รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๕๘๑๕๘ - โรงเรียนหนองรีประชานิมิต
ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย กาญจนบุรี

แสดง 51 ถึง 100 จาก 117 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
51มัธยมศึกษาม.๔นางสาวธิดารัตน์กับเกิดโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
52มัธยมศึกษาม.๔นางสาวปาริฉัตต์ชูเลิศโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
53มัธยมศึกษาม.๔นายภูริเดชพยาบาลโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
54มัธยมศึกษาม.๔นางสาววิมลรัตน์เลิศสุริยกาญจน์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
55มัธยมศึกษาม.๔นายวิริทธิ์พลสาสุขโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
56มัธยมศึกษาม.๔เด็กชายวีรยุทธบุญวงค์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
57มัธยมศึกษาม.๔เด็กหญิงสุญาณีทองเปลี่ยวโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
58มัธยมศึกษาม.๔นางสาวสุริวิภาจำปาทองโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
59มัธยมศึกษาม.๔นางสาวการะบุญหนิงใจกล้าโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
60มัธยมศึกษาม.๔นายฎีกาวาสนาโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
61มัธยมศึกษาม.๔นายทรรศนะพรรู้ประมาณโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
62มัธยมศึกษาม.๔นายพงศกรซิ้มเจริญโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
63มัธยมศึกษาม.๔นายวิธานจงงดงามโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
64มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกฤษฏาคล้ายเจ๊กโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
65มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกิตติ์ธวัชอยู่คงโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
66มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงเกวลินแก้วมณีโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
67มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายไกรวุฒิพลสินธ์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
68มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายขวัญชัยเรือนงามโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
69มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจริยามั่นคงดีโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
70มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจิรภัทรสัสดีทองโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
71มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจิรภาผิวกากีโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
72มัธยมศึกษาม.๓นางสาวจิราพรสายทองโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
73มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเจตนิพัทธ์กุดนอกโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
74มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชัยชนะสาระสารินโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
75มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐภูมิแจ่มดวงโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
76มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐสิทธิ์ผิวชะอุ่มโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
77มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายทัศนัยแก้วบัวดีโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
78มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงธนพรศรีรุ้งโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
79มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงธนิดาทับทิมทองโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
80มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธรรมนูญวงก์เมืองโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
81มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธีระพิพัฒน์คงถาวรโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
82มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนภดลแอนเพชรโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
83มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงภัทรพรคล้ายเจ็กโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
84มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงรุ้งตะวันมณีวงศ์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
85มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวรัทญาเส็งดอนไพรโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
86มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายศราวุธศรีสุวรรณโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
87มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสลิลทิพย์ผิวชอุ่มโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
88มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเสกสรรค์สุดยอดโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
89มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเสฏฐวุฒิแสงโสมโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
90มัธยมศึกษาม.๓นายกังวาลปั้นยศโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
91มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชลกาญจน์เขียวอร่ามโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
92มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชาคริตพิกุลโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
93มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัฐมนชูพันธุ์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
94มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนกฤตโพธิ์งามโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
95มัธยมศึกษาม.๓นางสาววรารัตน์สุภารสโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
96มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกัณต์กนิษฐ์โพธิ์ชะนังโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
97มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายชาญณรงค์สระทองล้วนโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
98มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงฐานิดาสังข์ทองโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
99มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงฑิฆัมพรแก้วบัวดีโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
100มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณภัทรปัดตาลโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี