รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๐๖๐ - โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 110 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกิตติกาญจน์ช่วงชัยโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจันทรกานต์เทียมเมฆาโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนกฤษสุขเขโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐวุฒิรุ่งเรืองโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปริตาปิยะวัติโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายตะวันบุญจันทร์โรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวัชระพันธ์เชื้อโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนภัทรเหมือนแดงโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงศุภารัตน์เสนขาวโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธรรธาดาสิงห์สถิตโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอดิศรบุตรทยักษ์โรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพรพรรณพรอุไรโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพิทักษ์จันสุกใสโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพิชัยจันสุกใสโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายคุณากรฆ้องรัตนาโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุวิสาจิรวิชัยศรีโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายปพนวัตรแก้วกระมลโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกฤตินน้ำดอกไม้โรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพงศกรสุนทรวิภาตโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกฤษณชัยสังข์ภาพโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพชรพลเกตชั่งโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกฤษณาประดับศรีโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพลอยกาญจน์เฉลิมกีรติกุลโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกษมาสืบยิ้มโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายรัชชานนท์ยาทิพย์โรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกิตติธัชเปรมปรีโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27มัธยมศึกษาม.๑นางสาวอัญชลี-โรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจริญญาเกสรเงินโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจิรพัฒน์พันธ์สุขโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจีรพัฒน์เพ็ญกุลโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชนน-โรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชนินาถจันทร์ดีโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงญาณนันท์ทองแจ่มโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงญาณิศาทิพย์โสดโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐชาจันทร์เจือจุนโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36ประถมศึกษาป.๕เด็กชายทรงกลดทรัพย์ในโถทองโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธาริณีศรีนวลโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนภดลกากะนิกโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงน้องพิม-โรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนิชคุณชุ่มเกษรโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงบงกชขุนณรงค์โรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเบญจพรแดงศรีธรรมโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปรภัสสรมากงลาดโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปิยธิดาวุฒิโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงผกามาศสีดาจิตรโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพงศกรณ์บุญวงศ์โรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพรพิมลศรีคูณลาโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพีรภาสเจริญโรจน์ศิริกุลโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงภัทรวดีลาแก้วโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงภาณิสารัชฏะอุดมโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี