รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๑๔๕ - โรงเรียนเสาหงส์
ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 24 จาก 24 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนรภัทรรังทนโรงเรียนบ้านหนองกุ่มวัดวิเศษสุขารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปนัดดาฉ่ำสดใสโรงเรียนบ้านหนองกุ่มวัดวิเศษสุขารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอนัญญาสายมีโรงเรียนบ้านหนองกุ่มวัดวิเศษสุขารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอังคณาวิเศษสิงห์โรงเรียนบ้านหนองกุ่มวัดวิเศษสุขารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอัจฉราวิเศษสิงห์โรงเรียนบ้านหนองกุ่มวัดวิเศษสุขารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอัญชลีวิเศษสิงห์โรงเรียนบ้านหนองกุ่มวัดวิเศษสุขารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอิทธิพัทธ์ชำนาญกำหนดโรงเรียนบ้านหนองกุ่มวัดวิเศษสุขารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปวริศาสุขใจโรงเรียนบ้านเสาหงส์วัดเสาหงส์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภาคภูมิเหมือนตกโรงเรียนบ้านเสาหงส์วัดเสาหงส์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกรวรรณอ่อนหวานโรงเรียนบ้านเสาหงส์วัดเสาหงส์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๔เด็กชายไกรเทพพันธ์พุฒโรงเรียนบ้านเสาหงส์วัดเสาหงส์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชัยรัตน์เหมือนหงษ์โรงเรียนบ้านเสาหงส์วัดเสาหงส์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐชนนเอ้โทบุตรโรงเรียนบ้านเสาหงส์วัดเสาหงส์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีรฉัตรศรีทับทิมโรงเรียนบ้านเสาหงส์วัดเสาหงส์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนัฏฐวีตันติแก้วประโยชน์โรงเรียนบ้านเสาหงส์วัดเสาหงส์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๔เด็กชายบุณยกรเหมือนอ้อยโรงเรียนบ้านเสาหงส์วัดเสาหงส์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเบญจพลม่วงพลายโรงเรียนบ้านเสาหงส์วัดเสาหงส์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปิยธิดาเหมือนอ้อยโรงเรียนบ้านเสาหงส์วัดเสาหงส์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงเพียงฟ้าบัวเงินโรงเรียนบ้านเสาหงส์วัดเสาหงส์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวิภารัตน์พันธ์พุฒโรงเรียนบ้านเสาหงส์วัดเสาหงส์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวิสิทธิศักดิ์ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเสาหงส์วัดเสาหงส์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุณิชานุ่มสนิทโรงเรียนบ้านเสาหงส์วัดเสาหงส์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอธิพงศ์เห็นประเสริฐโรงเรียนบ้านเสาหงส์วัดเสาหงส์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอธิภัทรเหมือนผึ้งโรงเรียนบ้านเสาหงส์วัดเสาหงส์คณะจังหวัดกาญจนบุรี