รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๒๗๘ - โรงเรียนบ้านเขากรวด
ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กชายฐิติศักดิ์ใจดีโรงเรียนบ้านเขากรวดวัดเขากรวดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงทิพานันจงสมบูรณ์โภคาโรงเรียนบ้านเขากรวดวัดเขากรวดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนนทกรอ้นทาโรงเรียนบ้านเขากรวดวัดเขากรวดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญญพัชรอ่อนคำโรงเรียนบ้านเขากรวดวัดเขากรวดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญญาพัชรมังกรโรงเรียนบ้านเขากรวดวัดเขากรวดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงน้ำทิพย์เต้นพิทักษ์โรงเรียนบ้านเขากรวดวัดเขากรวดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปิยดาด้วงปลีโรงเรียนบ้านเขากรวดวัดเขากรวดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพรรณษาเที่ยงธรรมโรงเรียนบ้านเขากรวดวัดเขากรวดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภัทรพลด้วงปลีโรงเรียนบ้านเขากรวดวัดเขากรวดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงมนสิชากลัดตลาดโรงเรียนบ้านเขากรวดวัดเขากรวดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวรรณพรคำวงษ์โรงเรียนบ้านเขากรวดวัดเขากรวดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศุภวิชช์ชำนาญเรือโรงเรียนบ้านเขากรวดวัดเขากรวดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสรวิชญ์อุ่นเรืองโรงเรียนบ้านเขากรวดวัดเขากรวดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสิรินทราจุ้ยเริกโรงเรียนบ้านเขากรวดวัดเขากรวดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงเสาวลักษณ์พรหมมาโรงเรียนบ้านเขากรวดวัดเขากรวดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอภิชญามังกรโรงเรียนบ้านเขากรวดวัดเขากรวดคณะจังหวัดกาญจนบุรี