รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกำแพงเพชร ภาค ๔
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๑๓๐๐๑ - วัดสว่างอารมณ์
ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 138 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระประสิทธิ์อินทโมลีสมาหิโตวัดพระบรมธาตุคณะจังหวัดกำแพงเพชร
2พระกิตติภูมิกระจ่างโสภโณวัดพระบรมธาตุคณะจังหวัดกำแพงเพชร
3พระวุฒิพงษ์ศรีปานสิริธโรวัดพระบรมธาตุคณะจังหวัดกำแพงเพชร
4สามเณรธนิตฉิมเกร็ดวัดพระบรมธาตุคณะจังหวัดกำแพงเพชร
5สามเณรกิติเมธตวงสุขเกษมวัดพระบรมธาตุคณะจังหวัดกำแพงเพชร
6สามเณรจิรทิปต์กันเข็มวัดพระบรมธาตุคณะจังหวัดกำแพงเพชร
7สามเณรอนันต์พิลึกวัดพระบรมธาตุคณะจังหวัดกำแพงเพชร
8สามเณรจิรวัฒน์ทวนธงวัดพระบรมธาตุคณะจังหวัดกำแพงเพชร
9สามเณรสราวุฒชูพินิจวัดพระบรมธาตุคณะจังหวัดกำแพงเพชร
10สามเณรวีระศักดิ์อ่วมศรีกรวัดพระบรมธาตุคณะจังหวัดกำแพงเพชร
11สามเณรรถพลชิณพันธ์วัดพระบรมธาตุคณะจังหวัดกำแพงเพชร
12พระกมลชัยมาจาดกมโลวัดปราสาทคณะจังหวัดกำแพงเพชร
13พระพยุงวงค์ธันยะกรรมฐิตวํโสวัดมงคลศรัทธารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
14พระวิเชียรเงินมาถาวรสีโลวัดโพธิ์พัฒนาคณะจังหวัดกำแพงเพชร
15พระอ้อดบุญเยี่ยมนิสโภวัดโพธิ์พัฒนาคณะจังหวัดกำแพงเพชร
16พระสมปองเรืองกลัดสุภทฺโทวัดโพธิ์ทองราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดกำแพงเพชร
17พระสถาพรรามัญพงษ์สิรินฺทโลวัดคณฑีศรีวชิรารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
18พระยุรนันท์ทองเหลืองอภินนฺโทวัดคณฑีศรีวชิรารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
19สามเณรสมเกียรติแช่เฮ่อวัดประดู่ลายคณะจังหวัดกำแพงเพชร
20พระประดิษฐรุ่งแสงสุคโตวัดประดู่ลายคณะจังหวัดกำแพงเพชร
21พระธนโชติธูปบูชาโชติโกวัดศรีสุทธาวาสคณะจังหวัดกำแพงเพชร
22พระกิตติคงเมืองกิตฺติทโรวัดศรีสุทธาวาสคณะจังหวัดกำแพงเพชร
23พระรังสรรค์จันทร์ทาวิสุทฺโธวัดศรีสุทธาวาสคณะจังหวัดกำแพงเพชร
24พระชูศักดิ์สิริจนฺโทบุญมีวัดไตรตรึงษารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
25พระศักสิทธิ์ภู่โพธิ์เกตุฐิตธมฺโมวัดไตรตรึงษารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
26พระนฤทธีทองทิพย์กตธมฺโมวัดไตรตรึงษารามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
27พระวีระยุทธเตเปงจนฺทสโรวัดวังพระธาตุคณะจังหวัดกำแพงเพชร
28พระพงษ์ศักดิ์ผดุงลาภฐิติสมฺปนฺโนวัดสระแก้วคณะจังหวัดกำแพงเพชร
29พระมงคลชัยขันทองมงฺคลชโยวัดคลองสุวรรณคณะจังหวัดกำแพงเพชร
30พระชลภัทรเภตราปิยวณฺโณวัดคลองสุวรรณคณะจังหวัดกำแพงเพชร
31พระทูลเย็นอ่อนขนฺติโกวัดเสมางามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
32พระณภัทรนุสนธิ์อินฺทปญฺโญวัดเสมางามคณะจังหวัดกำแพงเพชร
33พระมนตรีศักดิ์ดีติสรโณวัดใหม่ศรีเจริญพรคณะจังหวัดกำแพงเพชร
34พระพูลศิลป์แก้วไธสงฐานงฺกโรวัดใหม่ศรีเจริญพรคณะจังหวัดกำแพงเพชร
35พระชวนยอดวิถีวรธมฺโมวัดใหม่ศรีเจริญพรคณะจังหวัดกำแพงเพชร
36พระมานะบุญอาจสนฺตมโนวัดราษฎร์เจริญพรคณะจังหวัดกำแพงเพชร
37พระฉลาดทะแดงสนฺตมโนวัดคลองลึกสามัคคีธรรมคณะจังหวัดกำแพงเพชร
38พระอภิรักษ์ตรีศักดิ์เดชปุญญสฺกโกวัดไทรย้อยคณะจังหวัดกำแพงเพชร
39พระกิตติทัตทรงศรีกนฺตสีโลวัดอุทุมพรคณะจังหวัดกำแพงเพชร
40พระทูนหน่อปาโอภาโสวัดตะเคียนทองคณะจังหวัดกำแพงเพชร
41พระสมพงษ์เมนกูลปภสฺสโรวัดตะเคียนทองคณะจังหวัดกำแพงเพชร
42พระสุริยนต์อุดเถินฐานวโรวัดตะเคียนทองคณะจังหวัดกำแพงเพชร
43พระเดชดำรงค์ทุมอะริยะธมฺมปาโลวัดบ้านใหม่สุวรรณภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
44พระสุชาติกันธิยะวงค์สุชาโตวัดบ้านใหม่สุวรรณภูมิคณะจังหวัดกำแพงเพชร
45พระชิตฝั้นยาวงค์ปภากโรวัดน้ำโท้งคณะจังหวัดกำแพงเพชร
46พระธนธัชจีนามูลอติสโยวัดเกาะแก้วทรายทองคณะจังหวัดกำแพงเพชร
47พระนพชัยขำอำไพชยวฑฺฒโนวัดโขมงหักคณะจังหวัดกำแพงเพชร
48พระวัฒนามานะจักรผาสุโกวัดโขมงหักคณะจังหวัดกำแพงเพชร
49พระวรวุฒิจิตถนอมวรปญฺโญวัดหนองเต่าคณะจังหวัดกำแพงเพชร
50พระทนงศักดิ์วัดเมืองอายุวฑฺฒโกวัดหนองเต่าคณะจังหวัดกำแพงเพชร