รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๑๗๙ - โรงเรียนวัดสาลวนาราม
ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 34 จาก 34 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐธิดาหนองกุ่มโรงเรียนวัดสาลวนารามวัดสาลวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๓นายกิตติพงศ์ปลอดภัยโรงเรียนวัดสาลวนารามวัดสาลวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายรชฏลัดดากุลโรงเรียนวัดสาลวนารามวัดสาลวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรัญธิญาคำภีระโรงเรียนวัดสาลวนารามวัดสาลวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวงศธรบำรุงเขตโรงเรียนวัดสาลวนารามวัดสาลวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุพรรษาสระศรีสมโรงเรียนวัดสาลวนารามวัดสาลวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกัญณิกาแก้วสาสุขโรงเรียนวัดสาลวนารามวัดสาลวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกุลพัทธ์ม่วงศรีโรงเรียนวัดสาลวนารามวัดสาลวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงโฆษิตากอฟักโรงเรียนวัดสาลวนารามวัดสาลวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกนกพรชำนาญเรือโรงเรียนวัดสาลวนารามวัดสาลวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญญาวีร์หอมไม่หายโรงเรียนวัดสาลวนารามวัดสาลวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตติศักดิ์ชื่นใจโรงเรียนวัดสาลวนารามวัดสาลวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๔เด็กชายขวัญชัยเมืองนิลโรงเรียนวัดสาลวนารามวัดสาลวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจารุภัทรทองนุ่มโรงเรียนวัดสาลวนารามวัดสาลวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจิรายุสนนสะเกตุโรงเรียนวัดสาลวนารามวัดสาลวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชยพลเมืองนิลโรงเรียนวัดสาลวนารามวัดสาลวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงฐิตาภาวิเศษสิงห์โรงเรียนวัดสาลวนารามวัดสาลวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐณิชาวิวัฒน์ทวีภาคย์โรงเรียนวัดสาลวนารามวัดสาลวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐวุฒิศรีพุ่มโรงเรียนวัดสาลวนารามวัดสาลวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณิชากานต์ปลอดภัยโรงเรียนวัดสาลวนารามวัดสาลวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนพันธ์รัชชนากุลโรงเรียนวัดสาลวนารามวัดสาลวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธเนศใจซื่อโรงเรียนวัดสาลวนารามวัดสาลวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีรเดชวิวัฒน์ทวีภาคย์โรงเรียนวัดสาลวนารามวัดสาลวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนภาพัฒน์เกศูนย์โรงเรียนวัดสาลวนารามวัดสาลวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนลินนิภาสุกใสโรงเรียนวัดสาลวนารามวัดสาลวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพชรพลคำเชาว์โรงเรียนวัดสาลวนารามวัดสาลวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพรนภัสสืบนาคโรงเรียนวัดสาลวนารามวัดสาลวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงภัสสรสุขชัยศรีโรงเรียนวัดสาลวนารามวัดสาลวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวนิตเปรมปรีดิ์โรงเรียนวัดสาลวนารามวัดสาลวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30ประถมศึกษาป.๔เด็กชายไวยวิทย์เปรมปรีดิ์โรงเรียนวัดสาลวนารามวัดสาลวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุชาดาวงเอกโรงเรียนวัดสาลวนารามวัดสาลวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุพรรษาทอนโพธิ์แก้วโรงเรียนวัดสาลวนารามวัดสาลวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอัมพานิลน้ำเพชรโรงเรียนวัดสาลวนารามวัดสาลวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอาภัสราแดงมีโรงเรียนวัดสาลวนารามวัดสาลวนารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี