รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๑๑๔ - โรงเรียนวัดดอนชะเอม
ตำบลดอนชะเอม อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 63 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาครูนางสาวกาญจนาศิริเรืองโรงเรียนวัดทุ่งมะกรูดวัดทุ่งมะกรูดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปัทมาศรีมงคลโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกฤษกรชื่นจิตต์โรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญญาพัชรจันทร์บางโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกุลรดาวรรณศิริโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชนัดดาเข็มทองโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๔เด็กชายทัศน์พลเชียงกาโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนากรบุญรังโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธรรณกรคามรักษ์โรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนเรศศิริรัตน์โรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงเบญจมาศรอดสูโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพัทยานามวันสาโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพิพัฒน์เงื่อมผาโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิมประภัสพรามณีโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงลลดาทองขาวโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวิสุทธิ์เข็มทองโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุดารัตน์อุ่นแก้วโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุพรรณษากลิ่นเทศโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอริสราสมศรีโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอินทิราเทียมผูกโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงศศิวิมลแก้วกันเนตรโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐวัฒน์ธัมมะสอนโรงเรียนวัดดอนชะเอมวัดดอนชะเอมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๖เด็กชายฉันทกรแก้วลอยโรงเรียนบ้านทุ่งประทุนวัดทุ่งประทุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุริสาสุดแสนโรงเรียนบ้านทุ่งประทุนวัดทุ่งประทุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอนุกูลทัศนาโรงเรียนบ้านทุ่งประทุนวัดทุ่งประทุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกวิตาอ่อนน้อยโรงเรียนบ้านทุ่งประทุนวัดทุ่งประทุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๔เด็กชายก้องกิดากรอุบลโรงเรียนบ้านทุ่งประทุนวัดทุ่งประทุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญญาภัคนาคทั่งโรงเรียนบ้านทุ่งประทุนวัดทุ่งประทุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงเขมวิกาแก้วบุญเพิ่มโรงเรียนบ้านทุ่งประทุนวัดทุ่งประทุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจุฑาทิพย์สังข์ทองโรงเรียนบ้านทุ่งประทุนวัดทุ่งประทุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฏฐกรณ์ปันปีโรงเรียนบ้านทุ่งประทุนวัดทุ่งประทุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนชาติพัฒศิลป์โรงเรียนบ้านทุ่งประทุนวัดทุ่งประทุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงเนตรณภัทรเขียวอิ่มโรงเรียนบ้านทุ่งประทุนวัดทุ่งประทุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปัญญพรสุกรโรงเรียนบ้านทุ่งประทุนวัดทุ่งประทุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพีรพลมีล้อมโรงเรียนบ้านทุ่งประทุนวัดทุ่งประทุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเพชรกล้าหนูแดงโรงเรียนบ้านทุ่งประทุนวัดทุ่งประทุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศิริชัยติดมาโรงเรียนบ้านทุ่งประทุนวัดทุ่งประทุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุทธิดาทัศนาโรงเรียนบ้านทุ่งประทุนวัดทุ่งประทุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสุเทพจำปาอินทร์โรงเรียนบ้านทุ่งประทุนวัดทุ่งประทุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงแสงเทียนจำปาอินทร์โรงเรียนบ้านทุ่งประทุนวัดทุ่งประทุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอารีรัตน์มุมแดงโรงเรียนบ้านทุ่งประทุนวัดทุ่งประทุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงไอรดาไทรพวงโพธิ์โรงเรียนบ้านทุ่งประทุนวัดทุ่งประทุนคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกาเซ็ม-โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูดวัดทุ่งมะกรูดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณธายุวงค์ภาษโรงเรียนวัดทุ่งมะกรูดวัดทุ่งมะกรูดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวิศรุตชนประเสริฐโรงเรียนวัดทุ่งมะกรูดวัดทุ่งมะกรูดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตติกรณ์ศิริบูรณะเกียรติโรงเรียนวัดทุ่งมะกรูดวัดทุ่งมะกรูดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจตุรภัทรม่วงศรีโรงเรียนวัดทุ่งมะกรูดวัดทุ่งมะกรูดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจิรายุภูมิศาสตร์โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูดวัดทุ่งมะกรูดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชาลิสาวงษ์น้อยโรงเรียนวัดทุ่งมะกรูดวัดทุ่งมะกรูดคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัชชาบุญกอโรงเรียนวัดทุ่งมะกรูดวัดทุ่งมะกรูดคณะจังหวัดกาญจนบุรี