รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสมุทรสงคราม ภาค ๑๕
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๖๒๐๒๓ - วัดช่องลมวรรณาราม
ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา สมุทรสงคราม

แสดง 1 ถึง 50 จาก 199 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจิณณวัตรสุริแสงโรงเรียนวัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)วัดวรภูมิราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกรรณิการ์วรรณครโรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)วัดช่องลมวรรณารามคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
3อุดมศึกษาครูนางสาวสราลีสวัสดิ์ผลโรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)วัดโคกเกตุบุญญศิริคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจิณพรตสุริแสงโรงเรียนวัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)วัดวรภูมิราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนิมิตรดีนพเก้าโรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)วัดช่องลมวรรณารามคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนวัฒน์ทิฏฐิธรรมโรงเรียนวัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)วัดวรภูมิราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวิญญูเห่งเซียะโรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)วัดช่องลมวรรณารามคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวิทยาพลับพิบูลย์โรงเรียนวัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)วัดวรภูมิราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสมลักษณ์แก่นจันทร์โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)วัดช่องลมวรรณารามคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสลิลเกตน์มีแก้วโรงเรียนวัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)วัดวรภูมิราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสหัสนัยน์บุญธรรมโรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)วัดช่องลมวรรณารามคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
12ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกนกวรรณทรัพย์สมบูรณ์โรงเรียนวัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)วัดวรภูมิราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
13มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงดาว-โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)วัดช่องลมวรรณารามคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
14ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธวัชชัยสายรวมญาติโรงเรียนวัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)วัดวรภูมิราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
15มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกัลธเนศเกิดศรีโรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)วัดช่องลมวรรณารามคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
16ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเมธาสิทธิ์คล้ายบุญมีโรงเรียนวัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)วัดวรภูมิราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
17มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนัญชัยจันทรสุขโรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)วัดช่องลมวรรณารามคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
18ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสถาพรแสงสว่างโรงเรียนวัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)วัดวรภูมิราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
19มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปาจรีย์พาไธสงโรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)วัดช่องลมวรรณารามคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
20ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจริยาสายรวมญาติโรงเรียนวัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)วัดวรภูมิราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
21มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายศรัทธนิตย์แสงอุทัยโรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)วัดช่องลมวรรณารามคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
22ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชลธิษากมลจิตต์โรงเรียนวัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)วัดวรภูมิราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
23มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสิทธิโชคพ่วงสำราญโรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)วัดช่องลมวรรณารามคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
24ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงดวงดาวถกลโยธินโรงเรียนวัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)วัดวรภูมิราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
25มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายคุณภัทรทองอินทรีย์โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)วัดช่องลมวรรณารามคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
26ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงดวงพรถกลโยธินโรงเรียนวัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)วัดวรภูมิราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
27มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนิตยดาคลี่แป้งโรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)วัดช่องลมวรรณารามคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
28ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนภัทรศิริสื่อสุวรรณโรงเรียนวัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)วัดวรภูมิราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
29มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายปลื้มแก่นจันทร์โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)วัดช่องลมวรรณารามคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
30ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีรพงศ์อุระภิรมย์โรงเรียนวัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)วัดวรภูมิราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
31มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพีรพัฒน์สมใจโรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)วัดช่องลมวรรณารามคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
32ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอภิชาติศรีตุ้มทองโรงเรียนวัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)วัดวรภูมิราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
33มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวันวิษาข์สมจันทร์โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)วัดช่องลมวรรณารามคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
34มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวาลิณีคำผ่องโรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)วัดช่องลมวรรณารามคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
35ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤษณะมีศรีจันทร์โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)วัดช่องลมวรรณารามคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
36มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายศิวะกรปานมาโรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)วัดช่องลมวรรณารามคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
37ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจารุวรรณปิ่นทองล้วนโรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)วัดช่องลมวรรณารามคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
38มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอดิศรดอกไม้จีนโรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)วัดช่องลมวรรณารามคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
39ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชาญณรงค์โต๊ะสกุลโรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)วัดช่องลมวรรณารามคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
40ประถมศึกษาป.๖เด็กชายไชยวัฒน์สุขขาโรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)วัดช่องลมวรรณารามคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
41มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงหนู-โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)วัดช่องลมวรรณารามคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
42ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนครินทร์เพ็ชรเนียมโรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)วัดช่องลมวรรณารามคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
43มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายทรัพย์สินศิริโรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)วัดโคกเกตุบุญญศิริคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
44ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนันทพงศ์สมใจโรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)วัดช่องลมวรรณารามคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
45มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกฤษณะผึ้งน้อยโรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)วัดโคกเกตุบุญญศิริคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
46ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนิฌาพรสีละการโรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)วัดช่องลมวรรณารามคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
47มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณฐมนตู้สะกาศโรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)วัดโคกเกตุบุญญศิริคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
48ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภัทรศยาเท้งศิริโรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)วัดช่องลมวรรณารามคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
49มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภาณุพงษ์มีศิริโรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)วัดโคกเกตุบุญญศิริคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
50ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอำพลกล่ำทองโรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)วัดช่องลมวรรณารามคณะจังหวัดสมุทรสงคราม