รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๑๐๔ - โรงเรียนวัดท่าเรือ(อุตสาหะวิทยาคาร)
ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 43 จาก 43 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอาริสาแสงสว่างโรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'วัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชลธิชาแสนสุขโรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'วัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐวุฒิทองสุกใสโรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'วัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธันวาพูลสุวรรณโรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'วัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนพดลโพธิ์เทศน์โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'วัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงภัคชนกรัตนถาวรโรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'วัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกรกนกหลอมทองโรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'วัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๔เด็กชายคณิน-โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'วัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพรพรรณ์ทรัพย์สมบูรณ์โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'วัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงฟางข้าวมหาศรีทะเนตรโรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'วัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงมิลซู-โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'วัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวัชระพงษ์ฐาปนสมบูรณ์โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'วัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวีระพลสวนดีโรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'วัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุภัคสรสูงเนินโรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'วัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๔เด็กชายฮีโร่-โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'วัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกันติพัฒน์กระต่ายทองโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเก็ตกาญแฮร์โรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงภัทรลภาสงค์ดีโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกฤษณะแช่มช้อยโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญญาณัฐสว่างเมฆโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตติณัฏฐ์ศิริรัตน์โรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตติพศพัดนาคโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชาลิสาคล้ำจีนโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณฐกรโพทองโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐเทพศรีทองโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐธิดาคำดีโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธนาภาพุ่มเกษมโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปุณยมาโพธิ์งามโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงเปรมมิกาปลื้มจิตรโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภูริณัฐศุภเพิ่มพันธ์โรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงโยษิตาเกตุคำโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงรัตติกาลดอกรักโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงรุ่งทิพย์มณีโชติสุนทรโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวรเวชเกาะแก้วโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวริศรารัศมีโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงศรัณยาวัดพ่วงโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงศศิกาญจน์พลดีโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสิทธิพลวงษ์ศิลป์โรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอทิติยาสมรูปโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอนิวัฒน์หนูคำโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอภัสนันท์ตรัสกานต์นนท์โรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอรกัญญาแพนุ้ยโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอารียาพลางวันโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี