รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๐๗๘ - โรงเรียนบ้านใหม่จีนาภักดิ์วิทยา
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 24 จาก 24 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพัชริญาบุญคุ้มโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศุภกฤตสวัสดิ์งามโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอภิชญาพลบนิลโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกิ่งกานต์คุ้มเนตรโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจิณัฐตาพลบนิลโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจิรายุทธ์ตะเพียนทองโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชลดาบุญแก้วโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชาลิสาแก่นรักษ์โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชิศณุพงษ์หว่านพืชโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐพันธุ์ทองพิละโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธิญาดารักสุวรรณนิมิตโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธิดารัตน์ชามาตรโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธิดารัตน์ไทรพรรณโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนาวีสุริวงษ์โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปรียานุชมโนรมย์โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพชรบุญรอดโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพรรษชลพรหมสวัสดิ์โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพลวัฒน์ดิษฐประชาโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงภัควลัญชญ์มั่นคงโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงยศวดีอุดถาน้อยโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศิรพัฒน์เสรีลัดดานนท์โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอนุพลแซ่ตันโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอัญญาณีบัวเกตุโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอาภัสราสุขกุลโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี