รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๕๘๑๕๘ - โรงเรียนหนองรีประชานิมิต
ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 117 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๖นายกฤษณะพึ่งกุลโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๖นายเกียรติศักดิ์นาคแท้โรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๖นายไกรวินโพธิ์ทองโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๖นางสาวจิราภรณ์ศรีสุขโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๖นายฐิติวัสส์สืบเรืองโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๖นายฐิติศักดิ์ใจสุขใสโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๖นายธนภัทรบัวศรีใสโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๖นายนวพรรษแดงเจริญโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๖นางสาวปณิดาแซ่จันทร์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๖นายปรเมศร์วันรีโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๖นายพงศธรแถมสวัสดิ์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๖นางสาวพรพรหมพันธ์มีโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๖นายพลกฤตสุขสวัสดิ์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๖นางสาวสิริกรหมื่นแก้วโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๖นายสุพพัตดอนไพรยอดโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๖นายสุเมธครุฑใจกล้าโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๖นางสาวอธิชาแซ่พั้งโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๖นางสาวอนัญพรเพ็ญบูรณะสันติโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19มัธยมศึกษาม.๖นางสาวอมรรัตน์เลิศสุริยกาญจน์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๕นางสาวกรรณิการ์สุกานนท์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๕นายเกียรติศักดิ์ประชุมพลโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๕นางสาวงามเนตรผิวสุขโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๕นายจิรวัฒน์บรรเทาวงษ์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๕นางสาวจีรนันท์มาลัยน้อยโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25มัธยมศึกษาม.๕นายฐิติพันธุ์แตงอ่อนโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๕นายทินกรพลลมโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27มัธยมศึกษาม.๕นางสาวปราณีคุ้มพันธ์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๕นางสาวปาณิศากองม่วงโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29มัธยมศึกษาม.๕นายเปรมศักดิ์เปรมภักดีโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๕นายพงศภัคศรีทองโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31มัธยมศึกษาม.๕นายพนธกรอู่เงินโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๕นายพลพลสุทาพจน์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33มัธยมศึกษาม.๕นายพัชรพลถาวรโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34มัธยมศึกษาม.๕นางสาวมณฑกาญจน์โล่ห์ทองโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35มัธยมศึกษาม.๕นายรัชชานนท์ติ่งกุลโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36มัธยมศึกษาม.๕นางสาวรัตนาวดีผ่องแผ้วโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37มัธยมศึกษาม.๕นางสาววิรากานต์สีรัฐโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๕นายสุรศักดิ์โพธิ์ทองโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39มัธยมศึกษาม.๕นายกฤษณะจันทฤกษ์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๕นายจักรพรรดิ์บุญเฮียะโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41มัธยมศึกษาม.๕นายจุลจักรสำลีอ่อนโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42มัธยมศึกษาม.๕นายเจษฎาโกเศสอคัรนันท์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43มัธยมศึกษาม.๕นางสาวชฎาพรเซี่ยงฉีโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44มัธยมศึกษาม.๕นางสาวพัชรีรัชต์พชวงษ์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45มัธยมศึกษาม.๕นางสาวมนัญชยานิลพัฒน์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46มัธยมศึกษาม.๔นายกล้าณรงค์สิงห์เมืองโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47มัธยมศึกษาม.๔เด็กหญิงกวิณรัฐฏ์น้าประเสริฐโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48มัธยมศึกษาม.๔เด็กชายชูศักดิ์ตันสุวรรณโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49มัธยมศึกษาม.๔เด็กชายณัฐภัทรสมศรีโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50มัธยมศึกษาม.๔นายธนากรทรัพย์ประเทืองโรงเรียนหนองรีประชานิมิตวัดหนองรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี