รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกำแพงเพชร ภาค ๔
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๑๓๐๐๕ - วัดมอสำราญ
ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน กำแพงเพชร

แสดง 1 ถึง 44 จาก 44 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสมพรพิลัยสมวโรวัดคลองแขยงคณะจังหวัดกำแพงเพชร
2พระวรวุฒิอินทร์ฉ่ำสุชาโตวัดคลองแขยงคณะจังหวัดกำแพงเพชร
3พระไผ่เพ็ชรทองอุตฺตโรวัดคลองแขยงคณะจังหวัดกำแพงเพชร
4พระสมโภชน์เนตรพรมราชอาทโรวัดคลองแขยงคณะจังหวัดกำแพงเพชร
5พระธนกรจิรวุฒินันจิรวฑฺฒโนวัดคลองเตยคณะจังหวัดกำแพงเพชร
6พระอิทธิเดชสุขอะหล่ำมหาวิริโยวัดคลองเตยคณะจังหวัดกำแพงเพชร
7พระทรงวงค์เมืองคำชยธมฺโมวัดคลองน้ำไหลกลางคณะจังหวัดกำแพงเพชร
8พระทวีทรัพย์วายทุกข์ธมฺมปาโลวัดคลองลานคณะจังหวัดกำแพงเพชร
9พระอำนาจปานจีนปชฺโชโตวัดคลองลานคณะจังหวัดกำแพงเพชร
10พระวัชรพลทองพุจิตปญฺโญวัดคลองลานคณะจังหวัดกำแพงเพชร
11พระขารชัยอิกำเหนิดธมฺมวโรวัดคลองลานคณะจังหวัดกำแพงเพชร
12สามเณรนนชัยวงษ์โสภาวัดคลองลานคณะจังหวัดกำแพงเพชร
13พระธนพลจีนนุ้ยกิตฺติญาโณวัดคลองหัวแหวนคณะจังหวัดกำแพงเพชร
14พระโกศัลย์จินนาเทวธมฺโมวัดคลองหัวแหวนคณะจังหวัดกำแพงเพชร
15พระชาติยังสันเทียะชยวุฑฺโฒวัดคลองหัวแหวนคณะจังหวัดกำแพงเพชร
16พระหนึ่งดีอ่อนกมฺมสุโกวัดคลองใหญ่คณะจังหวัดกำแพงเพชร
17พระอภินันท์แก้วชาอนีจปุญฺโญวัดเจริญสุขคณะจังหวัดกำแพงเพชร
18พระบุญทันดุษฎีปทุโมวัดเจริญสุขคณะจังหวัดกำแพงเพชร
19พระสุเมธสนใจเตชพโลวัดเจริญสุขคณะจังหวัดกำแพงเพชร
20พระณัฐวุฒิกินขุนทดวรโทวัดโชคชัยพัฒนาคณะจังหวัดกำแพงเพชร
21พระจันทร์แก้วปุ่นปภสฺสโรวัดดอยแก้วคณะจังหวัดกำแพงเพชร
22พระลิขิตประคำอาสยสุโภวัดทะเลพัฒนาคณะจังหวัดกำแพงเพชร
23พระธนพัตปิ่นทองสุตธนภทฺโทวัดทะเลพัฒนาคณะจังหวัดกำแพงเพชร
24พระเพิ่มพูนโชคดีเจริญทรัพย์อนาวิโลวัดท่าข้ามสามัคคีคณะจังหวัดกำแพงเพชร
25พระยอดธงคงไทยจรณธมฺโมวัดไทรทองคณะจังหวัดกำแพงเพชร
26พระภาคภูมิชาวสพุงวิชฺชาธโรวัดไทรทองคณะจังหวัดกำแพงเพชร
27พระภูวนัยพิริยะอังกูรชุตินฺธโรวัดเนินสะอาดคณะจังหวัดกำแพงเพชร
28พระตะวันแสนบุตรฐานารโทวัดปากคลองลานคณะจังหวัดกำแพงเพชร
29พระสุนทรนนท์แก้วสุนฺทโรวัดโป่งน้ำร้อนคณะจังหวัดกำแพงเพชร
30พระมนัสกัณฑะฉนฺทกโลวัดโป่งน้ำร้อนคณะจังหวัดกำแพงเพชร
31พระฉลาดรองเนียมจกฺวโรวัดมอสังเวียนคณะจังหวัดกำแพงเพชร
32พระสมควรบำรุงเผ่าธมฺมปยโกวัดมอสำราญคณะจังหวัดกำแพงเพชร
33พระสมรสอินต๊ะจนฺทโสภโณวัดแม่สอดคณะจังหวัดกำแพงเพชร
34พระทัตตพันธุ์วงค์หอมจิตฺตานุรกฺโขวัดเลิงกะพงษ์คณะจังหวัดกำแพงเพชร
35พระมงคลกลิ่นอำภาฐานธมฺโมวัดศรีสมบูรณ์คณะจังหวัดกำแพงเพชร
36พระราชารักเจริญรวิวํโสวัดศรีสมบูรณ์คณะจังหวัดกำแพงเพชร
37พระอำนวยกุดเป่งอคฺคจิตฺโตวัดศรีสัจธรรมคณะจังหวัดกำแพงเพชร
38พระสุรินทร์สิงห์สร้อยจิณฺณธมฺโมวัดสักงามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
39พระจักรกฤษกลิ่นขำสนฺตวาโจวัดสักงามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
40พระธงชัยอนุรักษ์ตันติกุลอภิจาโรวัดสุขสำราญคณะจังหวัดกำแพงเพชร
41พระวุฒิชัยเหงี่ยงชัยภูมิทีปธมฺโมวัดหนองปรือคณะจังหวัดกำแพงเพชร
42พระธนวัฒน์โพธิ์ศรีธนวฑฺฒโนวัดใหม่ธงชัยคณะจังหวัดกำแพงเพชร
43พระวชิรวิทย์นิลเกษมจิรวฑฺฒโนวัดใหม่ธงชัยคณะจังหวัดกำแพงเพชร
44พระนภิวิชญ์อ่อนปุยสุขธมฺโมวัดใหม่วงค์เจริญอินทรารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร