รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๕๘๑๑๖ - โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 216 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๕นางสาวชลธิชาก่ำเสริฐโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกชกรอรชรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๕นางสาวนันท์นภัสคำลาเลี้ยงโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกนกพรรณดอกเทียนโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๕นางสาวแพรพลอยสังข์ทองโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกรชนกโสดาโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๕นางสาวภิญญดาโปยกั๊กโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤตนัยเชื้อสายสิทธิ์โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๕นางสาวรัตนาภรณ์วิทยาประภาพรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกวินธิดาสุริยะวงษาโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๕นางสาวอาริสาโพธิ์อ้นโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญญ์วราแซ่ว่องโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๔นายวรพจน์สุวรรณทิพย์โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกาญจนาเกิงฝากโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกนกพรชัยวงษ์โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายการันยภาสภูสันติภาพโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกมลลักษณ์ทองผาภูมิประภาสโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิตติภพเคนานันท์โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกฤตินสีแดงโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเกศแก้วกระต่ายโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกฤติพงศ์ลำใยกนกโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชฎาพรตรีบุญเมืองโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจรรกภฬณนพวงเหมโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงฐิติชญาขุนหมื่นโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจิรพัฒน์เซี่ยงจงโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฏฐพลนันทสอางค์โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจิลลาภัทรแจ่มศรีโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงทักษวดีศรแก้วโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29มัธยมศึกษาม.๓นายณภาสกรสกุลเจริญโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนกฤษประเสริฐลาภโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัฐการน์อาคมเวชโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนพลศรีสุวรรณมาลาโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐวัฒน์อุปนาคโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธนวรรณบุญคุ้มโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐวุฒิม่วงเอมโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธนัชชาคงทนโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายดุษฎีพันธ์คำโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนาธิปบุญเปรมโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนพลอุตสาสารโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธัญญรัตน์ชูเชิดโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41มัธยมศึกษาม.๓นายธันวากูลโพธิ์โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนนทิวรรธน์อัญชนีย์โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธิติพันธ์พ่วงอำพันธ์โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนันทยาวิหคโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงเบญจพรใคร่ครวญโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนินทวัฒน์วิเชียรชัยโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปิยวรรณมีวรรณ์โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48ประถมศึกษาป.๖เด็กชายบุรัสกรน้อยนารถโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพนิตาพฤกษาอุดมโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปณิตาแหลมกี่ก่ำโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตวัดน้ำตกคณะจังหวัดกาญจนบุรี