รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๕๘๑๐๔ - โรงเรียนวัดท่าเรือ(อุตสาหะวิทยาคาร)
ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 49 จาก 49 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนรัฐแจ้งคล้ายโรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'วัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนมัสมะลิวัลย์โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'วัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกะวิตาสร้างการนอกโรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'วัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐจิราภาขำชื่นโรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'วัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงรัญชิดา-โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'วัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวราวุธรัศมีโรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'วัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวิชานนท์พิมพ์ศรีจันทร์โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'วัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสิริญาดาปูนพันธุ์ฉายโรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'วัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอภิวัฒน์อินจันทร์โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'วัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอภิษราวงษ์ดาวโรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'วัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๕นายต้อม-โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'วัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๕เด็กชายตั้ม-โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'วัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงดอกบัว-โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'วัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณรงค์กรอินหอมโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณรัณย์ธรสีดีโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณิชกานต์อุตสาหะโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศรปรัชญ์แก้วมุงคุณโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศิรภัทรอุปถัมภ์โรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกชพรจงธนเลิศพรโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกันติพงษ์กระต่ายทองโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจิรปภาบุญวิจิตรโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจิรพัฒน์เฮาเลิศโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเจริญตันจินดาโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชลิตนพพงศ์นาคจุ้ยโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐฌาดวงมณีโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐพลอ้นสำราญโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนกฤตอินทร์กุลโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนดลคงสวรรคโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธิดารัตน์ตรีโสภาโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธิดาวัลย์โพธิ์ทองโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธิติยาออกเวหาโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรวุฒิสุกรโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปรัชญาศรีอ้นโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปัณชญาเสลาคุณโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปิยวุฒพุทธิมาโนโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปุญญิศาศรีมงคลชัยโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปุณณิศาจันทร์บุญโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพัฒนพงษ์โพธิสัตยาโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภัทรดนัยโสวจันทร์โรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงภัทรธิดาไชยปัญญาโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงภิมปภาน้ำดอกไม้โรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภูลิขิตลิขิตธีระกุลโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวรัทญาสุขจิตต์โรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวาริศาไพรวัลย์โรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวีรภาพพัดนาคโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศุภกฤตนิลวงษ์โรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอชิมาเพิ่มวงศ์โรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอภิชญาปานสินโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอรรถพลศรีนวลโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี