รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกำแพงเพชร ภาค ๔
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๑๓๐๐๔ - วัดศรีภิรมย์
ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง กำแพงเพชร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 51 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระคมศักดิ์ตรงใจมนฺตชาโตวัดคฤหบดีสงฆ์คณะจังหวัดกำแพงเพชร
2พระภาณุแดงไผ่ผาสุกธมฺโมวัดคฤหบดีสงฆ์คณะจังหวัดกำแพงเพชร
3สามเณรอาทิตย์ภมรพืชวัดคฤหบดีสงฆ์คณะจังหวัดกำแพงเพชร
4สามเณรศุภากรเนียมสำลีวัดคฤหบดีสงฆ์คณะจังหวัดกำแพงเพชร
5สามเณรธีราทัตจันทร์ฉายวัดคฤหบดีสงฆ์คณะจังหวัดกำแพงเพชร
6สามเณรธรานิรทร์ทองคำวัดคฤหบดีสงฆ์คณะจังหวัดกำแพงเพชร
7สามเณรปราการศรีวรรณวัดคฤหบดีสงฆ์คณะจังหวัดกำแพงเพชร
8สามเณรอนุวัฒน์แก้วกัณหาวัดคฤหบดีสงฆ์คณะจังหวัดกำแพงเพชร
9สามเณรชัยมงคลโพธิ์ศรีทองวัดคฤหบดีสงฆ์คณะจังหวัดกำแพงเพชร
10สามเณรอัฑฒกรกลิ่นจันทร์วัดคฤหบดีสงฆ์คณะจังหวัดกำแพงเพชร
11สามเณรศิธิศักดิ์ศรีปั้นพริ้งวัดคฤหบดีสงฆ์คณะจังหวัดกำแพงเพชร
12สามเณรจิติศักดิ์พิกุลทองวัดคฤหบดีสงฆ์คณะจังหวัดกำแพงเพชร
13สามเณรชินภัทรศรีหะวัดคฤหบดีสงฆ์คณะจังหวัดกำแพงเพชร
14สามเณรธีรเดชอินทะสร้อยวัดคฤหบดีสงฆ์คณะจังหวัดกำแพงเพชร
15สามเณรปัญญาคำแผงวัดคฤหบดีสงฆ์คณะจังหวัดกำแพงเพชร
16สามเณรบุญฤทธิ์ศรีวรรณวัดคฤหบดีสงฆ์คณะจังหวัดกำแพงเพชร
17สามเณรรวิโรจน์พิมพระสุทธิ์วัดคฤหบดีสงฆ์คณะจังหวัดกำแพงเพชร
18สามเณรเหมันต์ภูโว้วัดคฤหบดีสงฆ์คณะจังหวัดกำแพงเพชร
19พระจิรานุขำสุวรรณ์สุวณฺณวํโสวัดจันทารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
20พระศุภกรเมืองแกปรกฺกโมวัดจันทารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
21พระทวีวัฒน์ต้มใจอดฐานิโยวัดจันทารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
22พระพระรถโสภีฐิตวํโสวัดจันทารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
23พระณรงค์จีนบุรีปภาโสวัดจันทารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
24พระนพคุณมีชัยวีตโรโควัดจันทารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
25พระดุสิตพ่วงรอดพันธ์กมฺมสุโภวัดจันทารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
26พระวรเวทย์อาจณรงค์อตฺตทโมวัดจันทารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
27พระพินิจไชยนอกจิตฺตสํวโรวัดจันทารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
28พระธวัชชัยทองสุวรรณสุวณฺณวํโสวัดจันทารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
29พระบุญเทียรแก้วบัวดีฐานวีโรวัดตะล่อมสุวรรณารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
30พระอนันต์มีคำเตชธมฺโมวัดตะล่อมสุวรรณารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
31พระธนากรต่ายเทศสีลสุทฺโธวัดโนนดุมคณะจังหวัดกำแพงเพชร
32พระปริตต์กุลทิพย์ฐิตเตโชวัดพิกุลทองคณะจังหวัดกำแพงเพชร
33พระธรรมรัตน์แก้วคล้ายกิตฺติโสภโนวัดพรหมพารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
34พระอรรคพลมีประยูรอาภคฺสโรวัดพรหมพารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
35พระอภิสาดวิชาสิทธ์อธิปญฺโญวัดแม่ลาดใหญ่คณะจังหวัดกำแพงเพชร
36พระคำพีอุตเสนอคฺคปญฺโญวัดแม่ลาดใหญ่คณะจังหวัดกำแพงเพชร
37พระน้อยไกรทองอนุพุทฺโธวัดมาบคล้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร
38พระมนัสนันท์พูลเขตการธมฺมธโรวัดมาบคล้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร
39พระรวีป้องไธสงค์ธีปธมฺโมวัดฤกษ์หร่ายสามัคคีคณะจังหวัดกำแพงเพชร
40พระไพรบูรณ์ผ่าผลจรณธมฺโมวัดวังน้ำสามัคคีคณะจังหวัดกำแพงเพชร
41พระชัยมงคลสระทองต๊ะมหาคุโณวัดวังน้ำสามัคคีคณะจังหวัดกำแพงเพชร
42พระภิญญาอิ่มเกิดสุทฺธิโกวัดศรีสังฆธารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
43พระสมศักดิ์ธรรมเที่ยงกตกิจฺโจวัดสันติวนารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
44พระสมบูรณ์ย้อยหยดปนาโทวัดใหม่โกรกน้ำซึมคณะจังหวัดกำแพงเพชร
45พระอภิวัตฒ์ตาไธสงสุตเสยฺโยวัดหนองทองหล่อคณะจังหวัดกำแพงเพชร
46พระแมนโนนใหม่ธมฺมรโตวัดหนองทองหล่อคณะจังหวัดกำแพงเพชร
47พระวรากรหัตถบูรณ์ถาวรธมฺโมวัดหนองเต่าทองคณะจังหวัดกำแพงเพชร
48พระปิยพันธ์ชูครุฑฐิตเปโมวัดอัมพาพนารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
49พระสิทธิศักดิ์โชติรัสสะสามตฺถิโกวัดอัมพาพนารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
50พระจักราชนิ่มอนงค์จกฺกวโรวัดอัมพาพนารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร