รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๑๘๕ - โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม
ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 51 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจอบโสมโรงเรียนบ้านหนองจอกวัดหนองจอกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๖นางสาวจันทนาครองเวียงโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์)วัดสระบ้านกล้วยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชวิศาวิหคโรงเรียนบ้านหนองจอกวัดหนองจอกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๖นายจิรายุมีคำโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์)วัดสระบ้านกล้วยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๖นางสาวธนภรณ์เกตสาลีโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์)วัดสระบ้านกล้วยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนดล-โรงเรียนบ้านหนองจอกวัดหนองจอกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๖นางสาวปาริฉัตรจันทร์กอนโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์)วัดสระบ้านกล้วยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปวันรัตน์กุมภาพันธ์โรงเรียนบ้านหนองจอกวัดหนองจอกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๖นายศุภกิจพยาบาลโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์)วัดสระบ้านกล้วยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพิทยะนพคุณโรงเรียนบ้านหนองจอกวัดหนองจอกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๖นางสาวชนัญธิดาคำดีผลโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์)วัดสระบ้านกล้วยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรัตนาวดีเพลงปานโรงเรียนบ้านหนองจอกวัดหนองจอกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสมชายกิจพัฒนาวัฒนกุลโรงเรียนบ้านหนองจอกวัดหนองจอกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๖นางสาววรรณภาจันทร์จรุงกิจโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์)วัดสระบ้านกล้วยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๕นางสาวจารุวรรณเขียวเซ็นโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์)วัดสระบ้านกล้วยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกัลยรัตน์ใจดีโรงเรียนบ้านหนองจอกวัดหนองจอกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๕นางสาวฐานิดาโคตรวงค์โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์)วัดสระบ้านกล้วยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงขวัญนภาบัวงามโรงเรียนบ้านหนองจอกวัดหนองจอกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19มัธยมศึกษาม.๕นางสาววรพรรณรุ่งเรืองโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์)วัดสระบ้านกล้วยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชนฆ์กานต์นิ่มเต็มโรงเรียนบ้านหนองจอกวัดหนองจอกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๔นายชานนท์บุญศรีโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์)วัดสระบ้านกล้วยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงฐิติกรคิดดีจริงโรงเรียนบ้านหนองจอกวัดหนองจอกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๔เด็กหญิงมิ่งขวัญดอกเนียมโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์)วัดสระบ้านกล้วยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณเรนย์โกษาโรงเรียนบ้านหนองจอกวัดหนองจอกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฏฐสิทธิ์ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านหนองจอกวัดหนองจอกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายชนันธรลูกเหมาะโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์)วัดสระบ้านกล้วยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายชัยวัฒน์โพธิ์ไพจิตรโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์)วัดสระบ้านกล้วยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณิชาใจดีโรงเรียนบ้านหนองจอกวัดหนองจอกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายยุทธศักดิ์บัวงามโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์)วัดสระบ้านกล้วยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนธรณ์โตอุ่นทิพย์โรงเรียนบ้านหนองจอกวัดหนองจอกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวรเมธศรีสมบูรณ์โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์)วัดสระบ้านกล้วยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนภัทรสังขบุตรโรงเรียนบ้านหนองจอกวัดหนองจอกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธิดารัตน์บุญเปี่ยมโรงเรียนบ้านหนองจอกวัดหนองจอกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวุฒิชัยทองไถ่โรงเรียนบ้านหนองจอกวัดหนองจอกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสิริยากรสระทองข้อโรงเรียนบ้านหนองจอกวัดหนองจอกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกษิดิ์เดชเถาวัลย์โรงเรียนบ้านหนองจอกวัดหนองจอกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตติพัทธ์นุ่มตูมโรงเรียนบ้านหนองจอกวัดหนองจอกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนภัทรอินทรักษ์โรงเรียนบ้านหนองจอกวัดหนองจอกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีรพงษ์อินอำนวยโรงเรียนบ้านหนองจอกวัดหนองจอกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงบัณฑิตาจันทรสารโรงเรียนบ้านหนองจอกวัดหนองจอกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปัณณวิชญ์พลายมีโรงเรียนบ้านหนองจอกวัดหนองจอกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพาน-โรงเรียนบ้านหนองจอกวัดหนองจอกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43ประถมศึกษาป.๔เด็กชายมานะบุญคุ้มโรงเรียนบ้านหนองจอกวัดหนองจอกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงลักษิกาแก้วมรกฎโรงเรียนบ้านหนองจอกวัดหนองจอกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวราภรณ์กระจ่างแสงโรงเรียนบ้านหนองจอกวัดหนองจอกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงศิโรรัตน์ปานเพชรโรงเรียนบ้านหนองจอกวัดหนองจอกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสิริวิมลศรีภุมมาโรงเรียนบ้านหนองจอกวัดหนองจอกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุชานาถบุญช่วยโรงเรียนบ้านหนองจอกวัดหนองจอกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสุภัทรทองอินทร์โรงเรียนบ้านหนองจอกวัดหนองจอกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุภาพรบัวงามโรงเรียนบ้านหนองจอกวัดหนองจอกคณะจังหวัดกาญจนบุรี