รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๐๓๒ - โรงเรียนบ้านวังด้ง
ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 39 จาก 39 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กชายทินภัทรศิริทรัพย์โรงเรียนบ้านวังด้งวัดสันติราษฎร์บำรุงวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๕เด็กชายยุทธนาหอมชื่นโรงเรียนบ้านวังด้งวัดสันติราษฎร์บำรุงวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญญาพัชรสุวิโรโรงเรียนบ้านวังด้งวัดสันติราษฎร์บำรุงวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจิรภาวิเศษสิงห์โรงเรียนบ้านวังด้งวัดสันติราษฎร์บำรุงวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชนกนันท์ไกรวิจิตรโรงเรียนบ้านวังด้งวัดสันติราษฎร์บำรุงวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชวัลยิ้มเพ็งโรงเรียนบ้านวังด้งวัดสันติราษฎร์บำรุงวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชัยบูรณ์-โรงเรียนบ้านวังด้งวัดสันติราษฎร์บำรุงวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐพลสอบสวนโรงเรียนบ้านวังด้งวัดสันติราษฎร์บำรุงวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๔เด็กชายทรงสิทธิ์แสงแก้วโรงเรียนบ้านวังด้งวัดสันติราษฎร์บำรุงวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปกรณ์วงษ์ศรีสังข์โรงเรียนบ้านวังด้งวัดสันติราษฎร์บำรุงวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปุณยาพรสีสุขสามโรงเรียนบ้านวังด้งวัดสันติราษฎร์บำรุงวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงมินัน-โรงเรียนบ้านวังด้งวัดสันติราษฎร์บำรุงวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงศิริกัญญาบุญสินพร้อมโรงเรียนบ้านวังด้งวัดสันติราษฎร์บำรุงวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงศิริวิทย์หงษ์โตโรงเรียนบ้านวังด้งวัดสันติราษฎร์บำรุงวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศิวัชหอมชื่นโรงเรียนบ้านวังด้งวัดสันติราษฎร์บำรุงวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสุวิจักขณ์ปานขวัญโรงเรียนบ้านวังด้งวัดสันติราษฎร์บำรุงวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอดิเทพแจ่มกระจ่างโรงเรียนบ้านวังด้งวัดสันติราษฎร์บำรุงวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศิโรรัตน์เหมือนจิตโรงเรียนบ้านหนองหอยวัดสันติราษฎร์บำรุงวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจิรายุเจตนเสนโรงเรียนบ้านหนองหอยวัดสันติราษฎร์บำรุงวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนายุทธเจริญสุขโรงเรียนบ้านหนองหอยวัดสันติราษฎร์บำรุงวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงรัตนาภรณ์บุญจงโรงเรียนบ้านหนองหอยวัดสันติราษฎร์บำรุงวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศุภากรสิงห์อยู่โรงเรียนบ้านหนองหอยวัดสันติราษฎร์บำรุงวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสิรวิชญ์ติณราชโรงเรียนบ้านหนองหอยวัดสันติราษฎร์บำรุงวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงศิลามณีบุตรดีโรงเรียนบ้านหนองหอยวัดสันติราษฎร์บำรุงวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนิชธาวัลย์กองม่วงโรงเรียนวัดเขาน้อยวัดสันติราษฎร์บำรุงวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพิพัฒน์แจ้งอิ่มโรงเรียนวัดเขาน้อยวัดสันติราษฎร์บำรุงวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศุกลวัฒน์สาระสาลินโรงเรียนวัดเขาน้อยวัดสันติราษฎร์บำรุงวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกันทราพรสีม่วงงามโรงเรียนวัดเขาน้อยวัดสันติราษฎร์บำรุงวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจักรริทยิ่งมีโรงเรียนวัดเขาน้อยวัดสันติราษฎร์บำรุงวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจันทร์จิราสุขประเสริฐโรงเรียนวัดเขาน้อยวัดสันติราษฎร์บำรุงวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชยพลหอมชื่นโรงเรียนวัดเขาน้อยวัดสันติราษฎร์บำรุงวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนวัตกรณ์สมหวังโรงเรียนวัดเขาน้อยวัดสันติราษฎร์บำรุงวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพชรพลมั่นใจโรงเรียนวัดเขาน้อยวัดสันติราษฎร์บำรุงวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวิชัย-โรงเรียนวัดเขาน้อยวัดสันติราษฎร์บำรุงวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศิริโชค-โรงเรียนวัดเขาน้อยวัดสันติราษฎร์บำรุงวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศุภกิจแซ่เล้าโรงเรียนวัดเขาน้อยวัดสันติราษฎร์บำรุงวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอภิชญาสุดจีรัตโรงเรียนวัดเขาน้อยวัดสันติราษฎร์บำรุงวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอมรรัตน์ชมสกุณีโรงเรียนวัดเขาน้อยวัดสันติราษฎร์บำรุงวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอารีรัตน์หอมชื่นโรงเรียนวัดเขาน้อยวัดสันติราษฎร์บำรุงวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี