รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนครสวรรค์ ภาค ๔
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๑๒๐๐๘ - วัดส้มเสี้ยว
ตำบลท่างิ้ว อำเภอบรรพตพิสัย นครสวรรค์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 87 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระศุภรักษ์เย็นอารมณ์สุทสฺสโนวัดคลองจินดาคณะจังหวัดนครสวรรค์
2พระสาโรจน์เย็นอารมณ์กตสาโรวัดคลองจินดาคณะจังหวัดนครสวรรค์
3สามเณรนิพลพละสารวัดคลองธรรมคณะจังหวัดนครสวรรค์
4พระชยพลอัมพุชขนฺติโสภโณวัดคลองวิไลคณะจังหวัดนครสวรรค์
5พระเพิ่มศักดิ์พักวงษ์ณฏฺฐสกฺโกวัดคลองสองหน่อคณะจังหวัดนครสวรรค์
6พระวัชราตังมันวรปญฺโญวัดคลองสองหน่อคณะจังหวัดนครสวรรค์
7พระวิชัยสีสอนวชิรมโนวัดคลองสองหน่อคณะจังหวัดนครสวรรค์
8พระสุชีพแสนหลวงปรกฺกโมวัดจิกลาดคณะจังหวัดนครสวรรค์
9พระบุญมีจันทรภูมิฐานิสฺสโรวัดจิกลาดคณะจังหวัดนครสวรรค์
10พระสายทองมูลเทศอติเมโธวัดเจริญผลคณะจังหวัดนครสวรรค์
11พระวัลลภตั้งใจสิริวฑฺฒโนวัดเจริญผลคณะจังหวัดนครสวรรค์
12พระทวีชัยน้ำใจฐานสมฺปนฺโนวัดเจริญผลคณะจังหวัดนครสวรรค์
13พระศุภกฤษนาคพันธ์สังข์ปภสฺสโรวัดดงป่าจันทร์คณะจังหวัดนครสวรรค์
14พระสาธิตประเทศมนุญฺโญวัดดงแม่ศรีเมืองคณะจังหวัดนครสวรรค์
15พระสมชายลี้สกุลจนฺทวํโสวัดตาสังใต้คณะจังหวัดนครสวรรค์
16พระพันกรนครกัณฑ์อภิชาโตวัดตาสังใต้คณะจังหวัดนครสวรรค์
17พระสมนึกกลัดปรียติกโรวัดธรรมจริยาวาสคณะจังหวัดนครสวรรค์
18พระสมคิดเงินยิ่งฐานธมฺโมวัดธรรมจริยาวาสคณะจังหวัดนครสวรรค์
19พระนเรศหนูหิรัญเตชวโรวัดธรรมจริยาวาสคณะจังหวัดนครสวรรค์
20พระสุทธิสระแก้วถิรธมฺโมวัดธรรมจริยาวาสคณะจังหวัดนครสวรรค์
21พระนวพลแก้ววงษ์ษาเขมธมฺโมวัดธรรมจริยาวาสคณะจังหวัดนครสวรรค์
22พระภาณุพงศคงทรัพย์ปญฺญาวชิโรวัดธรรมจริยาวาสคณะจังหวัดนครสวรรค์
23พระพรานแก้วมณีคุณวีโรวัดธรรมรักขิตารามคณะจังหวัดนครสวรรค์
24พระชะโยดมระงับจิตต์อธิปญฺโญวัดธรรมโชติการามคณะจังหวัดนครสวรรค์
25พระพรมอัศจรรย์สิริปญฺโญวัดธรรมโชติการามคณะจังหวัดนครสวรรค์
26พระวัฒนาอ้นทองสิริจนฺโทวัดธรรมโชติการามคณะจังหวัดนครสวรรค์
27สามเณรศักดาชนเยี่ยนทรงวัดนาหุบคณะจังหวัดนครสวรรค์
28สามเณรอนุพงษ์แก้ววิเชียรวัดนาหุบคณะจังหวัดนครสวรรค์
29สามเณรธีระพันธ์จันทะวันวัดนาหุบคณะจังหวัดนครสวรรค์
30สามเณรอธิชาติกัลยาวัดนาหุบคณะจังหวัดนครสวรรค์
31พระสมศักดิ์ยิ่งโคกสูงฉนฺทญาโณวัดเนินทรายคณะจังหวัดนครสวรรค์
32พระธวัชชัยคำสะอาดสุทฺธิญาโณวัดเนินสะเดาหวานคณะจังหวัดนครสวรรค์
33พระชัยรัตน์ล้างทะเลถิรธมฺโมวัดเนินโพธิ์คณะจังหวัดนครสวรรค์
34พระจาตุรงค์เกษมสินธ์วรจิตฺโตวัดเนินโพธิ์คณะจังหวัดนครสวรรค์
35พระมานพคงดีธมฺมเตโชวัดบางแก้วคณะจังหวัดนครสวรรค์
36พระธวัตชัยกันพิทักษ์ธมฺมจาโลวัดบางแก้วคณะจังหวัดนครสวรรค์
37พระทวีภูมิลำเนาจนฺทาโภวัดบางแก้วคณะจังหวัดนครสวรรค์
38พระกำพลบุญมีธมฺมกาโมวัดบึงปลาทูคณะจังหวัดนครสวรรค์
39พระป้อมปราบกอนินัยปภสฺสโรวัดบึงปลาทูคณะจังหวัดนครสวรรค์
40พระเสวกยาโตปมาอิณยุตฺโตวัดบึงราษฎร์คณะจังหวัดนครสวรรค์
41พระทัตพงษ์อุดแสงกิตฺติโกวัดบึงราษฎร์คณะจังหวัดนครสวรรค์
42พระพีระพัฒน์ดอนพรมอภิปุณโณวัดโบสถ์สามัคคีธรรมคณะจังหวัดนครสวรรค์
43พระนิรัตน์รื่นรมย์กิตฺติสาโรวัดโบสถ์สามัคคีธรรมคณะจังหวัดนครสวรรค์
44พระราเชนทร์ฤทธิกาญจน์อริยวํโสวัดประสาทวิถีคณะจังหวัดนครสวรรค์
45พระอรรถพลปลาโพธิ์ฐิติธมฺโมวัดพระนางพญาแสงทองคณะจังหวัดนครสวรรค์
46พระสารัชเอมปานปภาโสวัดพระนางพญาแสงทองคณะจังหวัดนครสวรรค์
47พระระพีพงศ์เอี่ยมอาวรฐานวีโรวัดพระนางพญาแสงทองคณะจังหวัดนครสวรรค์
48สามเณรนันทพลอยู่อ้นวัดพระนางพญาแสงทองคณะจังหวัดนครสวรรค์
49พระวิสูตรโคกสลุดธมฺมทีโปวัดมงคลสถิตย์คณะจังหวัดนครสวรรค์
50พระสหรัถทับทิมเทศธมฺมธโรวัดมาบมะขามคณะจังหวัดนครสวรรค์