รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนครสวรรค์ ภาค ๔
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๑๒๐๐๔ - วัดเกยไชยเหนือ
ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง นครสวรรค์

แสดง 1 ถึง 34 จาก 34 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวิสูตรสุมอินทร์ปภากโรวัดเกยไชยเหนือคณะจังหวัดนครสวรรค์
2พระอภิวัฒน์แช่มมูลเขมจาโรวัดเกยไชยเหนือคณะจังหวัดนครสวรรค์
3พระมรุตพันธ์ยักษ์กนฺตสาโรวัดคลองปลากดนอกคณะจังหวัดนครสวรรค์
4พระภวัตชูฉ่ำวชิรญาโนวัดคลองปลากดนอกคณะจังหวัดนครสวรรค์
5พระสมชายเณรยิ้มเตชพโลวัดคลองปลากดนอกคณะจังหวัดนครสวรรค์
6พระณัฐพัชร์อนุชิตกตปุญฺโญวัดคลองระนงคณะจังหวัดนครสวรรค์
7พระทรงวุฒิทองแซงฉนฺทธมฺโมวัดฆะมังคณะจังหวัดนครสวรรค์
8พระไพรตุ้มขาวรตโนวัดฆะมังคณะจังหวัดนครสวรรค์
9พระวิพัฒน์ลายน้ำทองปริมุตโตวัดดงขุยคณะจังหวัดนครสวรรค์
10พระสมศักดิ์สาเม่นปญญาวโรวัดดงขุยคณะจังหวัดนครสวรรค์
11พระบุญลือมูลพันธุ์ถิรคุโณวัดทับกฤชกลางคณะจังหวัดนครสวรรค์
12พระวินัยยางทองจรณสีโลวัดทับกฤชกลางคณะจังหวัดนครสวรรค์
13พระณัชชาจิรโชควรพัฒน์สุณฏฺฐิโกวัดทับกฤชกลางคณะจังหวัดนครสวรรค์
14พระสมเดชกุลวิวัฒน์กุลวุฑฺโฒวัดทับกฤชกลางคณะจังหวัดนครสวรรค์
15พระมงคลแพงศรีสุมงฺคโลวัดทับกฤชใต้คณะจังหวัดนครสวรรค์
16พระวีระชัยแก่นทองธมฺมสโรวัดทับกฤชใต้คณะจังหวัดนครสวรรค์
17พระสุนัยคล้ายแจ่มชุติปญฺโญวัดทับกฤชใต้คณะจังหวัดนครสวรรค์
18สามเณรณัฐพงศ์โกพัตราวัดทับกฤชใต้คณะจังหวัดนครสวรรค์
19พระเกรียงไกรแย้มแสนปนาโทวัดท่ามะพลับราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดนครสวรรค์
20พระอนูนศรีมหรรณ์ปิยธมฺโมวัดท่ามะพลับราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดนครสวรรค์
21พระกิตติธัชบุญโตสํวโรวัดท่าไม้คณะจังหวัดนครสวรรค์
22พระทวีศักดิ์มหาพันธ์ติกฺขปญฺโญวัดท่าไม้คณะจังหวัดนครสวรรค์
23พระอำนาจขำแจ้งยสินฺโทวัดท่าไม้คณะจังหวัดนครสวรรค์
24พระธณากรศรีเทียนทองมหาปญฺโญวัดไผ่ขวางคณะจังหวัดนครสวรรค์
25สามเณรวิรัชชัยละเมียดวัดไผ่สิงห์คณะจังหวัดนครสวรรค์
26สามเณรพิจิตรนาคแสงวัดไผ่สิงห์คณะจังหวัดนครสวรรค์
27พระบุญนาคครุธคล้ายฐานจาโรวัดโพธิ์สุทธาวาสคณะจังหวัดนครสวรรค์
28พระสมภพสมหวังกนฺตวณฺโณวัดโพธิ์หนองยาวคณะจังหวัดนครสวรรค์
29พระอนพัทย์สวัสดิ์สุขชยาภินนฺโทวัดโพธิ์หนองยาวคณะจังหวัดนครสวรรค์
30พระมานพยุงสุขกตธมฺโมวัดโพธิ์หนองยาวคณะจังหวัดนครสวรรค์
31สามเณรวิทยาเศษโม้วัดโพธิ์หนองยาวคณะจังหวัดนครสวรรค์
32พระศักรนันทร์จันทร์อุบลฐานงฺกโรวัดวังใหญ่คณะจังหวัดนครสวรรค์
33พระอมรเทพศรีสมบัติอสโมวัดวังใหญ่คณะจังหวัดนครสวรรค์
34พระมงคลทองเบ้าสุมงฺคโลวัดหนองกระเจาคณะจังหวัดนครสวรรค์