รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนครสวรรค์ ภาค ๔
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๑๒๐๑๓ - วัดเทพสุทธาวาส
ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว นครสวรรค์

แสดง 1 ถึง 42 จาก 42 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระศรายุทธกลิ่นหอมฐิตมโนวัดสหชาติประชาธรรมคณะจังหวัดนครสวรรค์
2พระวราเทพวิเชียรปญฺญาวชิโรวัดสหชาติประชาธรรมคณะจังหวัดนครสวรรค์
3พระวรวุฒิปานนิลอธิจิตฺโตวัดสหชาติประชาธรรมคณะจังหวัดนครสวรรค์
4พระปราศรัยรุ่งเรืองจารุธมฺโมวัดทรัพย์สวรรค์คณะจังหวัดนครสวรรค์
5พระประสิทธิ์ฤทธิ์บำรุงจนฺทวํโสวัดทรัพย์สวรรค์คณะจังหวัดนครสวรรค์
6พระเศกศรพิมพ์เปี้ยสุขีโววัดสายลมเจริญธรรมคณะจังหวัดนครสวรรค์
7พระวีระศักดิ์สบดีกนฺตวีโรวัดสายลมเจริญธรรมคณะจังหวัดนครสวรรค์
8พระเจียะทาทองทำปญฺญาคโมวัดหนองจิกคณะจังหวัดนครสวรรค์
9พระเฉลิมย่นปลิวจนฺทูปโมวัดเขามะเกลือคณะจังหวัดนครสวรรค์
10พระกฤษกรอินทร์สืบวงศ์กิตฺติโกวัดน้ำสาดเหนือคณะจังหวัดนครสวรรค์
11พระเกียรติศักดิ์กิตฺติสกฺโกกิตฺติสกฺโกวัดหนองกลับคณะจังหวัดนครสวรรค์
12พระพระกฤษฎาสนจันทราวิหารธมฺโมวัดหนองกลับคณะจังหวัดนครสวรรค์
13พระจิรายุสอ่อนเหล็กจิรายุโกวัดหนองกลับคณะจังหวัดนครสวรรค์
14พระนัฐพงศ์ผลพิบูรณ์วิปุโลวัดหนองกลับคณะจังหวัดนครสวรรค์
15พระปุณพิทักษ์มีเงินรกฺขิตธมฺโมวัดหนองกลับคณะจังหวัดนครสวรรค์
16พระณัฐดนัยฐิตาพรวงศ์สกุลณฎฺฐิโกวัดหนองม่วงคณะจังหวัดนครสวรรค์
17พระเริ่มฉ่ำน้อยอภินนฺโทวัดเทพสุทธาวาสคณะจังหวัดนครสวรรค์
18พระไพบูลย์แก่นเขียวพลภทฺโทวัดเทพสุทธาวาสคณะจังหวัดนครสวรรค์
19พระจตุพรเกตุแก้วจตฺตมโลวัดเทพสุทธาวาสคณะจังหวัดนครสวรรค์
20พระวีระศักดิ์แจ่มแจ้งฐานธมฺโมวัดหนองโบสถ์คณะจังหวัดนครสวรรค์
21พระอิทธิพลบุญเสริมโชติโกวัดหนองโบสถ์คณะจังหวัดนครสวรรค์
22พระสมศักดิ์อำนวยปิยธมฺโมวัดหนองโบสถ์คณะจังหวัดนครสวรรค์
23พระปฐมพงษ์เหลืองอ่อนถิรปญฺโญวัดหนองโบสถ์คณะจังหวัดนครสวรรค์
24พระพระณัฐพนธ์เสือโตสุทฺธจิตฺโตวัดหนองโบสถ์คณะจังหวัดนครสวรรค์
25สามเณรชโรธรนิลขาววัดหนองโบสถ์คณะจังหวัดนครสวรรค์
26พระณัชพลพรายศรีพลญาโณวัดเกาะแก้วคณะจังหวัดนครสวรรค์
27พระพริษฐ์วงษ์พรมรนตวณฺโณวัดจิกใหญ่คณะจังหวัดนครสวรรค์
28พระวันเฉลิมลาภะสมาจาโรวัดจิกใหญ่คณะจังหวัดนครสวรรค์
29พระเล็กบุญช่วยฐานวโณวัดห้วยร่วมใต้คณะจังหวัดนครสวรรค์
30พระชำนาญแสงจันทร์ณฎฺฐิโกวัดห้วยร่วมใต้คณะจังหวัดนครสวรรค์
31พระประเสริฐจงเกตุการณ์จตฺตาลโยวัดห้วยน้อยคณะจังหวัดนครสวรรค์
32พระเดือนอภัยนอกเตชพโลวัดวังใหญ่คณะจังหวัดนครสวรรค์
33พระจรัญแท่นนอกอาทโรวัดวังใหญ่คณะจังหวัดนครสวรรค์
34พระสวาทยอดประเสริฐวิสุทฺธิสาโรวัดห้วยธารทหารคณะจังหวัดนครสวรรค์
35พระเด่นชัยศรีกาลังค์สุทฺธจิตฺโตวัดคลองลานใต้คณะจังหวัดนครสวรรค์
36พระกิตติพงษ์ต้นอินทร์มหาวีโรวัดคลองลานใต้คณะจังหวัดนครสวรรค์
37พระวสันต์ฐานะวันคุตฺตธมฺโมวัดคลองลานใต้คณะจังหวัดนครสวรรค์
38พระสมยศอินยิ้มญาณวโรวัดคลองกำลังคณะจังหวัดนครสวรรค์
39พระไพรฑูรย์บุญเกิดพุทฺธญาโณวัดคลองกำลังคณะจังหวัดนครสวรรค์
40พระนิมิตร์ทับทิมอ่อนกตปุญฺโญวัดห้วยวารีคณะจังหวัดนครสวรรค์
41พระภิภพภู่พรมฐิตสทฺโธวัดห้วยวารีคณะจังหวัดนครสวรรค์
42พระเจตน์สายมาจตฺตมโลวัดห้วยถั่วใต้คณะจังหวัดนครสวรรค์