รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกำแพงเพชร ภาค ๔
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๑๓๐๐๖ - วัดถาวรวัฒนาใต้
ตำบลถาวรวัฒนา อำเภอทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร

แสดง 1 ถึง 39 จาก 39 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระพลวัฒน์บุญทวีฉนฺทสีโลวัดแก้วศรีวิไลคณะจังหวัดกำแพงเพชร
2พระสมพงษ์พันธ์เห่งเนปกฺโกวัดแก้วศรีวิไลคณะจังหวัดกำแพงเพชร
3พระธวัชจิ๋วแก้วสุทฺธสทฺโธวัดแก้วศรีวิไลคณะจังหวัดกำแพงเพชร
4พระสมเจตสีสันปุญฺญสมฺภโววัดแก้วศรีวิไลคณะจังหวัดกำแพงเพชร
5พระกุลธวัชชวัลกรกนกกุลธวชฺโชวัดสามจบสามัคคีคณะจังหวัดกำแพงเพชร
6พระพระมาโนชทองม้วนวงวรจิตฺโตวัดวังน้ำแดงคณะจังหวัดกำแพงเพชร
7พระอนงค์ทรัพย์พัดอนงฺคโนวัดวังน้ำแดงคณะจังหวัดกำแพงเพชร
8พระทัศนัยทองนวลทสฺสนิโยวัดวังน้ำแดงคณะจังหวัดกำแพงเพชร
9พระรุ่งเรืองศรีสุวรรณกมฺมสุโภวัดนิมิตธัญญารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
10พระรุ่งทิพย์สท้านสุขอฏฺฐวัณฺโณวัดนิมิตธัญญารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
11สามเณรรุงภพพรมมี-วัดนิมิตธัญญารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
12พระประณตสายทองทิพย์เจตนาสุโภวัดหนองนกชุมคณะจังหวัดกำแพงเพชร
13พระธนากรทาจันทร์โทธนากโรวัดหนองนกชุมคณะจังหวัดกำแพงเพชร
14พระสถิตคุณพุทธคูอตฺถกาโรวัดหนองนกชุมคณะจังหวัดกำแพงเพชร
15พระสยามรัฐแสงโลกีย์ชยานนฺโทวัดหนองนกชุมคณะจังหวัดกำแพงเพชร
16พระสมชายแสนสมสมชโยวัดคลองสุขใจคณะจังหวัดกำแพงเพชร
17พระทิวาป้อมไธสงโอราทรกฺโขวัดคลองต้นไทรคณะจังหวัดกำแพงเพชร
18พระวรุฒจินดามณีมหทฺธโนวัดทุ่งทองคณะจังหวัดกำแพงเพชร
19พระณัฐพลสีหาบงณฏฺฐพโลวัดทุ่งทองคณะจังหวัดกำแพงเพชร
20พระกรวิชญ์ผอสูงเนินกิตฺติปาโลวัดทุ่งทองคณะจังหวัดกำแพงเพชร
21พระนันทวัฒน์ทองยศนนฺทวฑฺฒโนวัดทุ่งทองคณะจังหวัดกำแพงเพชร
22พระณัฐวุฒิสุวรรณสีสุวณฺณวํโสวัดเนินสง่าคณะจังหวัดกำแพงเพชร
23พระสมหมายชูพินิจกนฺตสีโลวัดถนนน้อยคณะจังหวัดกำแพงเพชร
24พระมนัสพรหมชาติมนสฺสชโยวัดถนนน้อยคณะจังหวัดกำแพงเพชร
25พระสมัยทองใบปรกฺกโมวัดบึงสำราญใหญ่คณะจังหวัดกำแพงเพชร
26พระคมสันพรหมสุขันธ์พรหมฺโชโตวัดบึงสำราญใหญ่คณะจังหวัดกำแพงเพชร
27พระวันชัยรังสุขอินฺทวณฺโณวัดบึงสำราญใหญ่คณะจังหวัดกำแพงเพชร
28พระสมดีดำรงค์ชาติธมฺมชาโตวัดคลองเรือคณะจังหวัดกำแพงเพชร
29พระวสันต์แจ้งศรีสว่างธนวีโรวัดถาวรวัฒนา (ใต้)คณะจังหวัดกำแพงเพชร
30พระทวีไชยอุดมอุตฺตมชโยวัดถาวรวัฒนา (ใต้)คณะจังหวัดกำแพงเพชร
31พระวิชัยศรีโยธาวิชโยวัดถาวรวัฒนา (ใต้)คณะจังหวัดกำแพงเพชร
32พระพิศณุพงศ์พรศิลาลักษ์วิสณุวํโสวัดถาวรวัฒนา (ใต้)คณะจังหวัดกำแพงเพชร
33พระจักรกฤษอินทร์เฉลิมจกฺกธมฺโมวัดถาวรวัฒนา (ใต้)คณะจังหวัดกำแพงเพชร
34พระปรีชารอมไธสงปริชาโนวัดถาวรวัฒนา (ใต้)คณะจังหวัดกำแพงเพชร
35พระวรจักร์หันแถลงจกฺกวโรวัดถาวรวัฒนา (ใต้)คณะจังหวัดกำแพงเพชร
36พระธีรศักดิ์อุปชิตธีรวํโสวัดทรายทองวัฒนาคณะจังหวัดกำแพงเพชร
37พระสมหมายจันทร์กล่ำเขมาภิรโตวัดทรายทองวัฒนาคณะจังหวัดกำแพงเพชร
38พระณัฐธรณ์พูลศิลป์ขนฺติสาโรวัดทรายทองวัฒนาคณะจังหวัดกำแพงเพชร
39พระรชตเมฆศรีถาวรสีโลวัดทรายทองวัฒนาคณะจังหวัดกำแพงเพชร