รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนครสวรรค์ ภาค ๔
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๑๒๐๐๗ - วัดท่าตะโก
ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก นครสวรรค์

แสดง 1 ถึง 41 จาก 41 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระณัฐพลพุมมาอนาวิโลวัดหนองสะแกคณะจังหวัดนครสวรรค์
2สามเณรไตรภพคงโพธิ์ชา-วัดหนองสะแกคณะจังหวัดนครสวรรค์
3พระศรุตครุฑจันทร์อติชาคโรวัดหนองหลวงคณะจังหวัดนครสวรรค์
4พระวิลัยดีฉนวนโกวิโลวัดหนองหลวงคณะจังหวัดนครสวรรค์
5พระวิมลรัตน์ก้อนจันทร์เทศอคฺควโรวัดหนองหลวงคณะจังหวัดนครสวรรค์
6พระไกรฤกษ์ใจแสนกตปุญฺโญวัดหนองเบนคณะจังหวัดนครสวรรค์
7พระวิชาญแป้นตระกูลอภินนฺโทวัดหนองเบนคณะจังหวัดนครสวรรค์
8พระศิราวิชญ์สุขพัทธีศิวโรวัดพนมรอกคณะจังหวัดนครสวรรค์
9พระสมบูรณ์สุขอร่ามยสชาโตวัดพนมรอกคณะจังหวัดนครสวรรค์
10พระประมาณมีศรีสุขกาโมวัดพนมรอกคณะจังหวัดนครสวรรค์
11พระจิรายุทองคุ้มปญฺญาวชิโรวัดคลองบอนคณะจังหวัดนครสวรรค์
12พระณัฐวัฒน์บุญอนันต์ฐานกโรวัดคลองบอนคณะจังหวัดนครสวรรค์
13พระปรีชาชาญกลิ่นเกษรปญฺญาวโรวัดหัวพลวงคณะจังหวัดนครสวรรค์
14พระเกษมสันต์รัตนภักดีมหาวีโรวัดตะเฆ่ค่ายคณะจังหวัดนครสวรรค์
15พระสมยศแดงอร่ามกิตฺติสมฺปนฺโนวัดตะเฆ่ค่ายคณะจังหวัดนครสวรรค์
16พระภูวนครินทร์จันทร์สานรินฺโทวัดหนองสระคณะจังหวัดนครสวรรค์
17พระอภิวัฒน์ยินดีขันธ์อภิวฑฺฒโนวัดหนองสระคณะจังหวัดนครสวรรค์
18พระวรวุฒิเกตุนิลปญฺญาวโรวัดหางน้ำคณะจังหวัดนครสวรรค์
19พระบุญธรรมแม่นประวัติธมฺมสาโรวัดหางน้ำคณะจังหวัดนครสวรรค์
20พระชัชภงษ์เติมช้อยสีลเตโชวัดหางน้ำคณะจังหวัดนครสวรรค์
21พระวิวัฒน์โตเกิดถาวโรวัดสระโบสถ์คณะจังหวัดนครสวรรค์
22พระณฤทธิ์สีดียโสธโรวัดสระโบสถ์คณะจังหวัดนครสวรรค์
23พระพะยอมนาคชมอนาลโยวัดสระโบสถ์คณะจังหวัดนครสวรรค์
24พระเกรียงศักดิ์ขาวพรายกนฺตสีโลวัดเขาล้อคณะจังหวัดนครสวรรค์
25พระอนุพงษ์สุขสมรัตน์อภิปุณฺโณวัดเขาล้อคณะจังหวัดนครสวรรค์
26พระสุพศินขาวทองญาณวีโรวัดเขาล้อคณะจังหวัดนครสวรรค์
27พระพีรสุตคารวะวงศ์จกฺกวโรวัดหนองเนินคณะจังหวัดนครสวรรค์
28พระเจนอักษรโชติโกวัดหัวถนนใต้คณะจังหวัดนครสวรรค์
29พระอนงค์อยู่จันทร์ฐานจาโรวัดหัวถนนใต้คณะจังหวัดนครสวรรค์
30พระวันทาขันธกสิกรรมปญฺญาธโรวัดหัวถนนใต้คณะจังหวัดนครสวรรค์
31พระบรรเจิดวงษ์เพ็งอภินนฺโทวัดหัวถนนใต้คณะจังหวัดนครสวรรค์
32พระกิติพัฒน์ธเนศวรกลิ่นชัยสุรปญฺโญวัดหัวถนนใต้คณะจังหวัดนครสวรรค์
33พระธนกรโตส้มกิตฺติญาโณวัดหัวถนนใต้คณะจังหวัดนครสวรรค์
34พระสุริยันแสงสุริยะจารุธมฺโมวัดสายลำโพงเหนือคณะจังหวัดนครสวรรค์
35พระสุพัฒน์สุขเย็นสิริสาโรวัดสายลำโพงเหนือคณะจังหวัดนครสวรรค์
36พระกษิดิ์เดชเผื่อนทิมสุวีโรวัดสายลำโพงเหนือคณะจังหวัดนครสวรรค์
37พระนิรุตเต็มภูฐานิสฺสโรวัดสายลำโพงเหนือคณะจังหวัดนครสวรรค์
38พระธงรบพุ่มแพรจารุวณฺโณวัดสายลำโพงเหนือคณะจังหวัดนครสวรรค์
39พระศุภณัฐคงศรีฐานจาโรวัดสายลำโพงใต้คณะจังหวัดนครสวรรค์
40พระณัชพลเชื้อนุ่นกนฺตวีโรวัดสายลำโพงกลางคณะจังหวัดนครสวรรค์
41พระเสียนทองสร้อยมะลิกนฺตวีโรวัดหนองสองห้องคณะจังหวัดนครสวรรค์