รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๕๘๒๘๙ - โรงเรียนวัดหนองเสือ
ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 44 จาก 44 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนากรอยู่ญาติมากโรงเรียนวัดหนองเสือวัดหนองเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2อุดมศึกษาครูนางสุจรรยาประยูรมหิศรโรงเรียนวัดหนองเสือวัดหนองเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐกฤตาสร้อยสิงห์ทองโรงเรียนวัดหนองเสือวัดหนองเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายประดิษฐ์แดงหาญโรงเรียนวัดหนองเสือวัดหนองเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐพรยิ้มละไมโรงเรียนวัดหนองเสือวัดหนองเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกัณม์วรายุนราภัทรโรงเรียนวัดหนองเสือวัดหนองเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนธรณ์ตาละคำโรงเรียนวัดหนองเสือวัดหนองเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายสุรวัศศรีบุญยอดโรงเรียนวัดหนองเสือวัดหนองเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธนัชพรใยยองโรงเรียนวัดหนองเสือวัดหนองเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอธิปนกเล็กโรงเรียนวัดหนองเสือวัดหนองเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเบญจมินทร์เจริญสุขโรงเรียนวัดหนองเสือวัดหนองเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปวันรัตน์กองมณีโรงเรียนวัดหนองเสือวัดหนองเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอรรถพรสุขเกษมโรงเรียนวัดหนองเสือวัดหนองเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอริย์ธัชถาวรวงษ์โรงเรียนวัดหนองเสือวัดหนองเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปาลิตาบุญประสพโรงเรียนวัดหนองเสือวัดหนองเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปุณณวิชคำนันดาโรงเรียนวัดหนองเสือวัดหนองเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภัควัฒน์ประเสริฐผลโรงเรียนวัดหนองเสือวัดหนองเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายรัฐภูมิพรหมศรีทองโรงเรียนวัดหนองเสือวัดหนองเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศิวะจันทร์รอดโรงเรียนวัดหนองเสือวัดหนองเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเสฏฐวุฒิเจริญชีพโรงเรียนวัดหนองเสือวัดหนองเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอนุสรณ์ผลงามโรงเรียนวัดหนองเสือวัดหนองเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอัจฉราภรณ์สุขเกษมโรงเรียนวัดหนองเสือวัดหนองเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกรปภามูลน้อยโรงเรียนวัดหนองเสือวัดหนองเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกัญญารัตน์จันทรตังโรงเรียนวัดหนองเสือวัดหนองเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกัญณัชลาภรณ์อิ้วอำพันธ์โรงเรียนวัดหนองเสือวัดหนองเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจอมขวัญเจริญชีพโรงเรียนวัดหนองเสือวัดหนองเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชาลินีอุ่นแก้วโรงเรียนวัดหนองเสือวัดหนองเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐฐิวุฒิคงนิ่มโรงเรียนวัดหนองเสือวัดหนองเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๕เด็กชายถิระวิศว์ปานวงษ์สินโรงเรียนวัดหนองเสือวัดหนองเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนวพรรษพิมพ์เพ็ชรโรงเรียนวัดหนองเสือวัดหนองเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๕เด็กชายบุณยกรทาเกตุโรงเรียนวัดหนองเสือวัดหนองเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปรียาภรณ์เกตุชีพโรงเรียนวัดหนองเสือวัดหนองเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพงศธรศิริสวัสดิ์โรงเรียนวัดหนองเสือวัดหนองเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพรรณทิพย์ปาละพันธ์โรงเรียนวัดหนองเสือวัดหนองเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพาณิภัคกรุตสุกโรงเรียนวัดหนองเสือวัดหนองเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพานุเดชโพธิ์แก้วโรงเรียนวัดหนองเสือวัดหนองเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพุทธิชัยบุญชูโรงเรียนวัดหนองเสือวัดหนองเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภาณุพงษ์กลิ่นหอมโรงเรียนวัดหนองเสือวัดหนองเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวรณันบัวหิมะโรงเรียนวัดหนองเสือวัดหนองเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวิลาสินีแก้วตาโรงเรียนวัดหนองเสือวัดหนองเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศศิกรานต์พวงน้อยโรงเรียนวัดหนองเสือวัดหนองเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศุภาพิชญ์โกศลโพธิทรัพย์โรงเรียนวัดหนองเสือวัดหนองเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอภิสิทธิ์บุญประสพโรงเรียนวัดหนองเสือวัดหนองเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอริษาคลังสินโรงเรียนวัดหนองเสือวัดหนองเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี