รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๒๙๓ - โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม
ตำบลรางสาลี่ อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 106 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายรวีโรจน์อาญาเมืองโรงเรียนวัดขุนไทยธารารามวัดขุนไทยธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจิรายุทธทองจันทร์โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นวัดหนองน้ำขุ่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอัษฎาวุธเลี่ยนเพชรโรงเรียนวัดขุนไทยธารารามวัดขุนไทยธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวิรัลพัชรมีมูลโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นวัดหนองน้ำขุ่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกรวิชญ์ยังกองแก้วโรงเรียนวัดขุนไทยธารารามวัดขุนไทยธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชญานันท์ถ้ำทองโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นวัดหนองน้ำขุ่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงเกวลีสาลีกงไชยโรงเรียนวัดขุนไทยธารารามวัดขุนไทยธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๔เด็กชายตะวันสวัสดิ์ใจโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นวัดหนองน้ำขุ่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายจิรเดชพันนาโรงเรียนวัดขุนไทยธารารามวัดขุนไทยธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธัญพิชชานุชนุ่มโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นวัดหนองน้ำขุ่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนทรัพย์รอดด้วงโรงเรียนวัดขุนไทยธารารามวัดขุนไทยธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนาวินกิจศุภไพศาลโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นวัดหนองน้ำขุ่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธีรเดชรอดด้วงโรงเรียนวัดขุนไทยธารารามวัดขุนไทยธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพาคินวงศาโรจน์โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นวัดหนองน้ำขุ่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงบุญญิตาแก้วกันดาโรงเรียนวัดขุนไทยธารารามวัดขุนไทยธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงภคพรจิตร์ประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นวัดหนองน้ำขุ่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงภัควดีผิวละออโรงเรียนวัดขุนไทยธารารามวัดขุนไทยธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภคพัสอรอินทร์โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นวัดหนองน้ำขุ่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภัทรดลมะลิเลื้อยโรงเรียนวัดขุนไทยธารารามวัดขุนไทยธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๔เด็กชายรณกรณ์ทีศรีโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นวัดหนองน้ำขุ่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภานิตย์จ้อยร่อยโรงเรียนวัดขุนไทยธารารามวัดขุนไทยธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสราวุธโพธิ์วิเศษโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นวัดหนองน้ำขุ่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภูผาจันทร์ภูมิโรงเรียนวัดขุนไทยธารารามวัดขุนไทยธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุธาศิณีแก้วพูลผลโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นวัดหนองน้ำขุ่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวรีทิพย์บุญชูโรงเรียนวัดขุนไทยธารารามวัดขุนไทยธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอัษฎาวุฒิปิ่นงามโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นวัดหนองน้ำขุ่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงศรัณยาทวีทรัพย์โรงเรียนวัดขุนไทยธารารามวัดขุนไทยธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวีรภัทรประยูรมหิศรโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นวัดหนองน้ำขุ่นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงศศิพรเกตุศรีโรงเรียนวัดขุนไทยธารารามวัดขุนไทยธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกมลชนกโพธิ์ศิริโรงเรียนวัดขุนไทยธารารามวัดขุนไทยธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายศุภกิตติ์การตรงโรงเรียนวัดขุนไทยธารารามวัดขุนไทยธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญญาณัฐปล้องสวยโรงเรียนวัดขุนไทยธารารามวัดขุนไทยธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสราวุฒิด้วงสวัสดิ์โรงเรียนวัดขุนไทยธารารามวัดขุนไทยธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญญาณัฐมะลิวัลย์โรงเรียนวัดขุนไทยธารารามวัดขุนไทยธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสิทธิศักดิ์บุตรสุรินทร์โรงเรียนวัดขุนไทยธารารามวัดขุนไทยธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิตติชัยโฉมศรีโรงเรียนวัดขุนไทยธารารามวัดขุนไทยธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเสฏฐวุฒิบริรักษ์โรงเรียนวัดขุนไทยธารารามวัดขุนไทยธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกุลณัฐดารอดด้วงโรงเรียนวัดขุนไทยธารารามวัดขุนไทยธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเอกธนาชมเทศโรงเรียนวัดขุนไทยธารารามวัดขุนไทยธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจันทร์ญาลักษ์นาคพุ่มโรงเรียนวัดขุนไทยธารารามวัดขุนไทยธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนกฤตคงสุขเจริญชัยโรงเรียนวัดขุนไทยธารารามวัดขุนไทยธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชญากานฑ์อนุเครือโรงเรียนวัดขุนไทยธารารามวัดขุนไทยธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภควัตรอดประสิทธิ์โรงเรียนวัดขุนไทยธารารามวัดขุนไทยธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชญาณีนิ่มอนงค์โรงเรียนวัดขุนไทยธารารามวัดขุนไทยธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงมีสุขหิรัญกุลโรงเรียนวัดขุนไทยธารารามวัดขุนไทยธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46ประถมศึกษาป.๖เด็กชายฐิติพงศ์แจ่มศรีโรงเรียนวัดขุนไทยธารารามวัดขุนไทยธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายสรศักดิ์ฟักเจริญโรงเรียนวัดขุนไทยธารารามวัดขุนไทยธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐชยาส่งเสริมโรงเรียนวัดขุนไทยธารารามวัดขุนไทยธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนดลระย้าโรงเรียนวัดขุนไทยธารารามวัดขุนไทยธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนธรณ์ตรีแดงน้อยโรงเรียนวัดขุนไทยธารารามวัดขุนไทยธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี