รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกำแพงเพชร ภาค ๔
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๑๓๐๐๒ - วัดอมฤต
ตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร กำแพงเพชร

แสดง 1 ถึง 36 จาก 36 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระชินพันธ์ไชยบำรุงฐานธมฺโมวัดหนองวัวดำคณะจังหวัดกำแพงเพชร
2พระภูมิพัฒน์จันเกษมปญฺญาวชิโรวัดหนองวัวดำคณะจังหวัดกำแพงเพชร
3พระปรีชาผิวเงินสุชาโตวัดเกาะตำแยคณะจังหวัดกำแพงเพชร
4พระพงศ์พิสุทธิ์เฮียงก่อสิริสาโรวัดเกาะตำแยคณะจังหวัดกำแพงเพชร
5พระเมธีแสงปัสสาเมธิโกวัดสังฆานุภาพคณะจังหวัดกำแพงเพชร
6สามเณรวรรณชัยชะเววัดสังฆานุภาพคณะจังหวัดกำแพงเพชร
7สามเณรธวัชชัยจิ๋วสาครวัดสังฆานุภาพคณะจังหวัดกำแพงเพชร
8สามเณรวัชรพงศ์สุจเจริญวัดสังฆานุภาพคณะจังหวัดกำแพงเพชร
9สามเณรสุรพัศทองเมืองวัดสังฆานุภาพคณะจังหวัดกำแพงเพชร
10สามเณรภาณุวิชญ์เบอร์ไทยสงค์วัดสังฆานุภาพคณะจังหวัดกำแพงเพชร
11สามเณรศิวกรอุปถัมภ์วัดสังฆานุภาพคณะจังหวัดกำแพงเพชร
12สามเณรวิวัฒน์ชัยโมมขุนทดวัดสังฆานุภาพคณะจังหวัดกำแพงเพชร
13พระเกรียงศักดิ์จริตวิศาลปภาโสวัดอมฤตคณะจังหวัดกำแพงเพชร
14พระถาวรกันตังกุลภาวโรวัดอมฤตคณะจังหวัดกำแพงเพชร
15พระศราวุธทับขัมภทฺทโกวัดอมฤตคณะจังหวัดกำแพงเพชร
16พระอรรถพลณรงค์เปลี่ยนกุลวฑฺฒโณวัดหนองแดนคณะจังหวัดกำแพงเพชร
17พระวิฒิชัยศรีมันตะวิสารโทวัดเขาชัยโพธิ์คณะจังหวัดกำแพงเพชร
18พระสมัยพริ้งเสนมหาวีโรวัดเขาชัยโพธิ์คณะจังหวัดกำแพงเพชร
19พระธนพลกันภัยชินวโรวัดเขาชัยโพธิ์คณะจังหวัดกำแพงเพชร
20พระณัฐวุฒิประคำจนฺทโชโตวัดเกาะรากเสียดคณะจังหวัดกำแพงเพชร
21พระอนุชิตนารินทร์ธมฺมสโรวัดเกาะรากเสียดนอกคณะจังหวัดกำแพงเพชร
22พระนงพานทองฐานวีโรวัดเกาะรากเสียดนอกคณะจังหวัดกำแพงเพชร
23พระอำนวยแก้วเพชรอนิปฺผโลวัดเกาะรากเสียดนอกคณะจังหวัดกำแพงเพชร
24พระเหรียญชัยกุศลทนฺตมโนวัดป่าภาวนารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
25พระพีระณัฐสุวรรณ์นาคฐานวีโรวัดป่าภาวนารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
26พระชยชาติจันทาพุฒอภินนฺโทวัดป่าภาวนารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
27พระประทุมพรหมมาลีหอมสนฺตมโนวัดใหม่เจริญธรรมคณะจังหวัดกำแพงเพชร
28พระประภัยจันดาแสนจตฺตาโรวัดอมฤตคณะจังหวัดกำแพงเพชร
29พระจักรกริชจันทร์เลาเตชปญฺโญวัดอมฤตคณะจังหวัดกำแพงเพชร
30พระธนาธิปเพ็งยิ้มธมฺมทีโปวัดอมฤตคณะจังหวัดกำแพงเพชร
31พระอัครชัยพุธชาติฐิตสทฺโทวัดอมฤตคณะจังหวัดกำแพงเพชร
32พระสรายุทธทองสกุลสมตฺโถวัดอรัญสถิตย์คณะจังหวัดกำแพงเพชร
33พระอัครเดชกลิ่นรุ่งสนฺตกาโยวัดอรัญสถิตย์คณะจังหวัดกำแพงเพชร
34พระนิมิตวราโภคตปสีโลวัดประเสริฐสามัคคีคณะจังหวัดกำแพงเพชร
35พระเอนกทองคำนาถสีโลวัดสดุดีวนารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
36พระวัตรสันต์โบสถ์พรามณ์สนฺตมโนวัดอมฤตคณะจังหวัดกำแพงเพชร