รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๒๕๘๐๙๖ - โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 28 จาก 28 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนโชติคะเชณทรโรงเรียนบ้านรางกระต่ายวัดรางกระต่ายรังสรรค์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสุกฤษฎิ์โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านรางกระต่ายวัดรางกระต่ายรังสรรค์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายจักรภัทรจันทะจรโรงเรียนบ้านรางกระต่ายวัดรางกระต่ายรังสรรค์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธนวรรณยะนิลโรงเรียนบ้านรางกระต่ายวัดรางกระต่ายรังสรรค์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพิชิตสิงบุดดีโรงเรียนบ้านรางกระต่ายวัดรางกระต่ายรังสรรค์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนวัฒน์นะราแก้วโรงเรียนบ้านรางกระต่ายวัดรางกระต่ายรังสรรค์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงภัทริดาคำจูโรงเรียนบ้านรางกระต่ายวัดรางกระต่ายรังสรรค์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธรภัทรนะราแก้วโรงเรียนบ้านรางกระต่ายวัดรางกระต่ายรังสรรค์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสมฤดีแย้มชื่นโรงเรียนบ้านรางกระต่ายวัดรางกระต่ายรังสรรค์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรุ้งตะวันพันธุ์เจริญโรงเรียนบ้านรางกระต่ายวัดรางกระต่ายรังสรรค์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสุธนฟักทองมากโรงเรียนบ้านรางกระต่ายวัดรางกระต่ายรังสรรค์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวิภาดาโพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านรางกระต่ายวัดรางกระต่ายรังสรรค์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนพลแซ่อึ้งโรงเรียนบ้านรางกระต่ายวัดรางกระต่ายรังสรรค์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศศินาสิริสวัสดิ์โรงเรียนบ้านรางกระต่ายวัดรางกระต่ายรังสรรค์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายนพรัตน์ศรีคำเบ้าโรงเรียนบ้านรางกระต่ายวัดรางกระต่ายรังสรรค์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุชาดาพันธุ์ชัยโรงเรียนบ้านรางกระต่ายวัดรางกระต่ายรังสรรค์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวรรณรดาภูมิสูตรโรงเรียนบ้านรางกระต่ายวัดรางกระต่ายรังสรรค์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอธิปตัวมูลโรงเรียนบ้านรางกระต่ายวัดรางกระต่ายรังสรรค์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
19มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอนิรุจน์ธัญญเจริญโรงเรียนบ้านรางกระต่ายวัดรางกระต่ายรังสรรค์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอภัสราสว่างโลกโรงเรียนบ้านรางกระต่ายวัดรางกระต่ายรังสรรค์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอัควเดโชชุ่มทองโรงเรียนบ้านรางกระต่ายวัดรางกระต่ายรังสรรค์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอารยาดอนเนตรงามโรงเรียนบ้านรางกระต่ายวัดรางกระต่ายรังสรรค์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชมพูนุชแอตาลโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอารยาไชยแสงโรงเรียนบ้านรางกระต่ายวัดรางกระต่ายรังสรรค์คณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนวรรธน์เหลืองวิลัยโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธนาภาวงษ์สว่างโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปวริศแซ่โกโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพีรพัฒน์กาญจนการีโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นวัดพระแท่นดงรังคณะจังหวัดกาญจนบุรี