รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๑๑๓ - โรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)
ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 53 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชนะกาญจน์พันธ์แตงโรงเรียนวัดท่ากระทุ่มวัดท่ากระทุ่มคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจีรนันท์ปราณีสัตย์โรงเรียนวัดหนองพลับวัดหนองพลับคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนพลพรหมชนะโรงเรียนวัดท่ากระทุ่มวัดท่ากระทุ่มคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพัชราพรสิงห์สถิตย์โรงเรียนวัดหนองพลับวัดหนองพลับคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสหภพเหรียญเพชรโรงเรียนวัดหนองพลับวัดหนองพลับคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพลพลสุวรรณคามโรงเรียนวัดท่ากระทุ่มวัดท่ากระทุ่มคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสิทธินนท์เกตุแก้วโรงเรียนวัดหนองพลับวัดหนองพลับคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงญาณิศา-โรงเรียนวัดท่ากระทุ่มวัดท่ากระทุ่มคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายศุภวัฒน์ผุยมูลตรีโรงเรียนวัดหนองพลับวัดหนองพลับคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนพลแป๊ะแก้วโรงเรียนวัดท่ากระทุ่มวัดท่ากระทุ่มคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธรรมะชาติสุขะสิฐษ์วณิชกุลโรงเรียนวัดท่ากระทุ่มวัดท่ากระทุ่มคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีรภัทรโพธิ์ทองโรงเรียนวัดท่ากระทุ่มวัดท่ากระทุ่มคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิชชามหาวรรณโรงเรียนวัดท่ากระทุ่มวัดท่ากระทุ่มคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงฉัตรชนกสมรูปโรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)วัดแสนตอคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงฐิดายุวงษ์จันทร์ดีโรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)วัดแสนตอคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธนาภาดาธนกำโชคชัยภัทรโรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)วัดแสนตอคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนนทิยุตมีล้อมโรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)วัดแสนตอคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนราวิชญ์แสนสุขโรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)วัดแสนตอคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนันทภพรักสูงเนินโรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)วัดแสนตอคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปิยดาจันทร์เจริญโรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)วัดแสนตอคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวรกาญจน์พิสิฐวัฒนกรโรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)วัดแสนตอคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงศศิธรปู่สวัสดิ์โรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)วัดแสนตอคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศุภกรสายแก้วโรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)วัดแสนตอคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอรรณกาญจน์จันทร์วิไลเจริญโรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)วัดแสนตอคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอิทธิฤทธิ์อารโขโรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)วัดแสนตอคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนกฤตติเยาว์โรงเรียนบ้านดอนเขว้าวัดแสนตอคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเกสราคำคล้ายโรงเรียนบ้านดอนเขว้าวัดแสนตอคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจันทร์จิราแก้วหลักคำโรงเรียนบ้านดอนเขว้าวัดแสนตอคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชุมพรวันดีโรงเรียนบ้านดอนเขว้าวัดแสนตอคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงฑิตยาเอกบุตรโรงเรียนบ้านดอนเขว้าวัดแสนตอคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนากรสมคำโรงเรียนบ้านดอนเขว้าวัดแสนตอคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปริษากระบวนพาณิชย์โรงเรียนบ้านดอนเขว้าวัดแสนตอคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวรโชติใจเฉยโรงเรียนบ้านดอนเขว้าวัดแสนตอคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอชิรญาณ์ชนประเสริฐโรงเรียนบ้านดอนเขว้าวัดแสนตอคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงดาว-โรงเรียนบ้านดอนเขว้าวัดแสนตอคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุขสุดาปัญญาสุขโรงเรียนบ้านดอนเขว้าวัดแสนตอคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณฐพรสมรูปโรงเรียนวัดหนองพลับวัดหนองพลับคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38ประถมศึกษาป.๖เด็กชายลภัสกรสุขโขโรงเรียนวัดหนองพลับวัดหนองพลับคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวีรศักดิ์บรรเทาทุกข์โรงเรียนวัดหนองพลับวัดหนองพลับคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปวเรศวงค์มิตรโรงเรียนวัดหนองพลับวัดหนองพลับคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนิรัชพรแตงอ่อนโรงเรียนวัดหนองพลับวัดหนองพลับคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปัณณวัฒน์ปลิวเหม็นโรงเรียนวัดหนองพลับวัดหนองพลับคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกรกนกคำจันทร์โรงเรียนวัดหนองพลับวัดหนองพลับคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจักรินวังมะนาวโรงเรียนวัดหนองพลับวัดหนองพลับคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณฐยาแซ่เฮ้งโรงเรียนวัดหนองพลับวัดหนองพลับคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐฎาพรรอดคล้ำโรงเรียนวัดหนองพลับวัดหนองพลับคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธันวาศรีเอี่ยมโรงเรียนวัดหนองพลับวัดหนองพลับคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีระวุฒิรอดคล้ำโรงเรียนวัดหนองพลับวัดหนองพลับคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปวีณ์กรซุ่นสงค์โรงเรียนวัดหนองพลับวัดหนองพลับคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงภัทรริดามโหฬารโรงเรียนวัดหนองพลับวัดหนองพลับคณะจังหวัดกาญจนบุรี