รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนครสวรรค์ ภาค ๔
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๑๒๐๑๐ - วัดไพศาลี
ตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี นครสวรรค์

แสดง 1 ถึง 45 จาก 45 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสว่างโคตมุงคุณจนฺทสโรวัดประจันตคีรีคณะจังหวัดนครสวรรค์
2พระทรงวุฒิคล้ายแสงทินฺนวโรวัดหนองปรือเทพนิมิตคณะจังหวัดนครสวรรค์
3พระวิเชียรวรอินทร์โรจโนวัดสันติประชารามคณะจังหวัดนครสวรรค์
4พระสมจิตร์วิจิตรจั่นธมฺมปิโตวัดพุทธนิมิตคณะจังหวัดนครสวรรค์
5พระบรรจงวิจิตรจั่นจารุวํโสวัดพุทธนิมิตคณะจังหวัดนครสวรรค์
6พระคูณรัตนพิมายมหาวีโรวัดตะกุดภิบาลคณะจังหวัดนครสวรรค์
7พระชำนาญชูสุวรรณถาวโรวัดเขาหินกลิ้งคณะจังหวัดนครสวรรค์
8พระรับคำเขียวอภิปุญฺโญวัดโพธิ์งามคณะจังหวัดนครสวรรค์
9พระแบ็งค์ทิพย์ขุนทดจนฺทธมฺโมวัดโพธิ์งามคณะจังหวัดนครสวรรค์
10พระวิชาญเอี่ยมผ่องปภาโสวัดวังข่อยสามัคคีธรรมคณะจังหวัดนครสวรรค์
11พระธนายุทธแพงบุดดีสุทฺธสทฺโธวัดวังข่อยสามัคคีธรรมคณะจังหวัดนครสวรรค์
12พระดนุสรณ์เนตรอินทร์จารุวํโสวัดวังข่อยสามัคคีธรรมคณะจังหวัดนครสวรรค์
13พระพงศ์ภรณ์คล้ายโตขนฺติวโรวัดวังข่อยสามัคคีธรรมคณะจังหวัดนครสวรรค์
14พระชิ้นเถาเอี่ยมชยากโรวัดพุฝรั่งคณะจังหวัดนครสวรรค์
15พระโสภณเนิ่องจำนงปิยสีโลวัดโพธิ์ประสาทคณะจังหวัดนครสวรรค์
16พระทศพรชูพลกลฺยาณธมฺโมวัดโพธิ์ประสาทคณะจังหวัดนครสวรรค์
17สามเณรเจษฏาดำขำวัดโพธิ์ประสาทคณะจังหวัดนครสวรรค์
18พระชัยรัตน์อนุรักษ์ชัยธมฺมทินฺโนวัดคีรีประสาทคณะจังหวัดนครสวรรค์
19พระโชคปรีชาก่ำหินภูริปญฺโญวัดหนองไผ่คณะจังหวัดนครสวรรค์
20พระสุวัฒน์ชัยกลิ่นชื่นกิตฺติโกวัดสำโรงชัยคณะจังหวัดนครสวรรค์
21สามเณรณัฐพลกุญชรรักษ์วัดสำโรงชัยคณะจังหวัดนครสวรรค์
22พระนัทธพงศ์คำขำยธโรวัดบ้านใหม่คณะจังหวัดนครสวรรค์
23พระวรพลนามกัญญาคมฺภีรปญฺโญวัดบ้านใหม่คณะจังหวัดนครสวรรค์
24พระบอยมูลมณีโชติธมฺโมวัดตะคร้อลาดคณะจังหวัดนครสวรรค์
25พระฉัตรชัยสุภาพวิสุทฺโธวัดตะคร้อลาดคณะจังหวัดนครสวรรค์
26พระพิพัฒน์พุ่มพวงปภิสฺสโรวัดพระพุทธบาทคณะจังหวัดนครสวรรค์
27พระสมานแจ้งใจกตคุโณวัดใหม่วารีเย็นคณะจังหวัดนครสวรรค์
28พระพิทยาวงค์คณารุจน์ติสสโรวัดใหม่วารีเย็นคณะจังหวัดนครสวรรค์
29พระณัฐวัตรชนะภัยรนฺตวีโรวัดใหม่วารีเย็นคณะจังหวัดนครสวรรค์
30สามเณรประเมศวร์ม่วงแก้ววัดใหม่วารีเย็นคณะจังหวัดนครสวรรค์
31สามเณรประมานมีเนียมวัดใหม่วารีเย็นคณะจังหวัดนครสวรรค์
32สามเณรเอกวินจาดสมบูรณ์วัดใหม่วารีเย็นคณะจังหวัดนครสวรรค์
33สามเณรณัฐพงษ์จันทาสีวัดใหม่วารีเย็นคณะจังหวัดนครสวรรค์
34สามเณรอนุชิตคำมุ้ยวัดใหม่วารีเย็นคณะจังหวัดนครสวรรค์
35สามเณรนราวิชญ์สิ่วงามวัดใหม่วารีเย็นคณะจังหวัดนครสวรรค์
36พระมานิจบุญประถมกตปุญฺโญวัดไพศาลีคณะจังหวัดนครสวรรค์
37พระอิทธินันท์ยอดทองชุตินฺธโรวัดไพศาลีคณะจังหวัดนครสวรรค์
38พระธนบูลย์ศรรุ่งธนปาโลวัดโคกเดื่อคณะจังหวัดนครสวรรค์
39สามเณรพรรษกรตุนขุนทดวัดโคกเดื่อคณะจังหวัดนครสวรรค์
40สามเณรกรวิชญ์อินทร์แก้ววัดโคกเดื่อคณะจังหวัดนครสวรรค์
41สามเณรนพรัตน์ปุกอุ่นวัดโคกเดื่อคณะจังหวัดนครสวรรค์
42สามเณรยศพนธ์อมรสุรินทรวงศ์วัดโคกเดื่อคณะจังหวัดนครสวรรค์
43สามเณรพรเทพพราวตะคุวัดโคกเดื่อคณะจังหวัดนครสวรรค์
44สามเณรยุทธนานรสารวัดโคกเดื่อคณะจังหวัดนครสวรรค์
45สามเณรวีรวุฒินาคดีวัดโคกเดื่อคณะจังหวัดนครสวรรค์