รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๒๙๐ - โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 164 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกมลชนกราชาโรงเรียนบ้านช่องแคบวัดช่องแคบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกวี-โรงเรียนบ้านช่องแคบวัดช่องแคบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงขวัญฤทัยศรีโสภาโรงเรียนบ้านช่องแคบวัดช่องแคบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๔เด็กชายคมสัน-โรงเรียนบ้านช่องแคบวัดช่องแคบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเด่นชัย-โรงเรียนบ้านช่องแคบวัดช่องแคบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนิธิพัฒน์นุ่มวัฒนะโรงเรียนบ้านช่องแคบวัดช่องแคบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพีรพลเหมม่วงโรงเรียนบ้านช่องแคบวัดช่องแคบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศรสวรรค์กลิ่นฟุ้งโรงเรียนอนุบาลไทรโยควัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกมลวรรณรังดีโรงเรียนอนุบาลไทรโยควัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกิตติศักดิ์ไชยศักดาโรงเรียนอนุบาลไทรโยควัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๕เด็กชายซิม-โรงเรียนอนุบาลไทรโยควัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนภัสสรศรีสุขโรงเรียนอนุบาลไทรโยควัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพีรพลผ่องเกษมโรงเรียนอนุบาลไทรโยควัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๕นางสาวสาลี่ปัจจัยโรงเรียนอนุบาลไทรโยควัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุภัชชาแสงน้อยโรงเรียนอนุบาลไทรโยควัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกรรณปสิษฐ์บุญภาอนันต์โรงเรียนอนุบาลไทรโยควัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกฤษณะเหลืองรุ่งทรัพย์โรงเรียนอนุบาลไทรโยควัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัณต์กวีวงษ์มณีโรงเรียนอนุบาลไทรโยควัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกานต์นทีวงศ์หาญกุลโรงเรียนอนุบาลไทรโยควัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงขวัญกมล-โรงเรียนอนุบาลไทรโยควัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงขันแก้วมัจฉาสร้อยโรงเรียนอนุบาลไทรโยควัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๔เด็กชายคุณพัฒน์จันทร์ดีโรงเรียนอนุบาลไทรโยควัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจิณัฐตาตันประเสริฐโรงเรียนอนุบาลไทรโยควัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจิรภิญญาปั้นพระโรงเรียนอนุบาลไทรโยควัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจิราพรสำแดงเดชโรงเรียนอนุบาลไทรโยควัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจิรายุตอบุญธงโรงเรียนอนุบาลไทรโยควัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๔เด็กชายฉัตรชัยมิ่งโมราโรงเรียนอนุบาลไทรโยควัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชนภัทรวงศ์รจนากรโรงเรียนอนุบาลไทรโยควัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชานนรุ่งเรืองโรงเรียนอนุบาลไทรโยควัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงญาณิศาวงษ์ประเสริฐโรงเรียนอนุบาลไทรโยควัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณรงค์ฤทธิ์บัวแพงโรงเรียนอนุบาลไทรโยควัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฎฐธิดากิจประชุมโรงเรียนอนุบาลไทรโยควัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐพงษ์ธนพรนิธิพงศ์โรงเรียนอนุบาลไทรโยควัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐพจน์เดชารัตนเจริญกิจโรงเรียนอนุบาลไทรโยควัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเทวัญขำหงิมโรงเรียนอนุบาลไทรโยควัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนกฤตนามมีโรงเรียนอนุบาลไทรโยควัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธนพรสร้อยสุวรรณโรงเรียนอนุบาลไทรโยควัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนพัทรเกิดนาคโรงเรียนอนุบาลไทรโยควัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธนภรณ์ศรอาราโรงเรียนอนุบาลไทรโยควัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนวัฒน์วัชวงค์โรงเรียนอนุบาลไทรโยควัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธนัชชาแสงอาทิตย์โรงเรียนอนุบาลไทรโยควัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนาเทพเข็มทองโรงเรียนอนุบาลไทรโยควัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีรภัทรจันจุ้ยโรงเรียนอนุบาลไทรโยควัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนภัสราพูนสมบัติโรงเรียนอนุบาลไทรโยควัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนันทิชากันยามาโรงเรียนอนุบาลไทรโยควัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนาธานสิมลีโรงเรียนอนุบาลไทรโยควัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปฐมพงศ์ถิระศิลป์โรงเรียนอนุบาลไทรโยควัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปภาวีวงศาโรจน์โรงเรียนอนุบาลไทรโยควัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปรียากรธัญญเจริญโรงเรียนอนุบาลไทรโยควัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปวีณ์กรเกตุแดงโรงเรียนอนุบาลไทรโยควัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี