รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๒๕๘๓๒๓ - โรงเรียนบ้านลำอีซู
ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 51 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชลธิชาใสสุขโรงเรียนบ้านลำอีซูวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจีรศักดิ์เขียวทินกรโรงเรียนบ้านลำอีซูวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนพลแย้มถนอมโรงเรียนบ้านลำอีซูวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธิติวุฒิสมนึกโรงเรียนบ้านลำอีซูวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนฤมลแพงคำห้วยโรงเรียนบ้านลำอีซูวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธินิดาขุนศรีอักษรโรงเรียนบ้านลำอีซูวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงนัฐพรทองคำเภาโรงเรียนบ้านลำอีซูวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปวีร์-โรงเรียนบ้านลำอีซูวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปภาดาคล้ายหงิมโรงเรียนบ้านลำอีซูวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปุณยาพรอยู่ผาสุขโรงเรียนบ้านลำอีซูวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวรเมธดาระดาษโรงเรียนบ้านลำอีซูวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพิตตินันท์บัวกลิ่นโรงเรียนบ้านลำอีซูวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพิพัฒน์ปิ่นศิริโรงเรียนบ้านลำอีซูวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวริสาสมานทรัพย์โรงเรียนบ้านลำอีซูวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุจิตราละเลิงโรงเรียนบ้านลำอีซูวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพิภัชรักษาภัยโรงเรียนบ้านลำอีซูวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอนุวัตสีลาเลิศโรงเรียนบ้านลำอีซูวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงลสิตาพรมประสิทโรงเรียนบ้านลำอีซูวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอัจฉราเอี่ยมสอาดโรงเรียนบ้านลำอีซูวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศักดายิ้มใหญ่หลวงโรงเรียนบ้านลำอีซูวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอัยรินทร์ขุนณรงค์โรงเรียนบ้านลำอีซูวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุพรรษา-โรงเรียนบ้านลำอีซูวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายคธาวุฒิพลสาโรงเรียนบ้านลำอีซูวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอรรณพเนตรสนโรงเรียนบ้านลำอีซูวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอริสราตรีอินทร์ทองโรงเรียนบ้านลำอีซูวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจักรกฤษณ์ทองร้อยยศโรงเรียนบ้านลำอีซูวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงชนิดาภาพระพิมลพรรณ์โรงเรียนบ้านลำอีซูวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกรกมลใจตรงโรงเรียนบ้านลำอีซูวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายฐีรวัฒน์คำปานโรงเรียนบ้านลำอีซูวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกีรติพระพิมลพรรณ์โรงเรียนบ้านลำอีซูวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนพนธ์สุขทองดีโรงเรียนบ้านลำอีซูวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชยุดาสินธุฉ่ำโรงเรียนบ้านลำอีซูวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนพลจันทร์เพ็งโรงเรียนบ้านลำอีซูวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฎฐณิชายิ้มใหญ่หลวงโรงเรียนบ้านลำอีซูวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนพัฒน์ทองร้อยยศโรงเรียนบ้านลำอีซูวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอภิญญาเนตรสนโรงเรียนบ้านลำอีซูวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37ประถมศึกษาป.๖เด็กชายทวีรัฐเปลี่ยนทองดีโรงเรียนบ้านหนองสำโรงวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงธัญชนกทองดอนพุ่มโรงเรียนบ้านลำอีซูวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงบัวฤดีอุ่นวงษ์โรงเรียนบ้านหนองสำโรงวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายบุญญารัตน์แม้นกลิ่นเนียมโรงเรียนบ้านลำอีซูวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปนัดดาแสนยุติธรรมโรงเรียนบ้านหนองสำโรงวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปัญญาพรฉายอรุณโรงเรียนบ้านลำอีซูวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภูมิพัฒน์ใจบุญดีโรงเรียนบ้านหนองสำโรงวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายปัญณวิชญ์วรพัดโรงเรียนบ้านลำอีซูวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอนาวิลใจตรงโรงเรียนบ้านหนองสำโรงวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายปารเมศ-โรงเรียนบ้านลำอีซูวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพชรผิวพรามโรงเรียนบ้านลำอีซูวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพัชรฉัตรหมื่นโคตโรงเรียนบ้านลำอีซูวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพีรภัทรบัวศรีโรงเรียนบ้านลำอีซูวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสุรีรัตน์ฉายอรุณโรงเรียนบ้านลำอีซูวัดโป่งรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี