รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๑๕๐ - โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง
ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 30 จาก 30 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกนกวรรณแสงศรีโรงเรียนบ้านหนองย่างช้างวัดหนองย่างช้างคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชมพูนุทศักดิ์สิริพิสุทธิ์โรงเรียนบ้านหนองย่างช้างวัดหนองย่างช้างคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนวัฒน์ยิ้มใหญ่หลวงโรงเรียนบ้านหนองย่างช้างวัดหนองย่างช้างคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนัทนันทองโรงเรียนบ้านหนองย่างช้างวัดหนองย่างช้างคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธัญวรัตม์ยิ้มใหญ่หลวงโรงเรียนบ้านหนองย่างช้างวัดหนองย่างช้างคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนัธทวัฒน์นุ่มสนิทโรงเรียนบ้านหนองย่างช้างวัดหนองย่างช้างคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศิวกรละว้าโรงเรียนบ้านหนองย่างช้างวัดหนองย่างช้างคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุชาวดีดอกนาคโรงเรียนบ้านหนองย่างช้างวัดหนองย่างช้างคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกมลวิชย์สมแคร้วโรงเรียนบ้านหนองย่างช้างวัดหนองย่างช้างคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญญาณัฐอินทะแสนโรงเรียนบ้านหนองย่างช้างวัดหนองย่างช้างคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญญาพัชรแก้วไซเกิดโรงเรียนบ้านหนองย่างช้างวัดหนองย่างช้างคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจิรภาบัวซ้อนโรงเรียนบ้านหนองย่างช้างวัดหนองย่างช้างคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชยุดาผาสุขโรงเรียนบ้านหนองย่างช้างวัดหนองย่างช้างคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชิดชนกเหมือนปั้นโรงเรียนบ้านหนองย่างช้างวัดหนองย่างช้างคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชินกฤตเหม็งสูงเนินโรงเรียนบ้านหนองย่างช้างวัดหนองย่างช้างคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงญาณินีจันทร์วิจิตรโรงเรียนบ้านหนองย่างช้างวัดหนองย่างช้างคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัชพลใจกล้าโรงเรียนบ้านหนองย่างช้างวัดหนองย่างช้างคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฏฐณิชาเหมือนไข่โรงเรียนบ้านหนองย่างช้างวัดหนองย่างช้างคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐณิชาไทรสังขเฉลาพรโรงเรียนบ้านหนองย่างช้างวัดหนองย่างช้างคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนดลวิเศษสิงห์โรงเรียนบ้านหนองย่างช้างวัดหนองย่างช้างคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนภัทรคำชนะโรงเรียนบ้านหนองย่างช้างวัดหนองย่างช้างคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนันท์นลินนิลบุตรโรงเรียนบ้านหนองย่างช้างวัดหนองย่างช้างคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปรวีร์แก้วนฤมลโรงเรียนบ้านหนองย่างช้างวัดหนองย่างช้างคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิชชาภาบัวโค้งโรงเรียนบ้านหนองย่างช้างวัดหนองย่างช้างคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพิทักษ์พงศ์แสงใสโรงเรียนบ้านหนองย่างช้างวัดหนองย่างช้างคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภัคพลอิ่มทองโรงเรียนบ้านหนองย่างช้างวัดหนองย่างช้างคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๔เด็กชายมงคลกันตะโรงเรียนบ้านหนองย่างช้างวัดหนองย่างช้างคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงมณีรัตน์จันทร์ชาวใต้โรงเรียนบ้านหนองย่างช้างวัดหนองย่างช้างคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอนุพงศ์นามวิชัยโรงเรียนบ้านหนองย่างช้างวัดหนองย่างช้างคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอภิสิทธิ์พริ้งเครือโรงเรียนบ้านหนองย่างช้างวัดหนองย่างช้างคณะจังหวัดกาญจนบุรี