รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนครสวรรค์ ภาค ๔
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๑๒๐๐๑ - วัดนครสวรรค์
ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 249 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรณัฐกมลประทีปวัดนครสวรรค์คณะจังหวัดนครสวรรค์
2สามเณรสิทธิโชคพูลสวัสดิ์วัดโพธารามคณะจังหวัดนครสวรรค์
3สามเณรนันทกรอ่อนวาทีวัดโพธารามคณะจังหวัดนครสวรรค์
4สามเณรปวริศชัยคำดีวัดโพธารามคณะจังหวัดนครสวรรค์
5สามเณรกิตติศักดิ์เอี่ยมทรัพย์วัดโพธารามคณะจังหวัดนครสวรรค์
6สามเณรธีรพงษ์แต้มลึกวัดโพธารามคณะจังหวัดนครสวรรค์
7สามเณรอัครชัยสินสะสายวัดโพธารามคณะจังหวัดนครสวรรค์
8สามเณรธนพลนานใสวัดโพธารามคณะจังหวัดนครสวรรค์
9สามเณรเจริญศักดิ์อ่อนอรุณวัดโพธารามคณะจังหวัดนครสวรรค์
10สามเณรอรรถโกวิทเป้าไธสงวัดโพธารามคณะจังหวัดนครสวรรค์
11สามเณรบูรพาจันทรวัดโพธารามคณะจังหวัดนครสวรรค์
12สามเณรธีรภัทรท้วมคล้ายวัดโพธารามคณะจังหวัดนครสวรรค์
13สามเณรจักรดุลย์สุกรอดวัดโพธารามคณะจังหวัดนครสวรรค์
14สามเณรพีระพลเพ็ญเขตกรวัดโพธารามคณะจังหวัดนครสวรรค์
15สามเณรณัฐวุฒิแก้วเขียววัดโพธารามคณะจังหวัดนครสวรรค์
16สามเณรกฤษฎาโพธิ์บัลลังค์วัดโพธารามคณะจังหวัดนครสวรรค์
17สามเณรสุรยุทรแสงจันทร์ภักดีวัดโพธารามคณะจังหวัดนครสวรรค์
18สามเณรกรวิชญ์มโนมัยวัดโพธารามคณะจังหวัดนครสวรรค์
19สามเณรบุรฉัตรสีสดวัดโพธารามคณะจังหวัดนครสวรรค์
20สามเณรวรรณวัฒน์สะราคำวัดโพธารามคณะจังหวัดนครสวรรค์
21สามเณรศุทธสินชูเชื้อวัดโพธารามคณะจังหวัดนครสวรรค์
22สามเณรภัทรพลธรรมโนนลานวัดโพธารามคณะจังหวัดนครสวรรค์
23สามเณรธีรภัทรน้อยนาจารย์วัดโพธารามคณะจังหวัดนครสวรรค์
24สามเณรธวัชชัยเชียวกชีวิตวัดโพธารามคณะจังหวัดนครสวรรค์
25สามเณรธนโชติกิ่งขำวัดวรนาถบรรพตคณะจังหวัดนครสวรรค์
26พระนิคมสมจิตรปภสฺสโรวัดคีรีวงศ์คณะจังหวัดนครสวรรค์
27พระอิสราเวียงแก้ววิริโยวัดคีรีวงศ์คณะจังหวัดนครสวรรค์
28สามเณรสิทธิโชควรรณโนรีวัดคีรีวงศ์คณะจังหวัดนครสวรรค์
29สามเณรชัชวาลย์ภูมิมาสูงเนินวัดคีรีวงศ์คณะจังหวัดนครสวรรค์
30สามเณรไชยภัทรยืนยั่งวัดคีรีวงศ์คณะจังหวัดนครสวรรค์
31สามเณรปณวิศเห็นทั่ววัดคีรีวงศ์คณะจังหวัดนครสวรรค์
32สามเณรปรมินทร์อินไผ่วัดคีรีวงศ์คณะจังหวัดนครสวรรค์
33สามเณรวีรพงษ์โพธิ์จันทร์วัดคีรีวงศ์คณะจังหวัดนครสวรรค์
34สามเณรสุรินทร์มาลัยวัดคีรีวงศ์คณะจังหวัดนครสวรรค์
35สามเณรพรประเสริฐโพพาทองวัดคีรีวงศ์คณะจังหวัดนครสวรรค์
36สามเณรรัฐภูมิพาลัยวัดคีรีวงศ์คณะจังหวัดนครสวรรค์
37สามเณรศุภณัฐภู่เกตุวัดคีรีวงศ์คณะจังหวัดนครสวรรค์
38สามเณรสันติทองเตี้ยวัดคีรีวงศ์คณะจังหวัดนครสวรรค์
39สามเณรอภิรักษ์ดวนขันธ์วัดคีรีวงศ์คณะจังหวัดนครสวรรค์
40สามเณรอนุวัฒน์อินไผ่วัดคีรีวงศ์คณะจังหวัดนครสวรรค์
41สามเณรชาญณรงค์ชุมภักดีวัดคีรีวงศ์คณะจังหวัดนครสวรรค์
42สามเณรชัชวาลน์อุระพาวัดคีรีวงศ์คณะจังหวัดนครสวรรค์
43สามเณรอภิรักษ์ด่านยูงทองวัดคีรีวงศ์คณะจังหวัดนครสวรรค์
44สามเณรนพบุญสายสุรินทร์วัดคีรีวงศ์คณะจังหวัดนครสวรรค์
45สามเณรศรันยูคำมีวัดคีรีวงศ์คณะจังหวัดนครสวรรค์
46สามเณรสุนทรยอดจันทร์วัดคีรีวงศ์คณะจังหวัดนครสวรรค์
47พระมงคลส่องสว่างบุญณภาโภวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามคณะจังหวัดนครสวรรค์
48พระธนศักดิ์สุขวิญญาวรจิตฺโตวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามคณะจังหวัดนครสวรรค์
49พระวิโรจน์ละเมียดทินฺนวโรวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามคณะจังหวัดนครสวรรค์
50พระธนวัฒน์อินไข่ธมฺมรกฺนิโตวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามคณะจังหวัดนครสวรรค์