินท์ขุนพิลึกเรืองเดชพลวฑฺฒโนวัดทีฆายุการามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
7พระณัฐพลอุปัชฌาย์กนฺตธมฺโมวัดทีฆายุการามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
8พระพันธวัชวิริยะพันธ์ปญฺญาธโรวัดจิกลาดคณะจังหวัดกำแพงเพชร
9พระกฤษณพงศ์โพธิ์แย้มสุจิตฺโตวัดจิกลาดคณะจังหวัดกำแพงเพชร
10พระประสิทธิ์มีอ้นปญฺญาทีโปวัดทุ่งมหาศาลคณะจังหวัดกำแพงเพชร
11พระกริชอินสว่างอาภสฺสโรวัดทุ่งมหาศาลคณะจังหวัดกำแพงเพชร
12พระธีรศักดิ์พ่วงเดชธีรสกฺโกวัดบุญญารักษ์คณะจังหวัดกำแพงเพชร
13พระมารุตร์จันสิงคำมหาปุญฺโญวัดบุญญารักษ์คณะจังหวัดกำแพงเพชร
14พระณรงฤทธิ์ลูกศรวิจิตฺตญาโณวัดไทรงามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
15พระวัสสพันธ์ชุ่มเย็นฉนฺทสีโลวัดไทรงามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
16พระธนพลทองหล่อธนปญฺโญวัดไทรงามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
17พระสมพานสารองคำสิริญาโณวัดไทรงามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
18พระชัชชัยสายยิ้มฐิติญาโณวัดไทรงามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
19พระมนตรีดรุณพันธ์ญาณปญฺโญวัดไทรงามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
20พระจิรวัฒน์พันเกิดจิรธมฺโมวัดมณีทรงธรรมคณะจังหวัดกำแพงเพชร
21พระกฤษฎาชินภักดีวิทูโรวัดหนองแม่แตงคณะจังหวัดกำแพงเพชร
22พระบรรพชาปรางศรีอาสโยวัดหนองแม่แตงคณะจังหวัดกำแพงเพชร
23พระฉัตรชัยโคมหาสุมโนวัดบ้านตอรังคณะจังหวัดกำแพงเพชร
24พระนิยมสาระรัตน์อุตฺตมวํโสวัดหนองปืนแตกคณะจังหวัดกำแพงเพชร
25พระสุดสาครแสงสว่างโชติญาโณวัดหนองชุมแสงคณะจังหวัดกำแพงเพชร
26พระสิทธิชัยกายสิทธิ์สุทฺธิญาโณวัดเทพนิมิตมงคลคณะจังหวัดกำแพงเพชร
27พระเทวินจันทร์ภู่ปญฺญาธโรวัดเทพนิมิตมงคลคณะจังหวัดกำแพงเพชร
28พระกัญจน์ชัยพิลึกกาญฺจโนวัดเทพนิมิตมงคลคณะจังหวัดกำแพงเพชร
29พระสมเกียรติพุ่มวารีสุมโนวัดเทพนิมิตมงคลคณะจังหวัดกำแพงเพชร
30พระธีรพลมีสดสุทนฺโตวัดบ่อแก้วคณะจังหวัดกำแพงเพชร
31พระนพกรณ์มีจันทร์ต้นฉนฺทโกวัดราษฎร์ศรัทธารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
32พระไชยแป้นกลางอธิจิตฺโตวัดพานทองคณะจังหวัดกำแพงเพชร
33พระณัฐพรโพธิ์เกตุรตินฺธโรวัดพานทองคณะจังหวัดกำแพงเพชร
34พระบุญธรรมสุดสายทองกิตฺติคุโณวัดไทรงามใต้คณะจังหวัดกำแพงเพชร
35พระเทียมเปลี่ยนศรีติสฺสโรวัดหนองไม้แดงคณะจังหวัดกำแพงเพชร
36พระภูผาหินพูลเพิ่มสุภทฺโทวัดหนองปืนแตกคณะจังหวัดกำแพงเพชร
37สามเณรวีรยุทธสายประดิษวัดหนองเอื้อมสามัคคีคณะจังหวัดกำแพงเพชร
38สามเณรธีระชัยวงศ์วันวัดจิกลาดคณะจังหวัดกำแพงเพชร