รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนครสวรรค์ ภาค ๔
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๑๒๐๑๑ - วัดมฤคทายวัน
ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ นครสวรรค์

แสดง 1 ถึง 49 จาก 49 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระทวิภพทองบุรีฐานกโรวัดคลองน้ำโจนคณะจังหวัดนครสวรรค์
2พระรัฐพลพรมพานกตทีโปวัดคลองน้ำโจนคณะจังหวัดนครสวรรค์
3พระเจริญผาดีจิตฺตกโรวัดคลองน้ำโจนคณะจังหวัดนครสวรรค์
4พระวิชัยอ่วมน้อยหิตกาโมวัดคลองน้ำโจนคณะจังหวัดนครสวรรค์
5พระธนโชติมาเผื่อนธนากโรวัดคลองน้ำโจนคณะจังหวัดนครสวรรค์
6พระสายชลศรีภุมมาสิริชโยวัดคลองน้ำโจนคณะจังหวัดนครสวรรค์
7พระหยัดมิ่งเหล็กสุทฺสสีวัดคลองน้ำโจนคณะจังหวัดนครสวรรค์
8พระจาตุรงค์น้ำใจเย็นจารฐาโรวัดเขาพรหมารามคณะจังหวัดนครสวรรค์
9พระสรายุทธสุวรรณรัตน์กตปุญฺโญวัดคลองแบ่งคณะจังหวัดนครสวรรค์
10พระจักรกฤษใจภักดีจกฺกวโรวัดคลองแบ่งคณะจังหวัดนครสวรรค์
11พระอภิสิทธิ์บริบูรณ์ฐานสมฺปนฺโนวัดไตรรัตนารามคณะจังหวัดนครสวรรค์
12พระณัฐพลทองศัยคุตฺตจิตโตวัดไตรรัตนารามคณะจังหวัดนครสวรรค์
13พระวรัตถ์คงหาญธมฺมสรโนวัดไตรรัตนารามคณะจังหวัดนครสวรรค์
14พระชนะชัยทรัพย์กิ่งฐานิสฺสโรวัดเทพสวรรค์สีมารามคณะจังหวัดนครสวรรค์
15พระทรงพลแม้นจันทร์พลวฑฺฒโนวัดเทพสวรรค์สีมารามคณะจังหวัดนครสวรรค์
16พระกตัญญูมหาผลสนฺตมโนวัดเนินใหม่สิทธิมงคลคณะจังหวัดนครสวรรค์
17พระยงยุทธเพียซ้ายเขมาภิรโตวัดเนินใหม่สิทธิมงคลคณะจังหวัดนครสวรรค์
18พระศิริชัยอินคำโสตฺถิโกวัดบ้านใหม่ศรีนครคณะจังหวัดนครสวรรค์
19พระกรกฎชูทรัพย์ชุติปญฺโญวัดป่าแก้วนิมิตคณะจังหวัดนครสวรรค์
20พระทวีศักดิ์ทองสุขกตปญฺโญวัดปางมะกอคณะจังหวัดนครสวรรค์
21พระไวพจน์ก้อนจันทร์เทศวรธมฺโมวัดปางสุดคณะจังหวัดนครสวรรค์
22พระอภิสิทธิ์เอี่ยมบางอภิชาโตวัดปางสุดคณะจังหวัดนครสวรรค์
23พระกิจติพงษ์โชคนำสวัสดิ์กิตฺติโกวัดมฤคทายวันคณะจังหวัดนครสวรรค์
24พระอนุชาสมบูรณ์ทวีโชคทินฺนวโรวัดมฤคทายวันคณะจังหวัดนครสวรรค์
25พระกิตติพงษ์สุขบทโชติปญฺโญวัดมฤคทายวันคณะจังหวัดนครสวรรค์
26พระสมควรสุรภีอภิปาโลวัดมอช้างงามคณะจังหวัดนครสวรรค์
27พระสมคิดแก้วประเสริฐปสนฺโนวัดมอช้างงามคณะจังหวัดนครสวรรค์
28พระจำนงค์ขำวงค์นิลาสโยวัดมอสวรรค์วนารามคณะจังหวัดนครสวรรค์
29พระประวิงคล้ายโตปวโรวัดมอสวรรค์วนารามคณะจังหวัดนครสวรรค์
30พระสมคิดแข็งกันเนตรสุเมโธวัดยอดห้วยแก้วคณะจังหวัดนครสวรรค์
31พระเมฆินทร์พิสมัยมหิทฺธิโกวัดยางสองพี่น้องคณะจังหวัดนครสวรรค์
32พระอนุสรณ์ชำนาญอนุสสรโณวัดยางสองพี่น้องคณะจังหวัดนครสวรรค์
33พระหรินทร์ทองเจริญเหมโกวัดไร่ไทรทองคณะจังหวัดนครสวรรค์
34พระชวลิตคำวงศ์โสตถิโกวัดลานตะแบกคณะจังหวัดนครสวรรค์
35พระธนาวุฒิมานพชววุฑฺโฒวัดวังซ่านคณะจังหวัดนครสวรรค์
36พระสุพิชัยชัยอาสาฐิตเมโธวัดวังน้ำขาวคณะจังหวัดนครสวรรค์
37พระสุพีเพ็ชรดีสุทฺธิจิตฺโตวัดวังน้ำขาวคณะจังหวัดนครสวรรค์
38พระบุญเลิศอินทนอยกนฺตธมฺโมวัดวังน้ำขาวคณะจังหวัดนครสวรรค์
39พระวิรัตน์วินิจสรสุตวิริโยวัดศรีเจริญธรรม (มอสาม)คณะจังหวัดนครสวรรค์
40พระคงศักดิ์หมายสุภาพตปสีโลวัดศรีเจริญธรรม (มอสาม)คณะจังหวัดนครสวรรค์
41พระเพ็ชรชูหาฐานวีโรวัดศรีเจริญธรรม (มอสาม)คณะจังหวัดนครสวรรค์
42พระพงศ์พิลาเจตนาสุโภวัดศรีเจริญธรรม (มอสาม)คณะจังหวัดนครสวรรค์
43สามเณรธีรวันพิลาวัดศรีเจริญธรรม (มอสาม)คณะจังหวัดนครสวรรค์
44สามเณรธนวัฒน์ศรีเดชวัดศรีเจริญธรรม (มอสาม)คณะจังหวัดนครสวรรค์
45พระธนดลชมกุลอตฺตสุโภวัดหินดาดสามัคคีคณะจังหวัดนครสวรรค์
46พระกิจทวีแรงเขตการณ์กิตฺติโกวัดสีมารามคณะจังหวัดนครสวรรค์
47พระอภิชัยเติมทรัพย์อภิชฺชโววัดสีมารามคณะจังหวัดนครสวรรค์
48พระแกะชื่นชมโอภาโสวัดหนองไผ่ไทรงามคณะจังหวัดนครสวรรค์
49พระศรณรงค์จำนงพิชนกิตฺติภทฺโทวัดหนองเย็นสามัคคีคณะจังหวัดนครสวรรค์